Raport i działania Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rzecz poprawy jakości powietrza

Przedstawiamy raport Monitorowanie pyłu zawieszonego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska”, oraz działania Gminy Kalwaria Zebrzydowska w zakresie poprawy jakości powietrza.

Działania  Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rzecz poprawy jakości powietrza

Główne kierunki działań podejmowanych przez gminę w zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego:

1.  Wymiana starych kotłów na: nowe ekologiczne węglowe, gazowe lub na biomasę dla budynków gospodarstw indywidualnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w tym:


- w ramach programu PONE WFOŚ i GW w Krakowie w roku 2016: dofinansowano wymianę 60 starych kotłów węglowych.

- z budżetu Gminy w roku 2017: dofinansowano wymianę 53 starych kotłów węglowych

- w ramach programu PONE WFOŚ i GW w Krakowie w roku 2018: dofinansowano wymianę 60 starych kotłów węglowych,

- w latach 2018-2020 realizowany jest projekt związany z dofinasowaniem wymiany 30 szt. starych kotłów węglowe na nowe gazowe w ramach programu RPO działanie 4.4.2

2. Zmniejszenie energochłonności obiektów,

Przeprowadzono termomodernizację budynków użyteczności publicznej na kwotę ponad dwa miliony złotych.

3.  Promowanie wykorzystania alternatywnych źródeł energii cieplnej – udział w projektach związanych z dofinasowaniem do OZE.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w partnerstwie z gminą Stryszów i Andrychów – liderem projektu złożyła wniosek o dofinasowanie zadania pn. „Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych w Gminach Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska i Stryszów” złożony do RPO w ramach poddziałania 4.1.1- Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych wniosek, w dalszym ciągu jest w ocenie Instytucji Wdrażającej. Wystąpiono o dofinansowanie 20 mikroinstalacji – ogniw fotowoltaicznych o mocy całkowitej 296,46 kWp (kilowatopikseli) na budynkach użyteczności publicznej których właścicielem jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska. Do projektu również przystąpili mieszkańcy z terenu Gminy . Podpisano 109 umów z mieszkańcami na udział w projekcie i dofinasowanie : ogniw fotowaltaicznych i kolektorów słonecznych. Całkowita moc mikroinstalacji dla mieszkańców- 521,63 kWp.

 

 

4.  Prowadzono wielopunktowe pomiary stężenia pyłu zawieszonego powietrza w 12 punktach, obejmując teren całej gminy. Pomiary wykonywane są przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (WFAiIS UJ).

Gmina Kalwaria Zebrzydowska prowadzi  pomiary stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu obejmujące teren całej gminy. Pomiarem objętych było 12  punktów. Przedstawiamy raport. Z końcem roku 2018 został opracowany raport z wykonania prac badawczych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska,  obejmujących miesiące wrzesień – listopad 2018

Podstawą prawną podjętych prac badawczych jest umowa zawarta w dniu 19.09.2018r. w Krakowie, pomiędzy Gminą Kalwaria Zebrzydowska, a Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, której celem jest „Monitorowanie pyłu zawieszonego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska” oraz opracowanie wyników w formie Raportu Końcowego.

Pomiary prowadzone były przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (WFAiIS UJ), uruchomiła wielopunktowe pomiary stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu obejmujące teren całej gminy.

Monitorowaniem objęto bezpośrednie otoczenie 12 obiektów (9 wybranych i monitorowanych już wcześniej + 3 nowe) w większości o przeznaczeniu edukacyjnym znajdujących się na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w powiecie wadowickim, w województwie małopolskim.

Wyniki pomiarów na bieżąco można śledzić na stronie internetowej. Projekt nosi nazwę Storm&DustNet i jest realizowany w Zakładzie Doświadczalnej Fizyki Komputerowej WFAiIS UJ w Krakowie. Wyniki pomiarów na bieżąco można śledzić na stronie internetowej – tymoddycham.uj.edu.pl

Stworzenie sieci czujników daje możliwość śledzenia jakości powietrza na bieżąco przez mieszkańców na bezpośrednio na stronie internetowej - tymoddycham.uj.edu.pl, ma też wymiar edukacyjny, gdyż zostały one umieszczone w gminnych szkołach.

Z końcem roku 2018 został opracowany raport z wykonania prac badawczych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, który przedstawiamy.