Rekrutacja w roku szkolnym 2021/2022

Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

 

I. Rekrutacja w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska

W roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a rekrutacja przebiega w dwóch etapach.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, natomiast w przypadku przeprowadzania drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kryteria określone w Uchwale Nr XX/234/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska i odpowiadającej im punktacji oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa:
Zarządzenie Nr 376/2021 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci aktualnie uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, składają na rok szkolny 2021/2022 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 11.02.2021 r. do 17.02.2021 r.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.


II. Rekrutacja w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska

W roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. W przypadku wystąpienia wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XX/233/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska i odpowiadającej im punktacji oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, do klas pierwszych szkół podstawowych określa:
Zarządzenie Nr 376/2021 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.