Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

30.04.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu;

21.05.2021 r. - pytania i odpowiedzi;

31.05.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

31.05.2021 r. - informacja z otwarcia ofert

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216262-2021:TEXT:PL:HTML
Polska-Kalwaria Zebrzydowska: Usługi związane z odpadami
2021/S 084-216262

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Kalwarii ZebrzydowskiejKrajowy numer identyfikacyjny: ZP.271.9.2021Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 7Miejscowość: Kalwaria ZebrzydowskaKod NUTS: PL214 KrakowskiKod pocztowy: 34-130Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Ksenia PodlaszewskaE-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Tel.: +48 338766218Adresy internetowe:Główny adres: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Numer referencyjny: ZP.271.9.2021
II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (niesegregowanych i segregowanych) z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odp. komunalne;
b) wyposażenie mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów;
c) przygotowanie i dostarczenie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych;
d) wykonywanie sprawozdawczości;
e) na czas realizacji zamówienia zorganizowanie biura obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
f) wygenerowanie i dystrybucję kodów kreskowych wśród właścicieli nieruchomości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa załącznik nr 1 do umowy.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

(...)

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2021
Czas lokalny: 10:00

(...)

 

Załączniki dostępne są w miniPortalu oraz w BIP.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21.05.2021 r.

Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji SWZ dotyczące ogłoszenia o zamówieniu na „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2021/S 084-216262 w dniu 30.04.2021 r.

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp” Zamawiający udostępnia treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp informację o modyfikacji SWZ tj. w treści załącznika nr 1 do projektowanych postanowień umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, dalej „SOPZ”:

Pytanie nr 1:

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający potwierdza za Rozdziałem I pkt 2.7. OPZ (str. 1), iż odbiorowi w ramach usługi podlegają tylko „odpady komunalne, które są prawidłowo oklejone kodami”?.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający modyfikuje zapisy w następujący sposób:

Zapis na stronie 1 rozdz. I pkt 2.7. SOPZ otrzymuje nowe brzmienie:
„2.7. Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych, które winne być oklejone prawidłowymi kodami kreskowymi. W przypadku ich braku Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru oraz poinformowania Zamawiającego o nie przestrzeganiu postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odnosząc się zarówno do lokalizacji powstania przedmiotowych odpadów, a także ich ilości.”
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia („SOPZ”), uwzględniający zmiany wynikające z udzielonej odpowiedzi na pytanie.

Pytanie nr 2:

Z uwagi na brzmienie § 3 ust 1 lit j wzoru umowy - wedle której „Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/239/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. ….” - prosimy o wyjaśnienie czy nowe uchwały, zostaną przedłożone Wykonawcy w celu zmiany sposobu wykonywania usługi czy też tylko w celach informacyjnych. W przypadku, gdy przedłożenie „nowej uchwały” Wykonawcy wpływać będzie np. na sposób lub zakres świadczenia usługi, a w konsekwencji na koszt realizacji, wnosimy o wprowadzenie stosowanych zapisów do SWZ i wzoru umowy, przewidujących zmianę Umowy m.in. z uwagi na zmianę przepisów prawa (w tym miejscowego), wraz z możliwością zmiany (podwyższenia) wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W przypadku podjęcia nowych uchwał zostaną one przedłożone Wykonawcy do ich stosowania. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie.

Pytanie nr 3:

Zamawiający wskazał na str. 4 OPZ, iż : „Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę w/w odpadów – 1 raz w roku” (odpadów wielkogabarytowych – przyp. Wykonawca). Z uwagi na czas trwania zamówienia (1.01.2022 – 30.06.2023 r.), prosimy o doprecyzowanie, czy po pierwszym roku świadczenia usługi (2022) – w okresie od 1.01.2023 do 30.06.2023 - Zamawiający przewiduje załadunek i wywóz odpadów wielkogabarytowych ?.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Po pierwszym roku świadczenia usługi – w okresie od 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. Zamawiający przewiduje odbiór odpadów wielkogabarytowych, w związku z powyższym w trakcie trwania umowy nastąpi dwukrotny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Pytanie nr 4:

Wykonawca – z uwagi na brzmienie zapisu ze str. 4 OPZ „Wykonawca ma obowiązek przyjmować odpady wielkogabarytowe, które będą dostarczane we własnym zakresie przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, uwzględniając określny limit – do 500 kg na aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, prosi o wyjaśnienie przez Zamawiającego sytuacji mieszkańców i ich odpadów wielkogabarytowych po przekroczeniu przez nich wskazanego wyżej limitu 500 kg.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

W przypadku przekroczenia określonego limitu przez Mieszkańca obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych winna odebrać określoną ilość odpadów w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Z chwilą jego przekroczenia Mieszkaniec winień oddać odpady we własnym zakresie i na własny koszt do podmiotów odbierających odpady wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej.

Pytanie nr 5:

W Rozdziale V pkt 7 OPZ (str. 7) Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek „porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi z winy Wykonawcy”. Z uwagi na fakt, iż do zdarzeń tych może dojść w wyniku różnych okoliczności - w tym np. czynników atmosferycznych (np. wiatr), działania zwierząt lub ludzi, prosimy o doprecyzowanie niniejszego zapisu, względnie taksatywne i klarowane wyliczenie sytuacji w których Wykonawca będzie w ocenie Zamawiającego „winny” powstałej sytuacji. W przypadku braku możliwości wskazania takich sytuacji lub braku zakreślenia sposobu obiektywnej weryfikacji takich zdarzeń przez Zamawiającego – wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu z uwagi na fakt, iż jako nieprecyzyjny i niejasny narusza brzmienie art. 99 ust. 1 ustawy pzp.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający pozostawia zapisy SOPZ w przedmiotowym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 6:

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu z Rozdziału V pkt 8 OPZ (str. 7) z uwagi na fakt, iż:
1) Wykonawca nie może odpowiadać, a w konsekwencji i ponosić odpowiedzialności za „przepełnianie” kontenerów przez mieszkańców,
2) z uwagi na przedmiot zamówienia, którym jest „odbiór i zagospodarowanie odpadów”, utrzymywanie czystości terenów przyległych nie mieści się w zakresie zamawianej usługi i jako takie winno poddane być reżimowi odrębnego zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający modyfikuje zapisy w następujący sposób:
Zapis na stronie 7 rozdz. V pkt 8 SOPZ otrzymuje nowe brzmienie:
„8. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania odpadów leżących obok zapełnionych pojemników, kontenerów
w zabudowie wielorodzinnej.”
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia („SOPZ”), uwzględniający zmiany wynikające z udzielonej odpowiedzi na pytanie.

Pytanie nr 7:

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu z Rozdziału V pkt 9 OPZ (str. 7) i zniesienie jego odpowiedzialności za niewykonanie usługi w sytuacjach, gdy dojazd do nieruchomości z której odbierane mają być odpady komunalne jest niemożliwy lub utrudniony. Powyższe wynika z faktu, iż Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za okoliczności od niego niezależne i niezawinione.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający pozostawia zapisy SOPZ w przedmiotowym zakresie bez zmian. Zamawiający w zapisach SOPZ nie wskazał, że odbiór odpadów jest niemożliwy. W przypadku utrudnionych odbiorów dopuszcza się możliwość uzgodnień indywidualnych.

Pytanie nr 8:

Z uwagi na brzmienie pkt 8, zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy posiada listę nieruchomości z których bezpośredni odbiór odpadów jest niemożliwy (np. z uwagi na brak dojazdu) lub utrudniony (wąskie drogi itp.). Jeśli Zamawiający jest w posiadaniu takiego zestawienia, prosimy o jego udostępnienie Wykonawcom wraz ze wskazaniem rodzaju utrudnienia.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający posiada informację dotyczącą utrudnionego dojazdu, który na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska jest sporadyczny (na chwilę obecną Zamawiającemu znana jest 1 taka lokalizacja). Informacja o jednostkowych przypadkach zostanie przekazana Wykonawcy z chwilą podpisania umowy.

Pytanie nr 9:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie pkt 15 Rozdziału V OPZ (str. 9), poprzez:
a) określenie formy polecenie (np. pisemna, email),
b) zakreślenie terminu na „dostarczenie i ustawienie ….. pojemników do zbierania przeterminowanych lekarstw, baterii, świetlówek”.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający zleci dostarczenie i ustawienie pojemników do zbierania przeterminowanych lekarstw, baterii, świetlówek w formie elektronicznej – wiadomość e – mail. Dokonanie powyższego powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zgłoszenia.

Pytanie nr 10:

Wykonawca pragnie zauważyć, iż stosowanie do postanowień Działu VII ustawy pzp, a także art. 455 ustawy pzp, zmiana umowy może nastąpić w ściśle określonych przypadkach. Tym samym zmiana przepisów lokalnych, ale i wskazana przez Zamawiającego we wzorze Umowy „konieczność śledzenia ewentualnych zmian w wyżej wymienionych przepisach” , nie oznacza automatycznej zmiany niniejszej umowy, zakresu usługi i sposobu oraz wysokości wynagrodzenia. Z uwagi na powyższe Wykonawca sformułował wniosek nr 2 niniejszego pisma.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie nr 11:

Wnosimy o zmianę § 8 ust 1 wzoru umowy - w ten sposób - iż zapis ten otrzyma brzmienie „Zamawiający dokona zmiany wynagrodzenia o którym mowa w § 7, w sytuacji wzrostu cen za odbieranie odpadów komunalnych, związanych ze zmianą stawki opłaty środowiskowej ustalanej przez Ministra Środowiska”. Kształt proponowanego przez Wykonawcę zapisu, uzasadnia fakt, iż ustęp 1 Umowy w brzmieniu pierwotnym poprzez zwrot „Zamawiający dopuszcza”, czynił ewentualną zmianę umowy wątpliwą (niepewną), bo całkowicie zależną od arbitralnej decyzji Zamawiającego. Aktualny zapis – w przypadku wykazania opisanych w nim okoliczności w ocenie Wykonawcy jest proporcjonalny, zachowując jednocześnie równość Stron zawartej Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający pozostawia przedmiotowe zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 12:

Wykonawca wnosi o wykreślenie § 8 ust 2 wzoru Umowy. Art. 455 ustawy pzp w przypadku ziszczenia się określonych przesłanek dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia „niezależnie od wartości tej zmiany”. Wprowadzenie limitu zwiększenia wynagrodzenia w sytuacji jak ta z ust 1 wzoru Umowy - w ocenie Wykonawcy - nie znajduje podstaw prawnych.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający opisał postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 13:

Wykonawca wnosi o zwiększenie limitu o którym mowa w ust 7 § 8 Wzoru Umowy. Przewidziane we wzorze Umowy 5% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto w skrajnych sytuacjach stanowić może obejście innych przepisów ustawy pzp uniemożliwiając np. zmianę Umowy i wynagrodzenia za usługę na zasadach przewidzianych ustawą pzp.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający pozostawia przedmiotowe zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian. Zgodnie z art. 439 ust. 2 pkt 4 Pzp Zamawiający określa maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

Pytanie nr 14:

Wykonawca wnosi o zmianę (zmniejszenie) wysokości kar umownych w § 11 ust 1 lit c, g, j i k jako nieproporcjonalnych. Uprawnienie Zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż Zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Wynika to zarówno z ograniczeń zasady swobody umów, jak i z innej podstawowej zasady prawa cywilnego, wyrażonej w art. 5 k.c., zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 kwietnia 2014 r. (III CSK 178/13) dla stwierdzenia sprzeczności danego zachowania z zasadami współżycia społecznego znaczenie ma nie tylko treść, ale i zamierzony cel stron, motywy działania danej strony, które mogą świadczyć o braku poszanowania dla interesów partnera, naruszeniu zasad uczciwego obrotu rzetelnego postępowania, lojalności i zaufaniu w stosunkach kontraktowych. W kontekście powyższych rozważań podkreślenia wymaga, że obowiązkiem Zamawiającego jest określenie postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego tak, aby cel zamówienia publicznego tj. zaspokojenie określonych potrzeb publicznych został osiągnięty. W swoim działaniu nie może jednak korzystać z prawa absolutnego, oderwanego od przedmiotu zamówienia, sytuacji wykonawcy oraz ciążących na nim obowiązków jako drugiej strony stosunku zobowiązaniowego z wykonawcą". W kontekście powyższego warto przywołać jeszcze, iż kary umowne powinny być określone w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody - tak aby spełniały swoje funkcje, ale nie zniechęcały do udziału w zamówieniach publicznych. (...) Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i mogą stanowić przyczynę małego zainteresowania wykonawców ubieganiem się o uzyskanie zamówienia publicznego, co wpływa na konkurencyjność postępowań oraz niekiedy konieczność ich unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy – co aktualnie czyni wnioskodawca - na etapie sformułowania warunków umownych mają pełne prawo kwestionować czynności podjęte przez zamawiających jako naruszające zasadę proporcjonalności udzielania zamówień publicznych, a przez to niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych. (...) Projektując zapisy umowne w przedmiocie kar umownych, zamawiający powinni mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu, a wysokość kar umownych nie może być dowolna. Zatem określenie wysokości kar umownych należy poprzedzić kalkulacją przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką może ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Naturalną reakcją obronną dłużnika, w sytuacji gdy kara umowna jest dla niego nadmiernym obciążeniem, jest kwestionowanie zarówno przesłanek naliczenia kary, jak i jej wysokości. W każdym przypadku od obu stron umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga się zachowania rozsądku i umiaru w korzystaniu z przysługujących im praw, w poszanowaniu zasady - wzajemnej równości" (Raport Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych z dnia marca 2018 r.).

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający pozostawia przedmiotowe zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 15:

Z uwagi na brzmienie Art. 433 ustawy pzp „Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia”, Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie wprowadzonych do wzoru Umowy zapisów lub wykreślenie z tegoż wzoru Umowy, wszelkich kar umownych w których te uzależnione są od „opóźnienia” Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający pozostawia przedmiotowe zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian. Zamawiający przewidział w projektowanych postanowieniach umowy klauzule zakładające naliczenie kar umownych za zwłokę, nie za opóźnienie.

Pytanie nr 16:

Z uwagi na brak wskazania w § 11 ust 1 lit b wysokości kary umownej Wykonawca wnosi o wykreślenie przywołanego zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający pozostawia zapisy SOPZ w przedmiotowym zakresie bez zmian. Wysokość zaproponowanej kary za nieterminową realizację usług tj. poza terminami określonymi w harmonogramach sporządzonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Pytanie nr 17:

Z uwagi na brzmienie art. 433 ust 2 ustawy pzp („Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem”) Wykonawca wnosi o usunięcie kary umownej wskazanej w § 11 ust 1 lit d Wzoru Umowy. Zarówno SWZ postępowania w Rozdziale IV jak i OPZ nie wskazują by przedmiotem zamówienia było „osiąganie poziomów recyklingu”, zwłaszcza, iż nie jest zależne ono od Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów, a obowiązek osiągania poziomów wynika z art. 3b ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i należy co do zasady do Gmin („Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych”).

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy oraz SOPZ w przedmiotowym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 18:

Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, iż przypadki zmian Umowy określone w § 13 ust 6 lit d, e i g, przewidują zmianę wynagrodzenia dla Wykonawcy w sytuacji, gdy wiązać będą się m.in. ze zmianą zakresu wykonywanych usług, ilością odbieranych odpadów, zwiększeniem obszaru na którym świadczona jest usługa, zwiększeniem obsługiwanej ilości mieszkańców Gminy lub innymi okolicznościami wpływającymi na cenę usługi.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 13 ust 6 lit d, e i g projektu umowy. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie.

Pytanie nr 19:

Z uwagi na treść § 4 ust 2.16 Wzoru Umowy oraz brzmienie art. 99 ust 1 ustawy pzp zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie częstotliwości mycia i dezynfekcji pojemników mieszkańców oraz potwierdzenia, iż operacja taka odbędzie się „na koszt mieszkańców”.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Wskazanie częstotliwości mycia i dezynfekcji pojemników wynika ze sposobu ich użytkowania i spoczywa na właścicielu nieruchomości. Zgłaszane przypadki wskazane jest rozpatrywać indywidualnie.

Pytanie nr 20:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż § 4 ust 2.37 lit. a odnosi się do zawinionych przez Wykonawcę szkód oraz tylko tych wywołanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający potwierdza, iż § 4 ust 2.37 lit. a odnosi się do zawinionych przez Wykonawcę szkód.

Pytanie nr 21:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż § 4 ust 2.37 lit. f odnosi się tylko do zawinionych przez Wykonawcę szkód.

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający potwierdza, iż § 4 ust 2.37 lit. f odnosi się do zawinionych przez Wykonawcę szkód.

Pytanie nr 22:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jaki wpływ na płatność wynagrodzenia o którym mowa w § 7 może mieć awaria urządzeń rejestrujących obraz (kamer) w pojazdach. W ocenie Wykonawcy płatność za usługę winna być niezależna od niezawinionych przez niego awarii sprzętu technicznego, bowiem okoliczności te nie wpływają co do zasady na wykonanie usługi.

Odpowiedź na pytanie nr 22.

Ewentualna awaria sprzętu rejestrującego obraz nie wyklucza zastosowania innych alternatywnych możliwości dokumentujących odbiór odpadów w danym momencie awarii. Winna ona być niezwłocznie usunięta i zgłoszona do Zamawiającego.

 

zał. nr 1 do umowy SOPZ po modyfikacji w zw. z odp. na pytania (pdf, 314.14KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 31.05.2021 r.

ZP.271.9.2021

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” kwotę 6 656 700,00 złotych brutto.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 31.05.2021 r.

ZP.271.9.2021

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

W związku z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „Pzp” Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska informuje, że w postępowaniu ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2021/S 084-216262 w dniu 30.04.2021 r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” zostały złożone 2 oferty, o których informacje zamieszczono w tabeli:

Nr oferty

Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy

Cena za 1 Mg odpadów komunalnych
(zł brutto)

Łączna maksymalna cena wykonania zamówienia (zł brutto)

Wysokość kary umownej (w kryterium oceny ofert)

Zorganizowanie PSZOK na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska

Zorganizowanie Biura Obsługi w odległości nie większej niż 1000 m od Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„EMPOL” Sp. z o. o.
os. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa

1 026,00

7 900 200,00

5 000

TAK

TAK

2.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.
ul. Barska 12
30-307 Kraków

1 188,00

9 147 600,00

1 000

TAK

NIE