Przebudowa bieżni wokół boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej

18.03.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu;

31.03.2021 r. - pytania i odpowiedzi;

1.04.2021 r. - pytania i odpowiedzi;

6.04.2021 r. - pytania i odpowiedzi;

6.04.2021 r. - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;

12.04.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

12.04.2021 r. - informacja z otwarcia ofert;

30.04.2021 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa bieżni wokół boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Sekcja I - zamawiający

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182060
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 7
1.5.2.) Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
1.5.3.) Kod pocztowy: 34-130
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski
1.5.7.) Numer telefonu: 338766218
1.5.8.) Numer faksu: 338766301
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

Sekcja II – informacje podstawowe

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Przebudowa bieżni wokół boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46996198-87cb-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00019511/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-18 12:19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000944/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.5 Przebudowa bieżni wokół boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Sekcja III – udostępnianie dokumentów zamówienia i komunikacja

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Anna Chorąży, Stanisław Kosek tel. 33 8766 005, Ksenia Podlaszewska tel. 33 8766 204 email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parl. Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 33 8766 218; 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.4.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Pzp; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Sekcja IV – przedmiot zamówienia

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: „Przebudowa bieżni wokół boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej”. Na przedmiot zamówienia składa się m. in. następujący zakres: - roboty rozbiórkowe, - remont istniejącej bieżni i przebudowa na bieżnię 400-stu metrową z 6-cioma torami na okrężnej i prostej o nawierzchni syntetycznej, - budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku wraz z rozbiegiem, - zmiana nawierzchni dwóch stanowisk trenerskich na poliuretanową, - rekultywacja łuków, - budowa studzienek teletechnicznych, - budowa oświetlenia bieżni. 2. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 4052 w Kalwarii Zebrzydowskiej. 3. Szczegółowy zakres robót określony został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót oraz w projekcie budowlanym, załączonych do SWZ. 4. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Zamówienie jest dostępne dla wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz zapewnia poziom konkurencji między wykonawcami. Podział zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Wskazane jest, aby zamówienie realizował jeden Wykonawca, który będzie odpowiadał z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot zamówienia, a nie kilku Wykonawców odpowiedzialnych za poszczególne elementy robót, które są ściśle ze sobą związane. 5. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. 6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności związane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj.: roboty ziemne, wykonanie kanalizacji i odwodnienia, wykonanie nawierzchni boiska, roboty ogólnobudowlane, roboty elektryczne. 8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 9. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności: 1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/pracowników na podstawie umowy o pracę (oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy), 3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika/pracowników, 4) innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody, o których mowa w pkt 9, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności. 11. Przedłożone dowody, o których mowa w pkt 9 powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 12. Nieprzedłożenie przez wykonawcę dowodów żądanych przez zamawiającego dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, w terminie wskazanym przez zamawiającego, będzie traktowane jako niedopełnienie wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 2 pkt 1 lit. d umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45212224-2 - Roboty budowlane związane ze stadionami
45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
71355000-1 - Usługi pomiarowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w systemie punktowym. Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyskała największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Sekcja V - kwalifikacja wykonawców

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą: minimum 500 000,00 złotych (słownie złotych: pięćset tysięcy). 2. zdolności technicznej lub zawodowej: 1) posiadanie doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji obiektów sportowych (boisk, bieżni) o nawierzchni syntetycznej o wartości robót minimum 400 000,00 złotych brutto każda robota budowlana; 2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby zdolne do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami na stanowiska: - kierownika budowy w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, - kierownika robót w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wskazane osoby winny posiadać wymagane uprawnienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia oraz aktualny wpis na listę członków właściwiej izby samorządu zawodowego. Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej,powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, októrych mowa w pkt 3), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument,o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ; 3) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - załącznik nr 7 do SWZ; 4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz oferty. 2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2) należy przedłożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 4) Zapis w pkt 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5) Zapisy zawarte w pkt 2) i 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu jw. i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 8) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zgodnie z art. 118 Pzp składa z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Sekcja VI - warunki zamówienia

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych); 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym nr rachunku 91 8119 0001 0000 0387 2000 0030 z dopiskiem „wadium – nr postępowania ZP.271.4.2021”. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp. 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona (226 ust. 1 pkt 14 Pzp).7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2,wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 18.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

Sekcja VII - projektowane postanowienia umowy

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:1) zmiany terminu wykonania, w szczególności w następujących przypadkach:a) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją lub dokumentacją projektową sieci, instalacji lub urządzeń i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji;b) w przypadku występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację zamówienia;c) z powodu działań osób trzecich (w tym organów administracji, osób indywidualnych) uniemożliwiających prowadzenie/wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy;d) zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;e) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i zmiany umowy;f) w przypadku zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót; g) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia;h) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do robót;i) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej;2) jeżeli w trakcie prowadzenia robót zaistnieje okoliczność dokonania zmian, w szczególności dotyczących wykonania, technologii lub elementów robót;3) zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;4) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;5) Wykonawca może: a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż w ofercie, c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, d) zrezygnować z podwykonawstwa.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Sekcja VIII – procedura

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-08 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: poprzez miniPortal zgodnie z instrukcją zawartą w pkt 14 SWZ
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-08 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-07

Sekcja IX – pozostałe informacje

1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dane umożliwiające dostęp do tych środków; 2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 3. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

 

Do pobrania: załączniki do ogłoszenia (komplet) (zip)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 31.03.2021 r. 

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn.: „Przebudowa bieżni wokół boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej” w Biuletynie zamówień publicznych nr 2021/BZP 00019511/01 z dnia 18.03.2021 r.

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp” Zamawiający udostępnia treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W związku z brakiem opisu w dokumentacji projektowej wymaganych dokumentów jakościowych nawierzchni poliuretanowej prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

 1. Kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe ,potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni ,wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF
 2. Aktualne badania na zgodność z norma PN EN 14877:2014-02 celem potwierdzenia pozostałych parametrów nawierzchni nie wyszczególnionych w raporcie IAAF
 3. Aktualny certyfikat produktowy IAAF zgodny z zadana grubością nawierzchni
 4. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych
 5. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale
 6. Atest PZH dla nawierzchni lub dokument równoważny
 7. Kompletny raport z badań na zgodność z ochrona środowiska-norma DIN 18035-6 / 2014-12 dotycząca zawartości metali ciężkich

Potwierdzeniem parametrów wymaganych przez Zamawiającego ma być złożony przez Wykonawcę kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Celem udokumentowania właściwych parametrów nawierzchni poliuretanowej Zamawiający wymaga przedłożenia przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy:

 1. Kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF
 2. Aktualne badania na zgodność z normą PN EN 14877:2014-02 celem potwierdzenia pozostałych parametrów nawierzchni nie wyszczególnionych w raporcie IAAF
 3. Aktualny certyfikat produktowy IAAF zgodny z zadaną grubością nawierzchni
 4. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych potwierdzoną przez producenta
 5. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale i dla wybranego wykonawcy
 6. Atest PZH dla nawierzchni lub dokument równoważny
 7. Kompletny raport z badań na zgodność z ochrona środowiska-norma DIN 18035-6 / 2014-12 dotycząca zawartości metali ciężkich
 8. Kompletny raport z zbadań WWA (Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne) dla oferowanego produktu, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium (zgodnie z dyrektywą UE REACH)
 9. Próbkę oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm.

Potwierdzeniem parametrów wymaganych przez Zamawiającego ma być złożony przez Wykonawcę kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF.

 

Pytanie nr 2:

Zamawiający w dokumentacji projektowej wskazał szczegółowe parametry nawierzchni poliuretanowej do zastosowania na bieżnię lekkoatletyczną.

Zgodnie z wymaganiami IAAF nawierzchnie poliuretanowe w zakresie amortyzacji powinny spełniać wymagania w przedziale 35-50 %. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego amortyzacji oraz dopuszczenie nawierzchni typu Sandwich renomowanego szwajcarskiego producenta, która została zamontowana na wielu obiektach najwyższej rangi nie tylko w Polsce, posiadająca certyfikat IAAF, spełniająca wszystkie wymagania PZLA i WE-World Athletics (wcześniej IAAF) w zakresie amortyzacji na poziomie min. 37%. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z wymaganiami WE (IAAF) oraz normy PN EN 14877:2014-02 dotyczących zewnętrznych nawierzchni lekkoatletycznych minimalna wartość amortyzacji wynosi 35%. Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowych to charakterystyka indywidualnych produktów poszczególnych firm, natomiast wyniki badań laboratoryjnych zgodności z wymaganiami PZLA, normami oraz wymaganiami IAAF powinny stanowić dowód, iż produkt posiada wysoką jakość. Idąc dalej, każda nawierzchnia syntetyczna ma swoje specyficzne właściwości i o jakości produktu nie może świadczyć fakt, że w badaniu laboratoryjnym (przeprowadzonym w warunkach laboratoryjnych na próbce) jakiś parametr, w tym przypadku amortyzacja, różni się od wymagań o 1%. Warto zaznaczyć, iż proponowany produkt posiadający wynik amortyzacji na poziomie 37% jest wyższy od minimalnych wymagań stawianych przez WE (IAAF)i świadczy o wysokiej jakości tej nawierzchni. Użytkownik nie jest w stanie odczuć różnicy w poziomie amortyzacji nawierzchni poliuretanowej pomiędzy wymaganym poziomem amortyzacji 38% a proponowanym 37%, przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w wymaganych parametrach nawierzchni określony parametr „Tarcie”jest błędnie zapisany. Według podręcznika WE (IAAF) tarcie jest badane dwiema równoważnymi metodami stosowanymi w laboratoriach sportowych:

 • Metoda A-za pomocą wahadła angielskiego, ustalająca tzw. Tarcie TRRL (w ramach normy PN-EN 13036-4), według której minimalna wartość nawierzchni syntetycznej to 47 jednostek na skali urządzenia pomiarowego,
 • Metoda B-za pomocą urządzenia ze stopą obrotową, w ramach której minimalna wartość (wyrażona momentem obrotowym) wynosi 0,5.

Z kolei tarcie, a dokładnie poślizg/opór poślizgu nawierzchni w stanie suchym i mokrym odnoszą się do normy PN EN 14877:2014-02 i wynoszą odpowiednio:

 • nawierzchnia w stanie suchym 80-110,
 • Nawierzchnia w stanie mokrym 55-110.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację w tym zakresie zgodnie z wymaganiami WE (IAAF) oraz normy PN EN 14877:2014-02.

Dodatkowo należy podkreślić, że Zamawiający w dokumentacji projektowej nie wskazał dokumentów, jakie powinna posiadać nawierzchnia poliuretanowa. Określenie minimalnych parametrów użytkowych jest zasadne z punktu widzenia opisu przedmiotu zamówienia, jednak bez potwierdzenia określonych wymagań raportami z badań niezależnego laboratorium zgodnie z obowiązującymi normami oraz wymaganiami WE (IAAF) nie daje Zamawiającemu żadnej gwarancji że dany produkt został przebadany na zgodność z obowiązującymi normami oraz posiada odpowiednie atesty i certyfikaty niezbędne do wbudowania materiału w danym obiekcie.

W związku z powyższym wnosimy by dla potwierdzenia, że oferowana nawierzchnia spełnia wymagania Zamawiającego oraz że Oferent posiada wiedzę oraz doświadczenie w wykonywaniu oferowanej nawierzchni i stosuje produkty zgodnie z obowiązującymi normami, aby Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwał wykonawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków SWZ i przedstawił:

 1. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami WE (IAAF) potwierdzający parametry wymagane przez Zamawiającego.
 2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014-02potwierdzający spełnienie pozostałych niewyszczególnionych parametrów normy.
 3. Atest Higieniczny PZH lub równoważny.
 4. Kompletny raport z badania na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne.
 5. Kompletny raport z zbadań WWA (Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne) dla oferowanego produktu, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium (zgodnie z dyrektywą UE REACH)
 6. Kartę techniczną nawierzchni poliuretanowej potwierdzonej przez producenta.
 7. Autoryzacjęproducenta systemu upoważniającą do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
 8. Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię (Certyfikat Produktu)
 9. Certyfikat PZLA uzyskany dla obiektu z oferowanym systemem nawierzchni.
 10. Próbkę oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm.

W związku z powyższą argumentacją prosimy o informację:

1) Czy zamawiający zaakceptuje parametr amortyzacji na poziomie 37-40 % ?

2) Czy zamawiający będzie wymagał parametru tarcia zgodnie z wytycznymi IAAF ≥47 lub ≥0,5 oraz parametru poślizgu w stanie suchym 80 –110 oraz poślizgu w stanie mokrym 55-110 ?

3) Czy zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP aktualnych na dzień złożenia dokumentów dotyczących nawierzchni synestetycznej bieżni wyszczególnionych powyżej?

Zgoda na powyższe zapewni Zamawiającemu wykonanie nawierzchni syntetycznych, które z pewnością spełnią oczekiwania Zamawiającego i przyszłych użytkowników, a jednocześnie nie ograniczy konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

 1. Zamawiający modyfikuje zapis na stronie 5 w opisie projektu zagospodarowania terenu - tabela parametry nawierzchni poliuretanowej typu SANDWICH i ustala parametr amortyzacji wstrząsów na poziomie 37-40%.
 2. Zamawiający pozostawia parametr tarcia na poziomie zgodnym z opisem do projektu.
 3. Celem udokumentowania właściwych parametrów nawierzchni poliuretanowej Zamawiający wymaga przedłożenia przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy:
  1. Kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF
  2. Aktualne badania na zgodność z normą PN EN 14877:2014-02 celem potwierdzenia pozostałych parametrów nawierzchni nie wyszczególnionych w raporcie IAAF
  3. Aktualny certyfikat produktowy IAAF zgodny z zadaną grubością nawierzchni
  4. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych potwierdzoną przez producenta
  5. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale i dla wybranego wykonawcy
  6. Atest PZH dla nawierzchni lub dokument równoważny
  7. Kompletny raport z badań na zgodność z ochrona środowiska-norma DIN 18035-6 / 2014-12 dotycząca zawartości metali ciężkich
  8. Kompletny raport z zbadań WWA (Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne) dla oferowanego produktu, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium (zgodnie z dyrektywą UE REACH)
  9. Próbkę oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm.

Potwierdzeniem parametrów wymaganych przez Zamawiającego ma być złożony przez Wykonawcę kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF.

Pytanie nr 3:

Proszę o informację na temat dylatacji płyty betonowej stanowiącej podbudowę nawierzchni sportowej. Jakie mają to być dylatacje i jak mają być wypełnione. Jeśli dylatacje mają być różne proszę o określenie ich na planie dylatacji.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Dylatację należy wykonać poprzez nacięcie 1/3 grubości płyty i wypełnienie mieszaniną SBR i lepiszcza poliuretanowego. W strefie wjazdu na płytę boiska od strony południowej dylatacje między 6 płytami powinny mieć zastosowane trzpienie dylatacyjne z tulejami typu lekkiego w rozstawie co 30 cm, których nośność obliczeniowa powinna wynosić minimum VRD,s 30,0 KN.

 

Pytanie nr 4:

Proszę o potwierdzenie, że zbrojenie włóknem posadzki w ilości 0,9 kg dotyczy m3 a nie m2?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający potwierdza zgodnie z projektem zbrojenie włóknem PP rozproszonym w ilości 0,9kg/m3.

 

Pytanie nr 5:

Prosimy o informację na temat pielęgnacji trawników (dział 1,6 poz. 6).

Proszę o informacje jakie czynności przewidzieć w ramach tej pielęgnacji i z jaką częstotliwością oraz ile czasu ma trwać ta pielęgnacja?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

W ramach pielęgnacji trawnika wykonawca ma doprowadzić rekultywowane tereny do stanu zbieżnego z pozostałą częścią trawnika. W ramach czynności pielęgnacyjnych należy uwzględnić: podlewanie, nawożenie, koszenie, zwalczanie roślinności konkurencyjnej, opryski na choroby grzybowe, skaryfikację, wertykulację, usuwanie i uzupełnianie drobnych uszkodzeń, napowietrzanie bolcem pełnym. Pielęgnacja ujęta w przedmiarze ma na celu oddanie zamawiającemu na dzień odbioru robót nawierzchni trawiastej w stanie umożliwiającym przekazanie zarządcy obiektu do zwykłych czynności związanych z pielęgnacją i utrzymaniem. Zwraca się uwagę, że rekultywacja i wysiew musi być założony w odpowiednio wcześniejszym okresie prac celem umożliwienia wykonania zrekultywowanej nawierzchni w czasie trwania umowy o roboty budowlane, a przede wszystkim w sprzyjającym okresie wegetacyjnym.

 

Pytanie nr 6:

Czy nie jest zasadne zrezygnowanie z ww. pielęgnacji, tak by zoptymalizować cenę.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający podtrzymuje konieczność pielęgnacji zrekultywowanych obszarów zgodnie ze wskazaniami udzielonymi w odpowiedzi na pytanie nr 5.

 

Pytanie nr 7:

Na rysunku 01-PZT zaznaczone są elementy do rozbiórki-demontaż fragmentu ogrodzenia oraz rozbiórka istniejącej skoczni. Brak takich elementów w przedmiarze robót. Czy wchodzą one w zakres prac?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Roboty wchodzą w zakres prac.

Rozbiórka ogrodzenia - należy zawrzeć w cenach i zakresie rozdziału 1.1 przedmiaru.

Rozbiórka istniejącej skoczni - należy zawrzeć w cenach i zakresie rozdziałów 1.5 i 1.6 przedmiaru.

 

Pytanie nr 8:

Na rysunku 01-PZT zaznaczone są wiaty-stanowiska sędziowskie z nawierzchnią poliuretanową. W przedmiarze brak pozycji dotyczących wiat-czy należą one do zakresu prac? Czy nawierzchnia poliuretanowa pod tymi wiatami została ujęta w metrażu nawierzchni w przedmiarze? Jeśli tak-to w jakiej pozycji?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

W ramach opracowania nie zakłada się wymiany wiat.

Nawierzchnia poliuretanowa ujęta w rozdziale 1.2 przedmiaru.

 

Pytanie nr 9:

Skocznia do skoku w dal. Na rysunku 06 zaznaczone są obrzeża o wymiarach 100x40x5. Z kolei w przedmiarze robót obrzeża te mają wymiar 100x30x6, a także doprecyzowane jest, że mają mieć nakładkę w kolorze białym. Informujemy, że tego typu obrzeża występują w szerokości 6cm i wysokości 40cm/30cm/25cm. Proszę doprecyzować jaki wymiar obrzeży należy zastosować oraz potwierdzić, że Zamawiający oczekuje zamontowania obrzeży systemowych z wbudowaną nakładką elastyczną w kolorze białym.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Należy zamontować obrzeża o wymiarach 100x40x6 cm, obrzeża systemowe z nakładką elastyczną w kolorze białym.

 

Pytanie nr 10:

Czy prace związane z tym elementem: Zmiana nawierzchni dwóch stanowisk trenerskich na poliuretanową w kolorze ceglastym-zostały ujęte w przedmiarze robót? W jakich pozycjach?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Nawierzchnia poliuretanowa ujęta w rozdziale 1.2 przedmiaru.

 

Pytanie nr 11:

W opisie jest informacja o rozbiórce nawierzchni istniejącej bieżni z mączki ceglanej- brak takich prac w przedmiarze. Proszę o wskazanie ilości prac związanych z tym elementem.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Prace ujęto w rozdziale 1.5 przedmiaru.

 

Pytanie nr 12:

W przedmiarze robót dział 1.5- jest rozbiórka mas mineralno-bitumicznych gr. 4m.Czego dotyczy ten element? Co należy zrobić z rozebranym materiałem?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Dotyczy rozbiórek nawierzchni z mączki ceglanej na zakolach i skoczni. Materiał należy zutylizować w ramach cen ofertowych.

 

Pytanie nr 13:

Wyposażenie sportowe. W przedmiarze robót jest pozycja 18- przeszkoda do biegu z przeszkodami, w tym 1 dł. 5,00m z regulacją wysokości-w tabeli znajdującej się w opisie brak takiego elementu-czy należy go dostarczyć?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Urządzenie to należy dostarczyć w ramach zamówienia.

 

Pytanie nr 14:

Proszę o podanie dokładniejszych wymogów/parametrów dotyczących wyposażenia sportowego, zwłaszcza elementów elektronicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Urządzenia wskazane w przedmiarze zostały wyspecyfikowane zgodnie z minimalnymi wymaganiami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Urządzenia mają posiadać aktualne certyfikaty dopuszczenia przez PZLA bądź deklarację zgodności oraz stanowić funkcjonalną całość po wbudowaniu, podłączeniu i uruchomieniu. Podstawą odbioru będzie stwierdzenie dostarczenia i uruchomienia urządzeń z weryfikacją ich funkcjonowania.

 

Pytanie nr 15:

W opisie poniżej tabeli z wyposażeniem sportowym znajduje się informacja: Oprócz wyżej wymienionego wyposażenia technicznego, stadion będzie wyposażony w podstawowy sprzęt pomocniczy taki jak: odkurzacze, szczotki/miotły do oczyszczania rozbiegów z piasku i innych nieczystości, plastikowe kosze na śmieci ustawiane w pobliżu startu na 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m oraz na początku rozbiegów skoczni i rzutni- czy te elementy wchodzą w zakres zamówienia? Jeśli tak to proszę o podanie dokładnych ilości i parametrów.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Wskazane urządzenia nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 01.04.2021 r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn.: „Przebudowa bieżni wokół boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej” w Biuletynie zamówień publicznych nr 2021/BZP 00019511/01 z dnia 18.03.2021 r.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp” Zamawiający udostępnia treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację ile kompletów belek odbicia do skoku w dal i trójskoku należy zamontować-2 (zgodnie z przedmiarem) czy 3(zgodnie z rysunkiem technicznym) komplety?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Należy zastosować 3 belki:
1 belka do skoku w dal
1 belka do trójskoku dla kobiet
1 belka do trójskoku dla mężczyzn

Pytanie nr 2:

Proszę o odpowiedź, czy urządzenie startowe elektryczne ma służyć do uruchamiania chronometru?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Urządzenie startowe ma uruchamiać chronometr.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 06.04.2021 r.

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn.: „Przebudowa bieżni wokół boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej” w Biuletynie zamówień publicznych nr 2021/BZP 00019511/01 z dnia 18.03.2021 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp” Zamawiający udostępnia treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

dotyczy doboru opraw (projektorów w ilości 32 szt. ) oświetlenia zewnętrznego o podanych parametrach jak niżej : '' Oprawy oświetlenia zewnętrznego – dostarczyć jako kompletne, parametry – wg projektu (oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<23, T=4000K, Ra>80,strumień po przejściu przez zespół optyczny =16000lm, pobór mocy 119W, montaż za pomocą regulowanego uchwytu goniometrycznego, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 4mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery redukującą olśnienie, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego polerowanego aluminium gwarantujące wysoki poziom odbicia światła oraz asymetryczny rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła; oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; cosfi>0,96, MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471)." nie ma też zamienników dostępnych co w tym przypadku zrobić, proszę podać Projektanta-producenta lub gdzie można takie zakupić .

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Jak wpisano w dokumentacji w opisie technicznym branży elektrycznej: dopuszcza się zastosowanie innych opraw, jednak o nie gorszych parametrach niż opisano powyżej i analogicznej optyce, z czego za parametry szczególnie istotne Zamawiający uważa: oprawa zewnętrzna oparta o źródła LED, IP66, IK09, UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny nie mniejszy niż 16000lm, pobór mocy nie większy niż 119W, system umożliwiający zmianę strumienia światła oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, żywotność co najmniej 70000h (L80B20).

Zapis odnośnie optyki związany jest z koniecznością uzyskania wymaganych parametrów - przy projektowanym rozmieszczeniu opraw. Zastosowane oprawy mają zapewniać nie gorsze niż projektowane parametry oświetlenia zewnętrznego bieżni, a więc natężenie średnie Em na poziomie nie mniejszym niż 50lx z równomiernością Emin/Em na poziomie nie gorszym niż 0,59 - przy uwzględnieniu współczynników konserwacji opraw (pozostałe dane - wg projektu). Zamawiający zamieszcza opis techniczny branży elektrycznej.

W związku z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.04.2021 r. do godziny 10:00.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

1) Zmianie ulega pkt 12.1 SWZ:

Przed zmianą: Wykonawca jest związany ofertą do dnia – 07.05.2021 r.

Po zmianie: Wykonawca jest związany ofertą do dnia – 11.05.2021 r.

2) Zmianie ulega pkt 14.11 SWZ:

Przed zmianą: Termin składania ofert upływa dnia 8 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00

Po zmianie: Termin składania ofert upływa dnia 12 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00

3) Zmianie ulega pkt 15.1 SWZ:

Przed zmianą: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2021 r., o godzinie 13:00.

Po zmianie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2021 r., o godzinie 13:00.

4) Zamawiający zamieszcza opis techniczny branży elektrycznej.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 

Do pobrania: opis techniczny branży elektrycznej dodane 06.04.2021 r (pdf, 306.63KB)

 


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przebudowa bieżni wokół boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Sekcja I - zamawiający

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182060
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Mickiewicza 7
1.4.2.) Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
1.4.3.) Kod pocztowy: 34-130
1.4.4.) Województwo: małopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 338766218
1.4.8.) Numer faksu: 338766301
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

Sekcja II – informacje podstawowe

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027889
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-06

Sekcja III zmiana ogłoszenia

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00019511/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

Sekcja VIII - procedura

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-04-08 10:00
Po zmianie:
2021-04-12 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-04-08 13:00
Po zmianie:
2021-04-12 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-05-07
Po zmianie:
2021-05-11

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 12.04.2021 r.

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa bieżni wokół boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00019511/01 z dnia 18.03.2021 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Przebudowa bieżni wokół boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej”  kwotę 1 980 000,00 złotych brutto.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 12.04.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa bieżni wokół boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00019511/01 z dnia 18.03.2021 r.

W związku z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „Pzp” Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp na realizację zamówienia pn. „Przebudowa bieżni wokół boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej” zostały złożone oferty, o których informacje zamieszczono w tabeli:

Nr oferty

Nazwa  albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy

Cena oferty
[zł brutto]

1.

BELLSPORT
Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4
41-923 Bytom

2 326 453,83

2.

EVERSPORT Sp. z o. o.
ul. Kiersnowskiego 12/20
03-161 Warszawa

2 119 810,20

3.

HYDROWIT Władysław Witek
ul. Zadziele 182
34-114 Tłuczań

2 100 134,36

4.

RS INWESTYCJE Sp. z o. o.
ul. Generała Grochowskiego 6/63
05-500 Piaseczno

1 998 000,00

5.

TORAKOL Sp. z o. o.
ul. Słoneczna 24a
88-200 Radziejów

2 171 311,76

6.

KTLSPORT Sp. z o. o.
ul. Spółdzielcza 15
32-300 Olkusz

2 342 376,31

7.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych
HALUX Sp. z o. o.
ul. Krzywda 12a
30-710 Kraków

2 229 217,51

8.

Solid-Stet Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Międzyparkowa 12a/6
71-346 Szczecin

2 185 057,36

9.

ALPA-CONSULTING
Krystyna Gawlik
ul. Wiśniowa 21
32-626 Jawiszowice

2 273 299,25

10.

ADA-LIGHT Sp. z o. o.
Budy Kozickie 56
09-500 Gostynin

2 122 980,00

11.

ACTIVA Longin Witkowski
ul. Narutowicza 53/6
90-130 Łódź

2 152 500,00

12.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT
Ilona Stańczyk
ul. Podlesie 17
41-303 Dąbrowa Górnicza

2 540 257,50

13.

Usługi Budowlane Roboty Ziemne
Marian Pajdzik
34-736 Lubomierz 22

2 167 590,00

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 30.04.2021 r.

ZP.271.4.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00019511/01 w dniu 18.03.2021 r. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa bieżni wokół boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

RS INWESTYCJE Sp. z o. o.
ul. Generała Grochowskiego 6/63
05-500 Piaseczno

cena wybranej oferty: 1 998 000,00

słownie złotych:  jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy zero złotych

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

RS INWESTYCJE Sp. z o.o.
ul. Generała Grochowskiego 6/63
05-500 Piaseczno

60,00

40,00

100,00

2.

EVERSPORT Sp. z o.o.
ul. Kiersnowskiego 12/20
03-161 Warszawa

56,55

40,00

96,55

3.

ADA-LIGHT Sp. z o.o.
Budy Kozickie 56
09-500 Gostynin

56,47

40,00

96,47

4.

ACTIVA Longin Witkowski
ul. Narutowicza 53/6
90-130 Łódź

55,69

40,00

95,69

5.

TORAKOL Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 24a
88-200 Radziejów

55,21

40,00

95,21

6.

Solid-Stet Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Międzyparkowa 12a/6
71-346 Szczecin

54,86

40,00

94,86

7.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych
HALUX Sp. z o.o.
ul. Krzywda 12a
30-710 Kraków

53,78

40,00

93,78

8.

HYDROWIT Władysław Witek
ul. Zadziele 182
34-114 Tłuczań

53,39

40,00

93,39

9.

ALPA-CONSULTING
Krystyna Gawlik
ul. Wiśniowa 21
32-626 Jawiszowice

52,73

40,00

92,73

10.

BELLSPORT
Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4
41-923 Bytom

51,53

40,00

91,53

11.

KTLSPORT Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 15
32-300 Olkusz

51,18

40,00

91,18

12.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT
Ilona Stańczyk
ul. Podlesie 17
41-303 Dąbrowa Górnicza

47,19

40,00

87,19