Ponad 1 mln zł dotacji na gminne przedszkola

Gmina Kalwaria Zebrzydowska systematycznie inwestuje w rozbudowę sieci przedszkoli. W ostatnim czasie uruchomiono oddziały wychowania przedszkolnego w Zarzycach Wielkich, Barwałdzie Górnym, Przytkowicach. Teraz  powstaną nowe w Zebrzydowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej, Gmina pozyskała dotację  na ich uruchomienie w wysokości ponad 1 mln zł.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła w marcu wniosek do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości o dofinansowanie zadania „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR).

Po przeprowadzonych ocenach, Gmina uzyskała dofinansowanie na  wspomniane zadanie w kwocie 1.097.068,22 zł (dofinansowanie 85%). Koszt całego zadania wynosi 1.290.668,50 zł.

W Zebrzydowicach zapanowała wielka radość bowiem dzięki pozyskanym środkom wykonane zostaną prace inwestycyjne polegające na adaptacji pomieszczeń na nowe  przedszkole.

W ramach pozyskanych środków zaplanowano też wydatki na  wynagrodzenie personelu  w dwóch nowoutworzonych oddziałach, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, pływania, rytmiki oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Zaplanowano środki wyjazdy na zajęcia przyrodnicze i doświadczalne, szkolenia  nauczycieli i zakup wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych. Łączny koszt to 637 tys.  zł., a sama kwota dofinansowania to aż 542 tys.  zł.

Podobna radość panuje w Kalwarii Zebrzydowskiej  do  Przedszkola Publicznego  trafi tutaj 437 tys. zł, a kwota dofinansowania to 372 tys. zł. Pozyskane środki obejmują miedzy innymi roboty inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń.

Dzięki pozyskanej dotacji zaplanowano wynagrodzenie dla  nauczycieli zatrudnionych w nowoutworzonym oddziale przedszkolnym, pozyskane środki zostaną też przeznaczone na wynagrodzenie za prowadzenie zajęć: logopedycznych, Integracji Sensorycznej, korekcyjno-kompensacyjne, terapii ręki, gimnastyki korekcyjnej oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Będą też dodatkowe środki na zakup wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych.

Warto też dodać, że w przedszkolach w Kalwarii Zebrzydowskiej i Zebrzydowicach wykorzystując przerwę wakacyjną Gmina Kalwaria prowadzi niezbędne prace remontowe. Całość prac w Kalwarii Zebrzydowskiej wyniesie 544 tys. zł, a w Zebrzydowicach 421 tys. zł

Remonty prowadzą firmy, które zostały wyłonione w przetargach, z początkiem lipca Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty wizytował miejsce prac, które przebiegają według harmonogramu, plan prac tak zaplanowano by wraz z nowym rokiem szkolnym najmłodsi mogli w pełni korzystać z nowych pomieszczeń  przedszkolnych.

Gmina inwestuje w przedszkola

Otwarto przedszkole w Zarzycach Wielkich

A tak wyglądają sale nowego oddziału przedszkolnego w Przytkowicach

Oddano do użytku trzy nowe  sale przedszkole w Przytkowicach