Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

RNP.670.2.2021

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 4 marca 2021 r.

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247) a  także w związku z Uchwałą Nr XXXIII/413/2018 Rady Miejskiej w  Kalwarii Zebrzydowskiej z  dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do  sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 11 marca do 9 kwietnia 2021 r. (z  wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (adres: ul.  Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska), do  samodzielnego zapoznania się w  pokoju nr 22 w godzinach pracy Urzędu (pn. 7:30 - 17:00, wt. 7:30 - 15:00, śr. 7:30 - 15:30, czw. 7:30 - 15:00, pt. 7:30 - 15:00).

Bezpośredni kontakt zainteresowanych z pracownikiem Urzędu będzie możliwy po  uprzednim umówieniu wizyty i będzie odbywał się w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (adres: ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska), pokój nr 18 w  godzinach pracy Urzędu (pn. 7:30 - 17:00, wt. 7:30 - 15:00, śr. 7:30 - 15:30, czw. 7:30 - 15:00, pt. 7:30 - 15:00) - kontakt telefoniczny pod nr: 33 8766 397 lub przez centralę: 33 8766 218 nr wewn.:33 ).

Spotkanie z dyżurującym przedstawicielem pracowni projektowej opracowującej projekt zmiany studium będzie możliwe w dniach: 19 marca oraz 7 kwietnia w godz. 10-12 w  siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (adres: ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska), za  pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej www.kalwaria-zebrzydowska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie przeprowadzona w dniu 29 marca 2021 r., o godz. 15:00 na Sali Sesyjnej Rady Miejskiej KZ (adres: ul. Targowa 1B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska).

Będzie jednocześnie możliwość uczestnictwa w dyskusji publicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po wcześniejszym zarejestrowaniu nie później niż do godziny 12:00 w dniu dyskusji pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Link do panelu podany zostanie wraz z instrukcją na stronie www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną informuje się, że w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji, przy czym dyskusja potrwa do momentu zapewnienia w niej udziału wszystkim zainteresowanym.

W przypadku zmiany przepisów, termin dyskusji publicznej może ulec zmianie a powiadomienie o  tym fakcie zamieszczone zostanie w prasie lokalnej, na stronie BIP, na  stronie www.kalwaria-zebrzydowska.pl, na tablicach ogłoszeń).

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska może wnieść uwagi do  wyłożonego do publicznego wglądu projektu. Uwagi należy składać na  piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 30 kwietnia 2021 r. oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym - ustnie do protokołu w  siedzibie Urzędu Miasta lub  za  pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i  adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany studium wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko podlega strategicznej ocenie oddziaływania na  środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do  publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją. Wnioski i uwagi w postępowaniu w  sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 40 ustawy - należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 30 kwietnia 2021 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i  adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Projekt uchwały wraz z załącznikami: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1894040

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 338766218.
 2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, przesyłając e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w celu opracowania i zatwierdzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Odbiorcą Pana/Pani danych może być/będzie projektant sporządzający projekty uchwał i analiz wniosków i uwag na podstawie stosownej umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo jako wartość archiwalna.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez podmioty przetwarzające lub nadzorowane przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1) prawo dostępu do treści swoich danych,
  2) prawo sprostowania swoich danych osobowych,
  3) prawo do usunięcia danych,
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5) prawo do przenoszenia danych,
  6) prawo wniesienia sprzeciwu,
  7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.