Rozpoczęto realizowanie projektu z "Grantu Rektorskiego AGH"

Na podstawie Porozumienia, jakie zostało podpisane w maju 2016 o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie a Gminą Kalwaria Zebrzydowska, Wydział Energetyki i Paliw rozpoczął realizację projektu z „Grantu Rektorskiego AGH”, którego celem jest ocena jakości powietrza na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska. Projekt realizowany jest przez studenckie koła naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy współudziale naszej gminy oraz młodzieży ze szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Pomiary emisji cząstek stałych z podziałem na frakcje PM10, PM2.5 oraz PM1 będą dokonywane przez mobilną stację pomiarową w okresie zimowym i letnim. Następnie przeprowadzona zostanie analiza składu chemicznego zebranych próbek pyłu zawieszonego pod kątem obecności zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z wykorzystaniem chromatografu gazowego ze spektrometrią mas.

Monitoringiem zostanie objęte całe miasto, a pomiary rozpoczną się w jego zachodniej części.