Działania mające wpływ na poprawę jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

W latach 2016-2020  kwota dofinasowań (środki zewnętrzne oraz środki gminne)  wypłacona mieszkańcom  do wymiany pieców wyniosła  około 3 mln 100  tys.  zł . Wymieniono 415 kotłów.

Główne kierunki działań podejmowanych przez gminę w zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego to redukcja niskiej emisji poprzez dofinansowania do wymiany starych kotłów węglowych.

Dotychczasowe działania prowadzone przez Gminę mające na celu przeciwdziałanie niskiej emisji.

1. Wymiana starych kotłów na: nowe ekologiczne węglowe, gazowe lub na biomasę dla budynków gospodarstw indywidualnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w tym:

- w ramach programu PONE WFOŚ i GW w Krakowie w roku 2016: dofinansowano wymianę 60 starych kotłów węglowych.

- z budżetu Gminy w roku 2017: dofinansowano wymianę 53 starych kotłów węglowych

- w ramach programu PONE WFOŚ i GW w Krakowie w roku 2018: dofinansowano wymianę 60 starych kotłów węglowych,

- w latach 2018-2020 realizowany jest projekt związany z dofinasowaniem wymiany 32 szt. starych kotłów węglowe na nowe gazowe w ramach programu RPO działanie 4.4.2

- z budżetu Gminy w roku 2019: dofinansowywano wymianę 90 starych kotłów węglowych

- z budżetu Gminy w roku 2020: dofinansowywana jest wymiana 60 starych kotłów węglowych, oraz ze środków z Tarczy Antykryzysowej, które otrzymała Gmina Kalwaria Zebrzydowska została przeznaczona kwota 420 tysięcy na wymianę 60 kotłów łącznie w 2020 roku wymienionych zostanie 120 kotłów.

W latach 2016-2020 kwota dofinasowań (środki zewnętrzne oraz środki gminne) wypłacona mieszkańcom do wymiany pieców wyniosła około 3 mln 100 tys. zł . Wymieniono 415 kotłów

2. zmniejszenie energochłonności obiektów (przeprowadzono termomodernizację budynków użyteczności publicznej na kwotę ponad dwa miliony złotych).

3. Promowanie wykorzystania alternatywnych źródeł energii cieplnej – udział w projektach związanych z dofinasowaniem do OZE.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła wniosek o dofinasowanie zadania „Montaż instalacji – OZE – instalacji fotowoltaicznych w 20 budynkach użyteczności publicznej o łącznej mocy całkowitej 296,46 kWp (kilowatopikseli) w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.” Wartość inwestycji , które miałyby być wykonane na terenie naszej Gminy, to kwota – 2 mln złotych. Wniosek został złożony do Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych.

4. Prowadzono wielopunktowe pomiary stężenia pyłu zawieszonego powietrza w 12 punktach, obejmując teren całej gminy. Pomiary wykonywane są przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (WFAiIS UJ). Wyniki pomiarów na bieżąco można śledzić na stronie internetowej, tymoddycham.uj.edu.pl. Projekt nosi nazwę Storm&DustNet i jest realizowany w Zakładzie Doświadczalnej Fizyki Komputerowej WFAiIS UJ w Krakowie. Projekt Storm&DustNet podzielony jest na kilka etapów. W bieżącym roku na terenie miasta w okolicy ulicy Targowej umieszczona zostanie tablica świetlna na której zamieszczane będą aktualne pomiary stężenia pyłu zawieszonego z tych 12 punków usytuowanych na obszarze gminy. Źródłem niskiej emisji są lokalne kotłownie grzewcze opalane paliwami stałymi głównie węglem kamiennym i koksem, często złej jakości. Redukcja emisji wymagała podjęcia przez gminę działań promocyjnych i edukacyjnych oraz zastosowanie bodźców ekonomicznych.

W celu dokładnego zdiagnozowania wpływu zanieczyszczenia niską emisją obszaru Gminy Kalwaria Zebrzydowska skierowane zostało wystąpienie do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udostępnienia informacji na temat zachorowań na nowotwory na naszym terenie. Z uzyskanych informacji wynika, że w latach 2016 – 2018 roku liczba pacjentów z rozpoznaniem głównym ICD10 z grupy nowotworów (od C00 do D09) leczonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub lecznictwa szpitalnego wyniosła w całej Polsce 1 510 827, z tego z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska było 649 osób. Liczby te wynoszą odpowiednio 3,9% (Polska) i 3,2% ( gmina Kalwaria Zebrzydowska) ludności tych obszarów według danych GUS za rok 2017.