Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji społecznych

Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska informuje, że rozpocznie się proces konsultacji społecznych dotyczących zmiany Uchwały Nr XIX/214/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 13 czerwca 2017 roku

 

Zgodnie z art. 6, ust. 2-9, art. 11, ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.) oraz art. 5a, ust. 1, 30, ust. 1 i ust. 2, pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska informuje, że rozpocznie się proces konsultacji społecznych dotyczących zmiany Uchwały Nr XIX/214/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy uwag, opinii i propozycji odnośnie wprowadzonych zmian wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska. W dniach od 20 czerwca 2017 r. do 13 lipca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska zmieniającej Uchwałę Nr XIX/214/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Projekt w/w uchwały dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (www.kalwaria-zebrzydowska.pl) w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska”, w menu podmiotowym Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Programy i granty” oraz w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, pok. nr 16, w okresie od 20 czerwca 2017 r. do 13 lipca 2017 r.

 

Zgodnie z art. 2, ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.), do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

1) zbierania uwag z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (www.kalwaria-zebrzydowska.pl) w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska”, w menu podmiotowym Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Programy i granty”, który należy przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;
2) zbierania uwag i opinii w formie pisemnej do urn, z wykorzystaniem wydrukowanych formularzy dostępnych w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7 i Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul Mickiewicza 4;
3) zbierania ustnych uwag.

 

Materiał informacyjny oraz formularz elektroniczny dostępne będą od dnia 20.06.2017 r.

• w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Programy i granty” pod adresem http://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska/Article/id,234667.html
• na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pod adresem www.kalwaria-zebrzydowska.pl

 

Uwagi, opinie i propozycje nie będą rozpatrywane, jeżeli:

• ich data wpływu miała miejsce przed dniem 20.06 2017 r. lub po dniu 13.07.2017 r.
• niepodpisane czytelnym imieniem i nazwiskiem.