Informacja o proponowanych formach wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Przedstawiamy informację o proponowanych formach wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Przedstawiamy również stan prawny i faktyczny związany z funkcjonowaniem środowiskowych domów samopomocy.

Stan prawny:

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2010 w sprawie środowiskowych domów samopomocy, placówka może obejmować wsparciem więcej niż jedną kategorię osób. Liczba miejsc w domu usytuowanym w jednym budynku nie może być mniejsza niż 15 i większa niż 60.

Stan faktyczny:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dokonał diagnozy terenowej wśród osób niepełnoprawnych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska poprzez określenie zakresu ich potrzeb, ustalono:

- 11 osób spełnia wymogi dotyczące kwalifikacji  uczestników dla środowiskowego domu samopomocy typu A - czyli dla osób przewlekle psychicznie chorych

- 12 osób spełnia wymogi dotyczące kwalifikacji  uczestników dla środowiskowego domu samopomocy typu B - dla osób upośledzonych umysłowo.

Wśród wymienionej liczby osób dla domu typu B uwzględniono 2 osoby w chwili obecnej niepełnoletnie.

-  1 osoba nie kwalifikuje się jako uczestnik do środowiskowego domu samopomocy

W trakcie wizyt w środowisku  ustalono:

Liczba osób objęta diagnozą – 24 osoby;

  1. 6 osób nie jest zainteresowanych udziałem w zajęciach ŚDS
  2. 3 osoby – w tym 2  osoby wsparcie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi po wyłonieniu wykonawcy w wyniku zapytania  ofertowego,  dla 1 osoby zaproponowano wsparcie w zakresie dowozu do Domu Pielęgnacyjnego w Wadowicach.
  3. 5 osób  - osoby uczęszczające do szkół specjalnych, w których mogą się edukować do ukończenia 24 roku życia

- 10 osób jest  zainteresowanych  udziałem w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy  – liczba osób nie uprawnia do uruchomienia placówki z godnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu.

Skierowano korespondencje do Starostwa Powiatowego w Wadowicach, Domu Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenia im. dr E.Wojtyły w Wadowicach, Stowarzyszenia Bene Factum, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej  oraz do Departamentu  Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie,  a także przygotowana została informacja dotycząca budowy nowego obiektu z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

Równocześnie pragniemy przytoczyć zapisy ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2015-2020 opracowanej przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach :

Niepełnosprawni i starsi mieszkańcy powiatu wadowickiego oraz ich rodziny bardzo

często borykają się z problemem niedostosowanej do ich potrzeb oferty wsparcia. Na terenie powiatu działa tylko jedna instytucja oferująca wsparcie dla osób z zaburzeniami

psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy. Całkowite obłożenie miejsc oferowanych przez ŚDS oraz liczba chętnych oczekujących na możliwość skorzystania z jego usług świadczą o potrzebie tworzenia kolejnych tego typu placówek. Podobny problem napotykają rodziny dzieci kończących edukację w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, dla których brakuje oferty zagospodarowania czasu tak, aby umożliwić ich dalszy rozwój. Działania władz powiatowych powinny być ukierunkowane na poprawę obecnego stanu w zakresie oferty wsparcia dla dzieci, osób niepełnosprawnych oraz seniorów.”

Stan obecny:

W związku z powyższym do budżetu  na rok 2018 proponowane jest zabezpieczenie środków finansowych jako pomoc dla osób objętych diagnozą:

Pierwsza rodzina oczekuje 3 razy w tygodniu po 4 godziny realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi co daje w skali roku realizację 576 godzin usługi. Szacuje się koszt usługi 50 zł za godzinę przy czym wojewoda małopolski dopłaca do realizacji zadania kwotę 20zł. za godzinę. Nadmienia się, że w momencie wyłonienia wykonawcy na powyższe zadanie podejmiemy próbę pozyskania większej kwoty od wojewody na realizację zadania argumentując to brakiem na rynku lokalnym wykonawców. Jednak w chwili obecnej bazując na wytycznych w powyższym zakresie różnica pomiędzy dofinansowaniem ze strony wojewody a rzeczywistym kosztem godzino usługi powinna być w dyspozycji realizatora zadania. W związku z powyższym w przypadku realizacji tych usług należy zabezpieczyć kwotę w wysokości 17.300zł.na cały rok realizacji zadania.

Druga rodzina oczekuje 3 razy w tygodniu po 2 godziny realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi co daje w skali roku realizację  288 godzin usługi. W związku z tym w przypadku realizacji tych usług należy zabezpieczyć kwotę w wysokości 8.640 zł. .na cały rok realizacji zadania.

3 rodzina - prosi o pomoc w realizacji usługi transportowej 3 razy w tygodniu 2 razy dziennie – tj. dowóz osoby niepełnosprawnej do Domu Pielęgnacyjnego w Wadowicach rano i powrót do Kalwarii tej osoby w godzinach popołudniowych tj. po 16. Szacowanie odbyło się na podstawie uzyskanych informacji od Stowarzyszenia Bene Factum posiadającej specjalistyczny transport . Stawka za 1 km wynosi 1,50zł.. 3 razy w tygodniu transport 2 razy dziennie stanowi 11.520 km co daje kwotę 17.280 rocznie.

Wnioski

W Wadowicach funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy, który powstał w 2000 roku. Jest placówką dziennego pobytu typu A przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wspomagającą ich samodzielność i aktywność w życiu codziennym.

Działa jako powiatowa jednostka organizacyjna.  Macierzysta placówka znajduje się w Wadowicach przy ul. E.K. Wojtyłów 16. Pod koniec 2002 roku została utworzona Filia Domu Wadowickiego, która znalazła swoją siedzibę w Andrychowie przy ul. Daszyńskiego 12. Tym samym opieką Ośrodka zostały objęte osoby z terenu gmin: Andrychów i Wieprz.

W chwili obecnej Środowiskowy Dom Samopomocy posiada w placówce macierzystej w Wadowicach oraz w Filii w Andrychowie łącznie 70 miejsc dla osób z terenu Powiatu Wadowickiego.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska będzie podejmować starania aby Fila Środowiskowego Domu Samopomocy powstała w Kalwarii Zebrzydowskiej.