Pozyskano środki na dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej

Projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadania "Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - etap I" – Zadanie I,

jako jeden z trzech projektów wybranych w Subregionie Małopolska Zachodnia, otrzyma dofinansowanie.

Wniosek złożony przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest na liście pozytywnie ocenionych i zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna. Spośród 58 złożonych w ramach naboru wniosków, wybrano 31 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 170 544 537,88 zł.

Szacunkowa wartości projektu realizowanego w naszej Gminie to 12 930 468,47 zł netto. Maksymalna kwota dofinansowania 8 576 779,63 zł. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego planuje się budowę 9,4 km kanalizacji sanitarnej, budowę 3 pompowni sieciowych oraz budowę 4,8 km sieci wodociągowej w rejonie ulic: 3- go Maja, Rynek, Krakowska, Al. Jana Pawła II, Piłsudskiego, 11-go Listopada, Armii Krajowej, Dworcowej, Broniewskiego, Konopnickiej, Zebrzydowskiego, Rzemieślniczej, Sobieskiego. Wykonanie projektu pozwoli na podłączenie ponad 170 nieruchomości do zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zwiększenie poziomu skanalizowania aglomeracji z ok. 70% do ponad 95%. Wyznaczona Aglomeracja Kalwaria Zebrzydowska w wyniku realizacji projektu spełniać będzie wymogi dyrektywy Rady 91/271/EWG dla aglomeracji z przedziału 2 000 – 10 000 RLM.

Więcej informacji na temat przeprowadzonego naboru i jego wyników można uzyskać na stronie www.rpo.malopolska.pl

logo

Fundusze Europejskie