Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018

Informacja na temat rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

 

W roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. W przypadku wystąpienia wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XX/233/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska i odpowiadającej im punktacji oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018, do klas pierwszych szkół podstawowych określa:

Zarządzenie Nr 350/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018, do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdej szkole podstawowej, prowadzonej przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.