Wyrównaj swoje szanse!

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w terminie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. realizuje projekt pn.: „Wyrównaj swoje szanse!”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez zwiększenie wykorzystania TIK w 8 szkołach z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u 524 uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i zwiększenia kompetencji 36 nauczycieli w zakresie szkoleń w obszarze TIK w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Wartość projektu: 763.851,56 zł

Wnioskowane dofinansowanie (94,95 %): 725.260,31 zł

w tym dofinansowanie z UE: 649.273,82 zł

W ramach projektu planowane są następujące formy wsparcia:

a. Zajęcia wyrównawcze:

 • klasa I-VI szkoły podstawowej

□ matematyka

□ przyroda

□ informatyka

 • klasa VII (I gimnazjum)-VIII szkoły podstawowej

□ matematyka

□ chemia

□ fizyka

□ geografia

□ informatyka

□ biologia

 • klasa II-III gimnazjum

□ matematyka

□ chemia

□ fizyka

□ geografia

□ informatyka

□ biologia

b. Zajęcia rozwijające:

 • klasa I-VI szkoły podstawowej

□ przyroda

 • klasa VII (I gimnazjum)-VIII szkoły podstawowej

□ chemia

□ fizyka

 • klasa II-III gimnazjum

□ chemia

□ fizyka

c. Zajęcia z programowania dla klas szkoły podstawowej

d. Szkolenia dla nauczycieli

 • Grafika komputerowa - wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych serwisów internetowych.
 • Metody pracy z uczniem przy użyciu narzędzi dydaktyki cyfrowej oraz wykorzystania tablicy interaktywnej w nauczaniu matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Ponadto zakupione zostanie:

 • wyposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • uczennice/uczniów
 • nauczycielki/nauczycieli

Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

žSzkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach

žZespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach

žSzkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

žZespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

žZespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim

žSzkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym

žZespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy do projektu należy złożyć w Biurze rekrutacyjnym (w ww. placówkach szkolnych). Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w okresie

od 18 września do 29 września 2017 r.

 

PLIKI DO POBRANIA

PDF Regulamin rekrutacji

PDF Formularz zgłoszeniowy - nauczyciel
PDF Formularz zgłoszeniowy - uczeń

PDF Deklaracja przystąpienia do projektu - nauczyciel
PDF Deklaracja przystąpienia do projektu - uczeń

PDF Kryteria wyboru - nauczyciel
PDF Kryteria wyboru - uczeń