Ogromna dotacja na rozbudowę sieci kanalizacyjnej

To będzie bez wątpienia największa inwestycja na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymał dotację w wysokości 8 mln 576 tys. 779 zł na dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska, szacunkowa wartość projektu wyniesie 15 mln 817 tys. 854 zł.

W poniedziałek  członek Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorz Lipiec przekazał umowę dotacji na ręce Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego i Prezes MZWiK Sp. z o.o Bożena Mróz-Tumidajska.

Otrzymane wsparcie finansowe z funduszy unijnych pozwoli zrealizować w Gminie Kalwaria Zebrzydowska kolejny etap prac mających na celu uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej. Projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadania "Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska-etap I" – Zadanie I otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR). Beneficjentem pomocy oraz właścicielem i eksploatatorem nowopowstałej infrastruktury będzie Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Projekt jest kompleksowym przedsięwzięciem inwestycyjnym o charakterze proekologicznym i swoim zakresem obejmuje zarówno rozbudowę systemu odprowadzania ścieków komunalnych z terenu aglomeracji jak również poprawę systemu zaopatrzenia w wodę. W ramach zadania planuje się m.in. budowę 9,4 km kanalizacji sanitarnej, budowę 3 pompowni sieciowych oraz budowę 4,8 km sieci wodociągowej wykonywanej równolegle z budową sieci kanalizacyjnej. Obszar projektu obejmuje rejon ulic: 3-go Maja, Rynek, Krakowska, Al. Jana Pawła II, Piłsudskiego, 11-go Listopada, Armii Krajowej, Dworcowej, Broniewskiego, Konopnickiej, Zebrzydowskiego, Rzemieślniczej, Sobieskiego – mówi Prezes MZWiK Sp. z o.o Bożena Mróz-Tumidajska

Kontynuacja działań z zakresu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska jest kluczowa dla wdrożenia dyrektywy unijnej nr 91/271/EWG (tzw. dyrektywy ściekowej), której celem jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków i ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami.

Aglomeracja Kalwaria Zebrzydowska w wyniku realizacji projektu spełniać będzie wymogi określone w dokumentach strategicznych takich jak Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Master Plan dla aglomeracji – mówi Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty i dodaje Wykonanie projektu pozwoli na podłączenie ponad 700 osób do zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków i zwiększenie poziomu skanalizowania aglomeracji z 72% do 97%.

Docelowo, na terenie aglomeracji ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków komunalnych korzystać będzie 2.754 mieszkańców. Dla pozostałych ok. 3% przewidziane są alternatywne rozwiązania, takie jak szczelne zbiorniki bezodpływowe czy też przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Przedmiotowy projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz zmianom w gospodarce wodno-ściekowej. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2015-2020 wysoka jakość i dostępność usług publicznych stanowią cel strategiczny gminy, którego realizacja jest fundamentalna dla osiągnięcia dwóch pozostałych celów strategicznych związanych z poprawą konkurencyjności gminy oraz atrakcyjnością gminy w obszarze przemysłów czasu wolnego.

Szacunkowa wartość projektu: 15 817 854,63 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 12 930 468,47 zł
Maksymalna kwota dofinansowania (EFRR): 8 576 779,63 zł