Zakończyły się prace związane z przebudową ul. Piłsudskiego

W Kalwarii Zebrzydowskiej zakończono prace związane z gruntowną przebudową i modernizacją ul. Piłsudskiego na długości 520 m.

Remont drogi był możliwy dzięki otrzymanemu wsparciu w ramach dotacji z  Funduszu Dróg Samorządowych, która pokryła 50% poniesionych nakładów, a całość zadania wyniosła 746 tys. zł.

Na całej długości drogi została położona nawierzchnia asfaltowa, zastosowano tutaj elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w postaci przejść dla pieszych i progów zwalniających. Wzdłuż drogi został wykonany chodnik i bezpieczniki z kostki brukowej.

Zakres wykonanych prac objął roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej ul. Piłsudskiego w zakresie: przebudowy nawierzchni jezdni, przebudowy skrzyżowań, budowy chodnika, budowy bezpiecznika, budowy umocnień skarp, utwardzenia powierzchni, remontu zjazdów i urządzeń odwadniających w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska.

Zakres zadania obejmował również roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty kanalizacyjne, roboty brukarskie.

Prace zostały wykonane dużo wcześniej niż zakładano, pierwotny termin zakończenia robót określono na połowę czerwca. Gmina zastrzegła w ogłoszonym przetargu aby część prac, głównie przygotowawczych i budowlanych została wykonana jeszcze w 2020.

Dokonano odbioru technicznego wykonanych prac w którym uczestniczyli Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Radni Rady Miejskiej: Łukasz Dragan i Zbigniew Kochan, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Wykonawca, Tadeusz Stela - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 oraz pracownicy Zespołu ds. Drogownictwa.

Zadanie mogło zostać zrealizowane dzięki pozyskanym dofinansowaniu w kwocie: 373 337,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie na podstawie rozstrzygniętego naboru ustalono na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Wartość robót wykonanych w 2020 r. wyniosła: 373.337,96 zł.