Budowa kanalizacji - kluczowa inwestycja w realizacji

Na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska trwają prace związane z realizacją kluczowej dla gminy inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Podjęcie działań nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego funduszy unijnych, uzyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR).

Dofinansowanie otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to blisko 8 mln zł co stanowi pond 66% kosztów kwalifikowanych projektu. Wartość całego projektu to blisko 15 mln zł brutto. Projekt pozwala na realizację założeń polityki wodno-ściekowej wynikającej wprost z konieczności wdrożenia dyrektywy Rady 91/271/EWG (dyrektywa ściekowa).

Przedsięwzięcie obejmuje budowę łącznie ponad 9 km kolektorów sanitarnych. Prowadzona rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji stworzy techniczne możliwości odprowadzania ścieków bezpośrednio do oczyszczalni dla ponad 170 nieruchomości.

Jednocześnie realizowana inwestycja reguluje kwestie związane z poprawą systemu zaopatrzenia w wodę poprzez wymianę blisko 5 km najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowej. Prace rozpoczęto w sierpniu 2018 roku. Sukcesywnie wykonywane są poszczególne etapy projektu.

Obecnie trwają prace w rejonie ul. 11- go Listopada, ul. J. Piłsudskiego oraz ul. Krakowskiej. W dalszej części inwestycja realizowana będzie w rejonie ul. M. Zebrzydowskiego, ul. Rzemieślniczej oraz Al. Jana Pawła II, ul. M. Konopnickiej i Rynku. Zakończenie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach projektu, w tym odtworzenie terenu oraz nawierzchni dróg i chodników planuje się do końca II kwartału 2020 roku - mówi Bożena Mróz-Tumidajska Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

Prowadzona inwestycja obejmuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej, natomiast realizację przyłączy zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich mieszkańców objętych inwestycją do podjęcia działań w celu przyłączenia swoich nieruchomości do sieci.

Aglomeracja Kalwaria Zebrzydowska w wyniku realizacji projektu spełniać będzie wymogi określone w dokumentach strategicznych takich jak Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Master Plan dla aglomeracji - mówi Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty i dodaje Wykonanie projektu pozwoli na podłączenie ponad 700 osób do zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków i zwiększenie poziomu skanalizowania aglomeracji z 72% do 97%.

Wszelkie sprawy dotyczące realizacji inwestycji, zakresu i postępu prac oraz formalności związanych z budową przyłączy prowadzi Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej - www.mzwik-kalwaria.pl

Spółka dziękuje wszystkim mieszkańcom za okazaną wyrozumiałość i przeprasza za wszelkie uciążliwości oraz utrudnienia związane z prowadzeniem prac.