Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie miasta nabrały tempa

Obecnie roboty prowadzone są w rejonie ul. M. Konopnickiej, ul. Rzemieślniczej, Al. Jana Pawła II oraz ul. M. Zebrzydowskiego. Ekipy montażowe wykonują kolejne odcinki kolektorów sanitarnych oraz nową sieć wodociągową. Dużym wyzwaniem, do którego aktualnie przygotowuje się firma wykonawcza, będzie budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej wzdłuż ul. Krakowskiej. Zakończenie II etapu inwestycji zaplanowane jest w III kw br.

W rejonie dworca autobusowego powstanie też jedna z tłoczni ściekowych. Ze względu na jej parametry techniczne oraz głębokość posadowienia, montaż urządzenia wymaga podjęcia wielu działań organizacyjnych i zabezpieczających teren robót.

Jednocześnie, jako odrębne zadanie inwestycyjne, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje sukcesywną wymianę wyeksploatowanych przyłączy wodociągowych, stanowiących mienie Spółki i będących w jej eksploatacji. Łącznie zostanie wymienionych ponad 3 km przewodów do 180 nieruchomości. Mając na względzie konieczność kompleksowego uregulowania gospodarki wodno-ściekowej, Spółka sfinansuje przedmiotowe przedsięwzięcie ze środków własnych.

Rozszerza się teren oddziaływania inwestycji, co niewątpliwie niesie za sobą uciążliwości dla mieszkańców, jednak MZWiK Sp. z o.o. i firma wykonawcza dokładają wszelkich starań, aby minimalizować powstające niedogodności. Jeszcze w bieżącym miesiącu Wykonawca przystąpi do porządkowania terenu oraz odtworzenia nawierzchni drogowej w rejonie zakończonych prac. Nawierzchnia dróg gminnych już przed rozpoczęciem robót wymagała renowacji, jednak ze względu na planowane prace dotyczące budowy kanalizacji i wymiany sieci wodociągowej wstrzymano się z podjęciem działań w tym zakresie. Dopiero po zakończeniu inwestycji Gmina będzie mogła zinwentaryzować potrzeby i ustalić harmonogram renowacji i przebudowy dróg gminnych - mówi  Bożena Mróz-Tumidajska Prezes Zarządu MZWiK i dodaje Wierzymy, że mieszkańcy z niecierpliwością wyczekują momentu podłączenia swojej posesji do kanalizacji.

Prowadzone roboty nagminnie ujawniają przypadki niewłaściwego zagospodarowania ścieków oraz wód opadowych powstających w poszczególnych nieruchomościach. Przypominamy, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) wprowadzanie ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych jest bezprawny. Za nieprzestrzeganie powyższych zakazów prawo przewiduje nałożenie kar określonych w art. 28 ust. 4 i 4a w/w ustawy.

Zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej na własny koszt realizuje przyłącza. MZWiK Sp.z o.o. zapewnia budowę głównej sieci, a mieszkaniec - odbiorca usług, budowę przyłącza.

Wyjątek od tej reguły stanowią nieruchomości, które aktualnie podłączone są do kolektora w rejonie Al. Jana Pawła II i ponoszą opłaty z tytułu odprowadzania ścieków. Realizowana inwestycja w zakresie rozbudowy systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej w rejonie Al. Jana Pawła II zakłada rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Po zakończeniu inwestycji funkcję kolektora sanitarnego przejmie nowy odcinek kanalizacji sanitarnej, natomiast kanał, do którego obecnie podłączone są ww. nieruchomości, przejmie rolę jedynie kanału deszczowego. Prace związane z przebudową takich przyłączy zostaną wykonane przez MZWiK Sp.z o.o.

Należy podkreślić, iż zgodnie z zapisami obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, właściciele zamieszkałych nieruchomości mają obowiązek przyłączenia budynków do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od daty oddania sieci do eksploatacji. Jedynie w przypadku, jeżeli nieruchomość była wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków przed powstaniem sieci kanalizacyjnej, przyłączenie nieruchomości do nowo wybudowanej sieci nie jest obowiązkowe.

I choć odbiór ścieków przez MZWiK Sp. z o.o. będzie możliwy dopiero w II kw. 2020 roku tj. po zakończeniu i oddaniu do użytkowania nowych kolektorów, już dzisiaj zachęcamy wszystkich mieszkańców objętych inwestycją do podjęcia działań w celu przyłączenia swoich nieruchomości do sieci.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Techniczne aspekty jak i możliwy termin wykonania poszczególnych przyłączy jest bezpośrednio związany z położeniem nieruchomości oraz przewidzianym w projekcie miejscem włączenia, dlatego też wnioski składane przez zainteresowane osoby wymagają indywidualnego podejścia.

Szczegóły związane z procedurą podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta w Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Podlesie 30 lub telefonicznie pod numerem 33 876 61 51.