Burmistrz Miasta po raz kolejny interweniuje w sprawie aptek

Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty po raz kolejny interweniuje w sprawie prawidłowego funkcjonowania aptek na terenie gminy Kalwarii Zebrzydowskiej, a także na rzecz uruchomienia nowej apteki przy ul. Krakowskiej.

9 kwietnia 2021 r. Burmistrz Miasta skierował do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego  wniosek o pilne przeprowadzenie kontroli  w aptekach, które uchylają się od pełnienia nocnych i świątecznych dyżurów.

Natomiast do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie zwrócił się z wnioskiem o włączenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w charakterze strony do postępowania związanego z wydaniem zezwolenia na rzecz nowej apteki.

W dniu dzisiejszym (12.04) odbyła się krótka konferencja prasowa zorganizowana przez Burmistrza Augustyna Ormantego w sprawie funkcjonowania aptek na terenie gminy.

 

W związku z licznymi skargami mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska dotyczącymi trudności w zaopatrzeniu w niezbędne artykuły medyczne, Burmistrz Miasta zwrócił się z wnioskiem do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o pilne przeprowadzenie kontroli w aptekach, które uchylają się od pełnienia nocnych i świątecznych dyżurów  i wszczęcie postępowania administracyjnego.

Burmistrz Miasta podkreśla, że obowiązek pełnienia dyżurów  przez apteki wynika   z uchwały Rady Powiatu Wadowickiego w sprawie   ustalenia  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

Apteki ogólnodostępne mają bezwzględny obowiązek pełnienia dyżurów w określonym przez uchwałę rady powiatu terminie. Nie przestrzeganie przez apteki uchwały rady powiatu dotyczącej rozkładu godzin jej pracy i ustalonych dyżurów, stanowi niezastosowanie się do aktu prawa miejscowego, a przedsiębiorca otrzymując zezwolenie na prowadzenie apteki zostaje zobligowany do przestrzegania przepisów prawa.

Zgodnie z art. 94 ust.2 Prawo Farmaceutyczne Rada Powiatu posiada wyłączną kompetencję do ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie. Z uwagi na charakter świadczonych usług przez apteki, godziny ich pracy powinny być dostosowane do potrzeb ludności i zapewniać dostępność również w porze nocnej, niedziele,  święta i inne dni wolne od pracy.

Z tego obowiązku nie mogą zwolnić szczególne warunki pracy konkretnej apteki np. liczba zatrudnionych pracowników. W myśl bowiem  art.88 ust.5 u.p.f. obowiązkiem kierownika apteki jest odpowiednia organizacja pracy w aptece, w tym zatrudnienie takiej liczby osób, która umożliwia świadczenie usług farmaceutycznych poprzez zaopatrywanie ludności  w produkty lecznicze zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem.

W dniu 7 kwietnia 2021 r. na terenie gminy przeprowadzono też kontrolę pod kątem funkcjonowania aptek. Sprawdzono czas pracy pod kątem dostępności dla mieszkańców, szczególnie w dni wolne od pracy, niedziele i święta aptek ogólnodostępnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska następujących aptek:  Apteka S.C  przy ul. Targowej, Apteka Krakowska  przy ul. Krakowskiej, Apteka „Twoja Apteka„ przy al. Jana Pawła II i Apteka „Nad Cedronem„ w Brodach.

Odnośnie pełnienia dyżurów apteki informują, że dyżury pełni apteka przy ul. Dr Putka  w Wadowicach z wyjątkiem apteki w Brodach, która błędnie informuje o pełnieniu dyżurów przez ustaloną w harmonogramie aptekę w gminie Kalwaria Zebrzydowska.

W związku z dokonaną wizją stwierdza się, że apteki w gminie Kalwaria Zebrzydowska nie stosują się do uchwały Rady Powiatu Wadowickiego w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów na rok 2021.

W dniu dzisiejszym (12.04) odbyła się krótka konferencja prasowa zorganizowana przez Burmistrza Augustyna Ormantego w sprawie funkcjonowania aptek na terenie gminy.


 

 

 

Wystąpienie do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

o pilne przeprowadzenie kontroli  w aptekach

 


 

Wniosek do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie

o włączenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w charakterze strony do postępowania