Analiza bezrobocia w 2016 r.

W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego z Panią Małgorzatą Chowaniec – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach. Tematem spotkania było przekazanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy informacji o stanie bezrobocia w powiecie wadowickim ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kalwaria Zebrzydowska wg. stanu na koniec grudnia 2016 roku.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat liczba bezrobotnych w powiecie wadowickim uległa zmniejszeniu z 5012 do 3544, czyli o 1558 osób. W tym samym czasie, również w Gminie Kalwaria Zebrzydowska zaobserwować można znaczny spadek liczby bezrobotnych, z 451 do 320 osób, czyli o 131 osób. W analizowanym okresie zmniejszył się także procentowy udział mieszkańców gminy w ogólnej liczbie bezrobotnych i wynosił 9.03%.

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim na koniec listopada 2015 roku wynosiła 8.4% natomiast na koniec listopada 2016 roku wynosiła 6%.

Zarówno w skali całego Powiatu, jak i w gminie Kalwaria Zebrzydowska większość zarejestrowanych osób stanowiły kobiety. Na koniec 2016 roku udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w gminie wynosił -54,38%, a w Powiecie – 54,03%.

Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w końcu grudnia wynosiła 64 osób tj. 20% ogółu zarejestrowanych z gminy.

Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych według kryterium wieku stanowiły osoby w wieku 25-34 lat – 84 osoby zarejestrowane z gminy oraz osoby w wieku 18-24 i 35-44 odpowiednio 55 i 56 osób w poszczególnej kategorii, a zatem na 31 grudnia 2016 roku ponad 43% bezrobotnych mieszkańców gminy nie ukończyło jeszcze 35 roku życia.