Wielka radość w Zebrzydowicach, dzieci cieszą się z nowego Przedszkola

W Zebrzydowicach powstały dwa nowe oddziały przedszkole, a opieką zostało objętych 46 dzieci. To kolejne publiczne przedszkole w gminie Kalwaria Zebrzydowska, które zyskało zupełnie nowy wygląd. Właśnie zostało uroczyście otwarte, a radości najmłodszych było co niemiara.

Jednym z priorytetów Gminy Kalwaria Zebrzydowska  jest systematyczna inwestycja  w rozbudowę sieci przedszkoli. Wystarczy tylko przypomnieć, że w ostatnim czasie uruchomiono oddziały wychowania przedszkolnego w Zarzycach Wielkich, Barwałdzie Górnym, Przytkowicach, teraz w Zebrzydowicach a przed nami jeszcze uroczyste otwarcie nowych oddziałów przedszkolnych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Inwestycja w rozbudowę Przedszkola w Zebrzydowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej, była możliwa dzięki pozyskanej przez Urząd Miasta dotacji  w wysokości ponad 1 mln zł. Dzięki pozyskanym środkom wykonane zostały prace inwestycyjne polegające na adaptacji pomieszczeń na nowe  przedszkole. Wykonawca robót była  firma ETNA Piotr Job ze Skawiny.  Wartość robót budowlanych wyniosła  449.277,67 zł.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska  uzyskała dofinansowanie na  wspomniane zadanie w kwocie 1.097.068,22 zł (dofinansowanie 85%). Koszt całego zadania wynosi 1.290.668,50 zł. Dotacja objęła zadanie „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR).

Przedszkole które właśnie uroczyście otwarliśmy stwarza doskonałe warunki do edukacji, wychowania najmłodszych, przygotowane zostało według wysokich standardów, a dziećmi opiekuje się wysoko wykwalifikowana kadra. Najlepszą opinie wystawiają najmłodsi i ich wielka radość, która widzimy na radosnych buziach – mówił Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty

W ramach pozyskanych środków zaplanowano też wydatki na  wynagrodzenie personelu  w dwóch nowoutworzonych oddziałach, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, pływania, rytmiki oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Zaplanowano środki na  zajęcia przyrodnicze i doświadczalne, szkolenia  nauczycieli i zakup wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych. Łączny koszt to 637 tys.  zł., a sama kwota dofinansowania to aż 542 tys.  zł.

W uroczystym otwarciu i poświęceniu nowych oddziałów wziął udział ks. Stanisław Dolasiński - proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Zebrzydowicach, Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Tadeusz Wilk, Ewa Pacut – radna, Przewodnicząca Komisja Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, Marcin Ożóg - radny Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, sołtys Zebrzydowic – Ireneusz Kowalczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach – Jadwiga Rusin.