Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich

8.03.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu;

24.03.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

24.03.2021 r. - informacja z otwarcia ofert;

8.04.2021 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich

Sekcja I - zamawiający

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182060
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 7
1.5.2.) Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
1.5.3.) Kod pocztowy: 34-130
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski
1.5.7.) Numer telefonu: 338766218
1.5.8.) Numer faksu: 338766301
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

Sekcja II – informacje podstawowe

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42c05cf5-7da9-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014443/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-08 12:50
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000944/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.4 Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Sekcja III – udostępnianie dokumentów zamówienia i komunikacja

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Anna Chorąży, Stanisław Kosek tel. 338766 005, Ksenia Podlaszewska tel. 33 8766 204 email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz. o danych) (Dz.U.UEL119 z dnia 4.05.2016r., str.1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul.Mickiewicza 7, adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.338766218; 2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zam. publ. nr ZP.271.3.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 i 74 ustawy Pzp;5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8)posiada Pani/Pan:a)na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b)na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c)na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art.17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO; 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych

Sekcja IV – przedmiot zamówienia

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich. Na przedmiot zamówienia składa się m. in. następujący zakres:
- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej,
- rozbudowa klatki schodowej,
- przebudowa i rozbudowa o salę gimnastyczną,
- wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
- wykonanie instalacji gazowej z przebudową kotłowni,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji elektrycznej.
2. Szczegółowy zakres robót określony został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót oraz w projekcie budowlanym, załączonych do SWZ. Szczegóły dotyczące wyposażenia i wykończenia zostały opisane w specyfikacji wyposażenia i wykończenia zawartej w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Zamówienie jest dostępne dla wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz zapewnia poziom konkurencji między wykonawcami. Podział zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Wskazane jest, aby zamówienie realizował jeden Wykonawca, który będzie odpowiadał z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot zamówienia, a nie kilku Wykonawców odpowiedzialnych za poszczególne elementy robót, które są ściśle ze sobą związane.
4. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych.
5. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności związane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj.: roboty ogólnobudowlane, wykończeniowe, instalacyjne: c.o., wod.-kan., gazowa, elektryczna.
7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów.
8. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/pracowników na podstawie umowy o pracę (oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy),
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika/pracowników,
4) innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody, o których mowa w pkt 8, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności.
10. Przedłożone dowody, o których mowa w pkt 8 powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
11. Nieprzedłożenie przez wykonawcę dowodów żądanych przez zamawiającego dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, w terminie wskazanym przez zamawiającego, będzie traktowane jako niedopełnienie wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 2 pkt 1 lit. d umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262300-4 - Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 - Instalowanie kotłów
45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
45410000-4 - Tynkowanie
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 - Kładzenie płytek
45442100-8 - Roboty malarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Sekcja V - kwalifikacja wykonawców

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą: minimum 500 000,00 złotych (słownie złotych: pięćset tysięcy).2. zdolności technicznej lub zawodowej:1) posiadanie doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie i dobudowie, przebudowie, remoncie obiektu kubaturowego o wartości robót minimum 600 000,00 złotych brutto każda robota budowlana;2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby zdolne do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami na stanowiska: - kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- kierownika robót w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wskazane osoby winny posiadać wymagane uprawnienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia oraz aktualny wpis na listę członków właściwiej izby samorządu zawodowego. Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej,powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3) , lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty -załącznik nr 5 do SWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -załącznik nr 6 do SWZ; 3) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - załącznik nr 7 do SWZ; 4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz oferty. 2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2) należy przedłożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 4) Zapis w pkt 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5) Zapisy zawarte w pkt 2) i 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu jw. i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 8) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zgodnie z art. 118 Pzp składa z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Sekcja VI - warunki zamówienia

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym nr rachunku 33 8119 0001 0000 0387 2000 0880 z dopiskiem „wadium – nr ZP.271.3.2021”. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp. 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona (226 ust. 1 pkt 14 Pzp).7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 18.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

Sekcja VII - projektowane postanowienia umowy

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie: 1) zmiany terminu wykonania, w szczególności w następujących przypadkach: a) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją lub dokumentacją projektową sieci, instalacji lub urządzeń i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji; b) w przypadku występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację zamówienia; c) z powodu działań osób trzecich (w tym organów administracji, osób indywidualnych) uniemożliwiających prowadzenie/wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy; d) zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; e) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i zmiany umowy; f) w przypadku zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót; g) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia; h) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do robót;i) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej; 2) jeżeli w trakcie prowadzenia robót zaistnieje okoliczność dokonania zmian, w szczególności dotyczących wykonania, technologii lub elementów robót; 3) zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 4) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 5) Wykonawca może: a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż w ofercie, c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, d) zrezygnować z podwykonawstwa.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Sekcja VIII – procedura

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-24 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: poprzez miniPortal zgodnie z instrukcją zawartą w pkt 14 SWZ.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-24 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-22

Sekcja IX – pozostałe informacje

1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dane umożliwiające dostęp do tych środków; 2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada,jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 3. W zakresie nie uregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

 

Do pobrania: załączniki do ogłoszenia (zip)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 24.03.2021 r.

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich”

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich” kwotę 1 072 000,00 złotych brutto.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 24.03.2021 r.

ZP.271.3.2021

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich”

 

W związku z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „Pzp” Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich” zostały złożone oferty, o których informacje zamieszczono w tabeli:

Nr oferty

Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy

Cena oferty

[zł brutto]

1.

Zakład Remontowo-Budowlany Malarstwo Tapeciarstwo Mieczysław Barzycki
34-205 Stryszawa 71E

1 010 031,05

2.

Stanisław Barzycki
Zakład Budowlano-Montażowy
Kuków 121 A
34-206 Krzeszów

1 700 000,01

3.

ETNA Piotr Job
ul. Wyspiańskiego 48a
32-050 Skawina

1 061 999,99

4.

Firma Budowlana
Robert Lichosyt
ul. Przemysłowa 10
34-200 Sucha Beskidzka

1 128 000,00

5.

MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne
Sławomir Migdałek,
Piotr Kozłowski
Spółka cywilna
Klecza Dolna 15a
34-124 Klecza Górna

1 179 570,00

6.

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych OLEXBUD
Kąty 95
32-862 Porąbka Iwkowska

1 305 727,26

7.

Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Plaszczak
Kojszówka 109
34-231 Juszczyn

1 069 557,77

8.

Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Pyka
Al. Jana Pawła II 38
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

1 180 800,00

9.

Zakład Instalacyjny C.O. Gaz. Wod. Kan.
Usługi Budowlane
Michał Świerkosz ul. Wolności 201
34-220 Maków Podhalański

970 148,33

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 08.04.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00014443/01 w dniu 08.03.2021 r., na zamówienie pn.: „Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Zakład Instalacyjny C.O. Gaz. Wod. Kan.
Usługi Budowlane
Michał Świerkosz ul. Wolności 201
34-220 Maków Podhalański

cena wybranej oferty: 970 148,33

słownie złotych: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści osiem 33/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

Zakład Instalacyjny C.O. Gaz. Wod. Kan.
Usługi Budowlane
Michał Świerkosz ul. Wolności 201
34-220 Maków Podhalański

60,00

40,00

100,00

2.

Zakład Remontowo-Budowlany Malarstwo Tapeciarstwo Mieczysław Barzycki
34-205 Stryszawa 71E

57,63

40,00

97,63

3.

ETNA Piotr Job
ul. Wyspiańskiego 48a
32-050 Skawina

54,81

40,00

94,81

4.

Zakład Ogólnobudowlany
Andrzej Plaszczak
Kojszówka 109
34-231 Juszczyn

54,42

40,00

94,42

5.

Firma Budowlana
Robert Lichosyt
ul. Przemysłowa 10
34-200 Sucha Beskidzka

51,60

40,00

91,60

6.

MCE Małopolskie
Centrum Ekologiczne
Sławomir Migdałek,
Piotr Kozłowski
Spółka cywilna
Klecza Dolna 15a
34-124 Klecza Górna

49,35

40,00

89,35

7.

Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Pyka
Al. Jana Pawła II 38
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

49,30

40,00

89,30

8.

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych OLEXBUD
Kąty 95
32-862 Porąbka Iwkowska

44,58

40,00

84,58

9.

Stanisław Barzycki
Zakład Budowlano-Montażowy
Kuków 121 A
34-206 Krzeszów

34,24

40,00

74,24