XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej - 20.04.2021 r.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 7.04.2021 r.

BR.0002.26.2021

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmian.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zmian.) - zwołuję na dzień 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00 XXVI sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/228/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 1 października 2020 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/248/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021-2026 oraz uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działki gruntowej nr 1244/9 położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działki nr 537/63 stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Barwałdzie Górnym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Barwałdzie Górnym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Barwałdzie Górnym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Zebrzydowicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska nieruchomości położonej w Leńczach od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie na czas nieokreślony, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, prawa użytkowania nieruchomości położonej w Przytkowicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 16. Informacja dotycząca ustaleń z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w temacie dalszego postępowania Gminy Kalwaria Zebrzydowska w stosunku do nieruchomości po byłej Spółce Pracowniczej „Brodvin” położonej w Brodach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej za 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2021 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021-2027.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania „Zakup samochodu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej” dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
 21. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 22. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 23. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 24. Zakończenie.

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej będą prowadzili sesję w formie wideokonferencji z sali posiedzeń Rady Miejskiej - Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1b.

Transmisja sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej: www.kalwaria-zebrzydowska.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

Projekty uchwał dostępne są w BIP: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1914870