Dyżury aptek na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

W  związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi nocnych i świątecznych dyżurów aptek i kompetencyjnością organów samorządu, pragniemy poinformować mieszkańców gminy o stanie faktycznym.

1. Ustalanie godzin pracy aptek należy do wyłącznej właściwości rady powiatu. Rada Powiatu nie może przekazać tej kompetencji innym podmiotom. Rada Powiatu dokonuje ustalenia  dyżurów aptek w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii wójtów (odpowiednio burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego (art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne). Również zmiany w przyjętym w drodze uchwały rozkładzie godzin pracy mogą być wprowadzone wyłącznie, poprzez przyjętą w analogicznym trybie uchwałę, zmieniającą określony rozkład godzin pracy aptek.

2. Tylko rada powiatu posiada kompetencję do określania godzin pracy aptek na terenie powiatu, zatem nie może ona delegować tego uprawnienia na inne podmioty (rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 5 stycznia 2018 r., nr NPII.4131.1.684.2017). Stanowisko to potwierdził także wojewoda śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 5 kwietnia 2012 r. (nr NPII.4131.1.94.2012) w którym wskazał, że „rada powiatu jest jedynym organem władnym do ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, znajdujących się na terenie powiatu. Rada powiatu, ustalając rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w formie aktu prawa miejscowego, mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia publicznego oraz dostępność do konkretnych aptek, powinna określić jednoznacznie dzienny i godzinny rozkład pracy aptek znajdujących się na terenie powiatu.

3. Uchwała rady powiatu o ustaleniu godzin otwarcia aptek oraz dyżurów w porze nocnej i okresie świątecznym jest  aktem prawa miejscowego. Właściciele aptek muszą zatem przestrzegać wyznaczonego harmonogramu pracy, choćby było to dla nich trudne organizacyjnie, a nawet nieopłacalne orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

4. Problem w zabezpieczeniu ciągłości dyżurów pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej i świątecznej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska wiąże się z likwidacją działalności Apteki Bonifratrów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

5. W związku z  dostrzeżonym problemem w funkcjonowaniu aptek 13 listopada br. w  Gabinecie Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz z właścicielami aptek funkcjonujących na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, wstępnie przeanalizowano problem w zabezpieczeniu dyżurów.

6. Obecni na spotkaniu właściciele aptek odmówili podjęcia w roku bieżącym zastępstwa dyżurów nocnych pełnionych do tej pory przez  Aptekę  Bonifratrów. Farmaceuci podnieśli, iż pełnie dyżurów nocnych jest dla nich nieopłacalne w związku z czym zażądali rekompensaty finansowej

7. W dniu 13.12.2018 Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej dążąc do zawarcia porozumienia i kompromisu zaprosił strony do udziału w spotkaniu. Spotkania zorganizowano dwukrotnie.

W spotkaniach uczestniczyli  przedstawiciele apteki funkcjonujących na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska. Spotkania były konsekwencją wystąpienia Starosty Wadowickiego w sprawie zaopiniowania harmonogramu dyżurów na rok 2019.

Z uwagi na likwidację apteki  OO. Bonifratrów w Kalwarii Zebrzydowskiej planowany harmonogram obejmował pełnienie dyżurów przez trzy apteki w cyklach dziesięciodniowych, co wzbudziło protest właścicieli aptek z uwagi na brak możliwości organizacyjnych oraz wykazany brak pacjentów w porze nocnej.

Po dokładnym przeanalizowaniu tematu przedstawiony harmonogram dyżurów zaopiniowałem negatywnie wskazując jednocześnie propozycje rozwiązania przedmiotowej kwestii tj. uwzględnienie w harmonogramie dyżurów wszystkich aptek funkcjonujących na terenie gminy lub włączenie do dyżurów aptek z gmin ościennych.