Z Posłem Markiem Polakiem o budowie BDI

Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty spotkał się z Posłem Markiem Polakiem z Andrychowa. W czasie spotkania poruszono kilka ważnych dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska tematów a najważniejszym z nich była możliwość przyśpieszenia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.

Rozmawiano także o możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rzecz utworzenia Izby Pamięci Rzemiosła, a także rozpoczęcia przez GDDKiA Kraków prac nad realizacją budowy brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi DK 52 łączącego Barwałd Dolny i Barwałd Średni.

Burmistrz Miasta zwrócił się do Posła z prośbą o złożenie interpelacji w sprawie udzielenia informacji na temat aktualnego stanu zaawansowania prac nad Beskidzką Drogą Integracyjną i możliwości przyśpieszenia prac.

Burmistrz podniósł argument, iż Gmina Kalwaria Zebrzydowska podjęła działania planistyczne związane z rezerwacją terenu pod budowę BDI, tym samym przygotowując działki które mogłyby zostać przeznaczone pod tę inwestycję.

Mając na uwadze dobro regionu, dostrzegając panujące problemy komunikacyjne na drodze krajowej DK 52, budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej jest dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadaniem strategicznym do jej budowy Kalwaria Zebrzydowska jest bardzo dobrze przygotowana – mówi Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty

Pan Poseł zaznaczył, iż na ręce Marszałka Sejmu złożył już interpelacje w sprawie budowy BDI, swoją interpelację złożył również do Prezesa Rady Ministrów.

W odpowiedzi poseł zaznaczył iż składając interpelację zwrócił uwagę na zaniepokojenie lokalnych samorządów związaną z rozpoczęciem budowy, która wskazana została na lata 2024-2027.

W trosce o wzrost gospodarczy regionu Małopolski zachodniej i Podbeskidzia, o przyciągnięcie nowych i utrzymanie dotychczasowych inwestorów, podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi a  także rozwój turystyczny regionu, konieczna jest szybka realizacja tej inwestycji – odpowiada poseł Marek Polak

Poseł Marek Polak  zadeklarował również pomoc Gminie Kalwaria Zebrzydowska w utworzeniu Izby Pamięci Rzemiosła, a także prac związanych z budową chodnika przy drodze krajowej DK 52 łączącego Barwałd Dolny i Barwałd Średni.