Konkurs plastyczny "Rewitalizacja Gminy Kalwaria Zebrzydowska w oczach ucznia"

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, znajdujących się w wyznaczonych obszarach zdegradowanych (tj. Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zespół Szkół nr 2 w Brodach, Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach, Zespół Szkół nr 4 w Zebrzydowicach, Zespół Szkół nr 6 w Leńczach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym), do udziału w konkursie plastycznym "Rewitalizacja Gminy Kalwaria Zebrzydowska w oczach ucznia".

Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej, której temat odnosić się będzie do szeroko rozumianej rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska widzianej oczami dziecka.

 

  • Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę.
  • Prace te wykonane mają być w dowolną techniką plastyczną.
  • Prace powinny być wykonane w formacie dowolnym.

 

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w terminie do dnia 13 marca 2017 roku. Na jego zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 16 marca 2017 r. o godz. 15:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, w budynku pawilonu sportowo-turystycznego „Kalwarianka”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie plastycznym "Rewitalizacja Gminy Kalwaria Zebrzydowska w oczach ucznia" jest:

  • Wykonanie pracy konkursowej w terminie do dnia 10 marca 2017 roku.
  • Oddanie wykonanej pracy plastycznej opiekunowi szkolnemu, który dostarczy ją do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, do dnia 10 marca 2017 r., do godziny 16.00.
  • Dołączenie do pracy konkursowej informacji zawartych w § 3 ust. 5 regulaminu konkursu plastycznego – dane uczestnika i szkoły.
  • Ponadto warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, która winna być dołączona do pracy konkursowej (do pobrania poniżej).

Rewitalizacja logo

Odpowiedzi na pytania w sprawach konkursu udziela:

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych ul. Mickiewicza 7 34-130 Kalwaria Zebrzydowska tel. (33) 8765 372

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu w przypadku: złamania Regulaminu, niesamodzielnej pracy (plagiatu), zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem oraz podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.

 

Do pobrania:

1. Regulamin Konkursu Plastycznego

2. Mapa obszarów zdegradowanych i rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska

3. Wzór zgody rodziców/prawnych opiekunów uczestnika

 

Logotypy