Możliwość dofinansowania przy wymianie pieca na ekologiczny ze źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Informacja o możliwości składania wniosków na wymianę starych kotłów węglowych.

 

W związku ze złożonymi wnioskami  do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na pozyskanie środków w ramach poddziałań:

4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji Projekt Subregionalny na potrzeby realizacji projektu pn „Wymiana systemów ogrzewania z węglowego na ogrzewanie paliwem gazowym w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska”  i

4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - Projekt Subregionalny,
na potrzeby projektu pn „ Wymiana systemów ogrzewania z węglowego na węglowe o wyższej sprawności i mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska”

dofinansowanych ze źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 osoby zainteresowane wymianą starych kotłów węglowych mogą składać wniosek w Urzędzie Miasta Kalwaria Zebrzydowska  (Sekretariat) od dnia 20 marca 2017 r.,

Na jedno gospodarstwo domowe może zostać złożony tylko jeden wniosek.
O zakwalifikowaniu się do udziału w w/w projektach decyduje data złożenia wniosku.
W pierwszej kolejności będą wybierane wnioski, z których będzie wynikało, że budynki nie będą wymagały przeprowadzenia modernizacji energetycznej.

W wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
do w/w programów  został przyjęty minimalny standard efektywności energetycznej budynku spełnienie, którego oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku. Warunek ten zostanie spełniony w przypadku gdy budynek posiada maksymalną wartość wskaźnika EPH+W nie większą niż 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych (EPH+W - nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej). W przypadku zabytkowych budynków mieszkalnych możliwe jest odstąpienie od oceny w oparciu o wskaźnik EPH+W i określenie minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w zakresie: wymiany stolarki okiennej na energooszczędną, termomodernizacji dachów/stropodachów, modernizacji instalacji wentylacji, zastosowania odzysku ciepła – jeżeli te elementy prac są możliwe do wykonania ze względu na zalecenia konserwatorskie.

W okresie realizacji projektów budynek musi mieć przeprowadzoną termomodernizację. Zobowiązanie mieszkańca do spełnienia w/w wymogów będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania w budynku na ekologiczne w ramach projektu.
Do programów nie kwalifikuje się zakup i montaż nowych urządzeń, źródeł ciepła w nowo wybudowanych budynkach.

 

1. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło:

a) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,

b) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,

c) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,

d) 400  zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie,

1.1. Dla poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji na potrzeby realizacji projektu pn „Wymiana systemów ogrzewania z węglowego na ogrzewanie paliwem gazowym w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska” (biomasa „w tym: pellet”  i gaz):

  • W przypadku konieczności poniesienia kosztów na modernizację instalacji wewnętrznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:
    - maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
    - do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

1.2. Dla poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji na potrzeby projektu pn „ Wymiana systemów ogrzewania z węglowego na węglowe o wyższej sprawności i mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska” (paliwa stałe) (ekogroszek):

  • W przypadku konieczności poniesienia kosztów na modernizację instalacji wewnętrznej niezbędnej do  funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:
    - maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
    - do wielokrotności 1 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

W przypadku stosowania w budynkach elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody (bojler) istnieje możliwości wprowadzenia tego rodzaju budynków do projektów pomimo przekroczenia wskaźnika EPH+W pod następującymi warunkami, jeżeli zostaną one spełnione łącznie:

a) przeprowadzona w budynkach ocena energetyczna wykazała wysoka efektywność energetyczną tych budynków oraz audytorzy nie maja możliwości zaproponowania racjonalnych pod względem energetycznym i ekonomicznym prac termomodernizacyjnych . Są to budynki, w których wskaźnik EPH+W przekracza wartość 150 kWh/m2 /rok), ale jest to związane wyłącznie ze stosowaniem w budynkach elektrycznych ogrzewania ciepłej wody użytkowej, a tym samym konieczności przyjmowania obliczeń  współczynnika nieodnawialnej energii pierwotnej (wi=3) właściwego dla sieci elektroenergetycznej. Budynki te w stanie istniejącym są oceniane jako obiekty o bardzo dobrej izolacyjności, co jest najważniejszym warunkiem dostępnym w ramach działania 4.4.,

b) mieszkaniec zobowiąże się do likwidacji bojlera elektrycznego i uzyskania ciepłej wody użytkowej wyłącznie z nowo zainstalowanego źródła ciepła.

 

2. Dla oceny w/w parametrów konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego przez audytora wybranego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który wskaże odpowiednią moc nowego źródła ciepła, oraz dodatkowe warunki jakie musi spełnić właściciel w celu uzyskania przedmiotowego dofinansowania, (np. w przypadku konieczności termomodernizacji budynku itp.,  właściciel musi dokonać na własny koszt).

Środki na termomodernizację budynku można uzyskać w Programie JAWOR realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.  Jest to niskooprocentowana pożyczka z atrakcyjnymi warunkami spłaty. Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2 (ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią, kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana, okien, drzwi zewnętrznych). Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie https://www.wfos.krakow.pl/jawor

 

3. W przypadku uczestnictwa w projekcie właściciel zobowiązuje się do:
- demontażu starego kotła i utylizacji (dostarczenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego utylizację starego kotła do Urzędu Miasta  w Kalwarii Zebrzydowskiej),
- zakupu i montażu nowego źródła ciepła, (dostarczenie oryginału faktury do Urzędu Miasta  w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz certyfikatu zainstalowanego kotła)

Nowy kocioł musi spełniać wymagania ekoprojektu określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa. Serwis informacyjny dotyczący powyższych wymogów:  http://powietrze.malopolska.pl/kotly/, lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe – „ekoprojekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego”

- wykonania wszystkich zaleceń wskazanych przez audytora,
- w przypadku wymiany starego kotła na nowy ekologiczny uzyskanie odpowiednich pozwoleń,

 

4. Gmina Kalwaria Zebrzydowska zobowiązuje się do:
- refundacji poniesionych środków przez właściciela nowego źródła ciepła, zgodnie z w/w warunkami,
- promocji projektów dla zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców,
- egzekwowania od właściciela nowego źródła ciepła, wykonania obowiązku trwałej likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w   budynku,
- kontroli braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt),
- kontroli przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez właściciela nowego źródła ciepła na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa,
- kontroli zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem (jeśli dotyczy).

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska
pod zakładką „RPO” oraz w siedzibie Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska, II piętro,
pokój numer 14.W razie pytań prosimy o kontakt: Referat Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta  Kalwaria Zebrzydowska  tel. 33 8766 004. Dodatkowe  informacje na temat projektu można znaleźć również na stronie internetowej:

http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/dotacje-na-wymiane-piecow-krok-po-kroku-jak-to-zrobic


Referat Gospodarki Komunalnej

 

PLIKI DO POBRANIA

Broszura informacyjna (pdf)

Wniosek o udział w programie (doc)

Ankieta PONE (pdf)

Wskazówki dotyczące realizacji umów na wykonanie ocen energetycznych (pdf)

 

Szanowni Państwo,

W związku z nieodpłatnie wykonywanymi ocenami energetycznymi i wizjami lokalnymi budynków objętych programem dofinansowania do wymiany kotłów na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska  objętych projektami  polegającymi na wymianie kotłów
w ramach Działania 4.4.2 i 4.4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 uprzejmie informuję, że w terminie od 08 maja 2017 do 19 maja 2017 audytorzy energetyczni upoważnieni przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego będą wykonywać wizje lokalne budynków i oceny energetyczne na terenie Naszej Gminy.

Audytorzy energetyczni są pracownikami Firmy NDE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
(31-003) przy ul. Podzamcze nr 22 lok. 9

Posiadają legitymację służbową wydaną przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.

 

Dodatkowe informacje dotyczące działania audytorów można uzyskać pod numerem telefonu;

Urząd Marszałkowski w Krakowie –  Zespół ds. Wsparcia Procesowego

tel.: 48 12 29 90 969

Firma  NDE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-003) przy ul. Podzamcze nr 22 lok. 9. tel.737 837 835

 

 

Referat Gospodarki Komunalnej

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Krajobraz zanieczyszczony dymem z kominów