Szukają rozwiązań i podejmują decyzje przy opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji

W ubiegłym roku władze miasta podjęły decyzję o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej na lata 2017-2023.

Uznano, że będzie to właściwy instrument umożliwiający prowadzenie takiej polityki społeczno-gospodarczej w sposób skoordynowany i zintegrowany na obszarze Gminy, aby jej rozwój przebiegał w najbardziej kompleksowym znaczeniu i prowadził do utrwalenia pozytywnych skutków działań, a w konsekwencji wyznaczał rzeczywisty rozwój w aspekcie zarówno społecznym jak i gospodarczym.

Na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji pozyskano środki finansowe z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości 91.780,22 zł

Wielomiesięczne prace nad tym ważnym dokumentem oparte były na zasadach partycypacji społecznej, czyli w układzie szerokiego włączenia społeczności lokalnej, której członkowie – indywidualne osoby i przedstawiciele zainteresowanych organizacji i instytucji – w różnych formach wyrażali swe opinie, przedkładali propozycje działań do rozwiązania w zakresie istniejących problemów oraz propozycje projektów umożliwiających wprowadzenie działań naprawczych.

Obecnie projekt dokumentu jest poddany konsultacjom społecznym, a następnie pochylać się będą nad nim Rani Rady Miejskiej.

To roczne procedowanie miało na celu wyznaczenie w najbliższym horyzoncie czasowym (2017-2023) takiego planu działań odnoszącego się do sfer:  społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej, technicznej, który umożliwi zrównoważony rozwój gminy, a jednocześnie stanowić będzie  skuteczne narzędzie planistyczne, integrujące i koordynujące wiele działań dla różnorodnych uczestników procesu rewitalizacji.

Wśród zagadnień, które przedmiotowy Gminny Program Rewitalizacji obejmuje znajdują się między innymi:

- Przeprowadzenie ogólnej diagnozy gminy umożliwiającej zdefiniowanie kluczowych dla procesu rewitalizacji wniosków

- Wyodrębnienie obszaru zdegradowanego, a w konsekwencji obszaru rewitalizacji

- Dokonanie analizy szczegółowej obszaru rewitalizacji

- Opracowanie wizji obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji

- Wyznaczenie celów i kierunków działań w prowadzonym procesie rewitalizacji

- Opracowanie listy podstawowych i uzupełniających działań i inwestycji w zakresie prowadzonego procesu rewitalizacji

- Określenie szacunkowych ram finansowych dla działań i inwestycji w prowadzonym procesie rewitalizacji

- Opracowanie systemu zarządzania i monitoringu w prowadzonym procesie rewitalizacji

Z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej można się zapoznać na stronie:  www.kalwaria-zebrzydowska.pl

W projekcie pracowano ze wszystkimi interesariuszami i integrowano lokalną społeczność, dlatego m.in. zorganizowany i przeprowadzony został konkurs plastyczny wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, znajdujących się w wyznaczonych obszarach zdegradowanych  pod nazwą "Rewitalizacja Gminy Kalwaria Zebrzydowska w oczach ucznia".

Napłynęły 63 prace, a ich tematyka  stanowiła ważne źródło informacji o potrzebach i preferencjach dzieci na obszarach rewitalizowanych, o tym co jest dla ich rozwoju ważne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. Nagrodę główną przyznano Emilii Michalak z Zespołu Szkół nr 2 w Brodach.