Prognoza oddziaływania na środowisko

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kalwaria Zebrzydowska i wsi: Barwałd Górny, Barwałd Średni, Brody, Bugaj, Leńcze, Podolany, Przytkowice, Stanisław Dolny, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Zebrzydowice w gminie Kalwaria Zebrzydowska

  plik do pobrania.doc


INFORMACJE OGÓLNE

 • „Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów za-gospodarowania przestrzennego dla miasta Kalwaria Zebrzydowska i wsi: Barwałd Górny, Barwałd Średni, Brody, Bugaj, Leńcze, Podolany, Przytkowice, Stanisław Dolny, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Zebrzydowice w gminie Kalwaria Zebrzydowska” jest załącznikiem do projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego sporządzonych w granicach poszczególnych 12-tu jednostek administracyjnych obsza-ru gminy Kalwaria Zebrzydowska i stanowi realizację zapisów art. 40 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r., Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmiana-mi).
 • Opracowanie zostało wykonane na zlecenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach opracowania „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kalwa-ria Zebrzydowska”.
 • Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) prognozę oddziaływania na środowisko sporządza się wraz z projektem planu miejscowego, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Zakres merytoryczny prognozy uwzględnia warunki określone w Rozporządzeniu Mini-stra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać pro-gnoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zago-spodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197, poz. 1667 z 2002 r) i zawiera:
  — Wprowadzenie - informacje ogólne, metoda opracowania, informacja o dokumen-tach,
  — I.   Analizę ustaleń planu z punktu widzenia - skutków dla środowiska które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenów, skutków realizacji ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska, ekosystemy i krajobraz.
  — II.  Ocenę ustaleń zawartych w projekcie planu w zakresie - stanu i funkcjonowania środowiska, odporności na degradację, zdolności do regeneracji; zgodności projek-towanego użytkowania i przeznaczenia terenu z uwarunkowaniami fizjograficznymi, warunkami ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i różnorodności biolo-gicznej, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz zagrożeń dla środowiska będących skutkiem realizacji projektu planu na terenie objętym planem i sąsiednich.
  — III.  Propozycje ewentualnych innych rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska.
  — IV. Załączniki graficzne.
   Uwaga: „Prognoza...” nie zawiera szczegółowych informacji z zakresu charakterystyki cech poszczególnych elementów środowiska i analizy uwarunkowań przyrodniczych dla poszczególnych funkcji, informacje te stanowią treść opracowania ekofizjograficznego.
 • „Prognoza...” dotyczy całego obszaru miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska i odpo-wiada 12-tu obszarom planistycznym, planom zagospodarowania przestrzennego. Uwzględnia również powiązania z sąsiednimi miejscowościami w zakresie m.in. syste-mu obszarów chronionych, ciągłości powiązań przyrodniczych, przepływu zanieczysz-czeń czy elementów infrastrukturalnych.
 • Opracowanie składa się z części tekstowej i załączników graficznych (12 map w skali
  1 : 10 000, dla poszczególnych miejscowości). Przyjęta skala map odpowiada skali pla-nów sporządzonych dla potrzeb procesu uzgadniania i opiniowania projektów planów.
 • Narzędziem wspomagającym prognozę jest opracowane w 2003 roku (sporządzone przez ten sam zespół autorski), „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe” do
  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Kalwaria Zebrzydowska, które stanowi podstawowe źródło informacji faktograficznej
  o środowisku, a w szczególności o tych jego cechach, które maja zasadniczy wpływ na rozwiązania planistyczne.
 • Pozostałe źródła informacji do „Prognozy ...” to dane i opracowania instytucji regional-nych związanych z działalnością w zakresie środowiska oraz materiały publikowane, in-formacje z ekspertyz i dokumentów planistycznych. Spis wykorzystanych publikacji podano poniżej.
 • „Prognoza...” została opracowana w tym samym biurze co „Plan...”. Autorami prognozy są osoby, które nie pracowały bezpośrednio przy opracowaniu planu.
 • „Prognoza...” stanowi integralny element planu i w związku z tym nie zawiera szczegó-łowych informacji o zawartości projektu planu oraz propozycji alternatywnych rozwiązań minimalizujących zagrożenia środowiska przyrodniczego. Ewentualne korekty dotyczą-ce likwidacji bądź zmniejszenia zagrożeń środowiska przyrodniczego i kulturowego wprowadzane były na bieżąco przy współpracy zespołów autorskich obu opracowań.
 • Zgodnie z art. 17 ust. 10 ustawy o p. i z. p. Burmistrz Miasta poddaje wraz z projektem planu zagospodarowania przestrzennego również prognozę postępowaniu z udziałem społeczeństwa tj. ogłaszając odpowiednio wykłada projekt wraz z prognozą oddziały-wania na środowisko do publicznego wglądu oraz organizuje dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami.

cd. plik do pobrania.doc

Aneks do dokumentu.doc

Legendy.doc