Odbiór prac w Barwałdzie Górnym

W dniu 30 maja dokonano odbioru wykonanych robót „Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny w km 0+140 – 0+200” – etap II.

Wykonawca został  wyłoniony po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, prace wykonała Firma Usługowo Handlowa „KOMBUD” Franciszek Kowalczyk, 34-242 Łętownia 378.

Wykonano następujące prace: - Roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie warstwy humusu i darniny, - Roboty ziemne: wykopy i nasypy, - Odwodnienie korpusu drogowego: przepusty pod koroną drogi.