Dotacja dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

Miło nam poinformować, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej otrzymał dotację w kwocie 328 395,49 zł.

SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej otrzymał dofinansowanie w kwocie 328 395,49 zł.

Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR na zrealizowanie inwestycji pn. Zwiększenie efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia.

Dzięki tej dotacji budynek Ośrodka Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej zostanie ocieplony, przeprowadzona będzie termomodernizacja budynku, zostaną też wymienione okna, grzejniki, docieplony zostanie stropodach, zabezpieczone fundamenty, zamontowana zostanie pompa ciepła i wymienione zostaną drzwi.

Staramy się także o dofinansowanie zakupu aparatu RTG oraz aparatu OCT do okulistyki, a planowana wysokość dofinansowania ze środków unijnych to 501.000,00 zł. Przeszliśmy wstępną weryfikację kart projektu. - mówi Grzegorz Pasternak kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dofinansowanie zakupu aparatu RTG oraz aparatu OCT do okulistyki będzie możliwe w ramach Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.