Posiedzenia komisji Rady Miejskiej - terminarz 14-16 kwietnia 2021 r.

 

Kalwaria Zebrzydowska 07.04.2021 r.

BR.0012.2.2021

Ogłoszenie

Informuję, iż na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zmian.) Przewodniczący komisji Rady Miejskiej zwołali posiedzenia, które będą miały miejsce jak w załączonym terminarzu.

Posiedzenia Komisji odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek posiedzeń:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/228/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 1 października 2020 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/248/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021-2026 oraz uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 5. Informacja dotycząca dostępnych Programów Mieszkaniowych związanych z rozwojem mieszkalnictwa.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 7. Ocena zasadności współfinansowania projektu pn. „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla połączenia BDI w m. Lanckorona z DW 953 w Skawinie”.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działki gruntowej nr 1244/9 położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działki nr 537/63 stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Barwałdzie Górnym.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Barwałdzie Górnym.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Barwałdzie Górnym.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Zebrzydowicach.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska nieruchomości położonej w Leńczach od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie na czas nieokreślony, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, prawa użytkowania nieruchomości położonej w Przytkowicach.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 16. Omówienie tematu dalszego postępowania Gminy Kalwaria Zebrzydowska w stosunku do nieruchomości po byłej Spółce Pracowniczej „Brodvin” położonej w Brodach.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej za 2020 rok.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2021 rok.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021-2027.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania „Zakup samochodu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej” dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
 21. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie.

Przewodniczący komisji będą prowadzili posiedzenia komisji w formie wideokonferencji z sali posiedzeń Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Targowa 1b.

Transmisja posiedzeń komisji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Mieszkańcy, którzy będą chcieli zabrać głos w punkcie „zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska” proszeni są o zgłoszenie tego faktu w Biurze Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej (pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie 694457951).

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

 

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

L.p.

Nazwa komisji

Data i godz. posiedzenia

1.

Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przew. Jarosław Lenik

14.04.2021 r.
godz. 11:00

2.

Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przew. Robert Rudecki

15.04.2021 r.
godz. 8:30

3.

Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przew. Marcin Zadora

16.04.2021 r.
godz. 8:30