Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023 - aktualizacja terminów

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023.

Na podstawie art. 5, 6 oraz 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023.

Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowywanego dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023.

Zgodnie z art. 2, ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777 z późniejszymi zmianami), do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 31 marca 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r. w formie:

1) zbierania uwag z wykorzystaniem formularza elektronicznego na stronie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (www.kalwaria-zebrzydowska.pl) w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska”, w menu podmiotowym Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Programy i granty”, który należy przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;

2) zbierania uwag i opinii w formie pisemnej do urn, z wykorzystaniem wydrukowanych formularzy dostępnych w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7
i Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul Mickiewicza 4;

3) zbierania ustnych uwag;

4) UWAGA ZMIANA TERMINÓW - spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami które odbędą się dnia:

a) 10.04.2017 r. godz. 14.00 - Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej;

b) 10.04.2017 r. godz. 16.00 - Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej;

c) 11.04.2017 r. godz. 14.00 - Szkoła w Brodach;

d) 11.04.2017 r. godz. 16.00 - Szkoła w Brodach.

 

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023 wraz z załącznikiem tj. projektem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023 oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od dnia 31 marca 2017 roku:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Programy i granty”,
  • na stronie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (www.kalwaria-zebrzydowska.pl) w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska”,
  • w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, pok. nr 16 w godzinach pracy Urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

Mapa Gminy Kalwaria Zebrzydowska (png, 11,623.37KB)

Gminny Program Rewitalizacji (pdf, 8,832.46KB)

Zarządzenie nr 349/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023