Ponowny nabór na członków Komitetu Rewitalizacji

Ze względu na niezgłoszenie się wymaganej liczby kandydatów Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza ponowny nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji, przyjętym Uchwałą nr XXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Ze względu na niezgłoszenie się wymaganej liczby kandydatów Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza ponowny nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji, przyjętym Uchwałą nr XXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Komitet Rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej, w sprawach dotyczących realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023”.

 

Do zadań Komitetu Rewitalizacji należy reprezentowanie interesariuszy rewitalizacji oraz wyrażanie opinii i podejmowanie wszelkich inicjatyw w prowadzonym na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska procesie rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji uczestniczy w opiniowaniu zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji, projektów uchwał w zakresie prowadzonego procesu rewitalizacji oraz raportów z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 18 do 30 członków, w tym:

1) Nie więcej niż 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej i jednostek organizacyjnych Gminy wskazanych przez Burmistrza,

2) Nie więcej niż 15 przedstawicieli Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej lub Sołectw (Sołtys lub Przedstawiciel Rady Sołeckiej) lub Zarządów Osiedli (Przewodniczący Zarządu Osiedla lub Przedstawiciel Zarządu Osiedla) wskazanych przez Radę Miejską w Kalwarii Zebrzydowskiej spośród ww. osób wybranych z Sołectw i Zarządów Osiedli znajdujących się na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska,

3) Po 1 przedstawicielu z Klasztoru oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Konwentu Bonifratrów w Zebrzydowicach,

4) Nie więcej niż 3 przedstawicieli środowiska gospodarczego, działających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska,

5) Nie więcej niż 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska,

6) Nie więcej niż 4 przedstawicieli mieszkańców obszaru Gminy Kalwaria Zebrzydowska, innych niż w pkt od 1 do 5, wskazanych przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 30 listopada 2017 r. włącznie.

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji następuje w formie pisemnej, poprzez czytelne wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI oraz jego dostarczenie w następujący sposób:

1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w tytule wiadomości wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”

3) bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, w godzinach pracy Urzędu.

 

Formularze niepodpisane lub bez danych umożliwiających kontakt z kandydatem (tj. bez imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu zamieszkania), złożone w innej formie niż na załączonym wzorze lub po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zgodnie z Regulaminem Komitetu Rewitalizacji.

 

DO POBRANIA
Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji (pdf, 233.76KB)
Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji (docx, 18.66KB)

 

[BIP] Uchwała nr XXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji