Konkurs plastyczny

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska do udziału w konkursie na hasło i plakat „Oddychajmy świeżym powietrzem, stop spalaniu odpadów produkcyjnych".

Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu wraz z zamieszczonym hasłem antysmogowym, którego temat odnosić się będzie do szeroko rozumianej kampanii antysmogowej.

  • Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę.
  • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
  • Prace powinny być wykonane w formacie A3.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w terminie do dnia 9 grudnia 2020 roku. Na jego zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 15 grudnia 2020 r. O miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie plastycznym na hasło i plakat „Oddychajmy świeżym powietrzem, stop spalaniu odpadów produkcyjnych”, jest wykonanie pracy konkursowej w terminie do dnia 7 grudnia 2020 roku.

Przekazanie wykonanej pracy plastycznej do Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, do dnia 7 grudnia 2020 r., do godziny 16.00.

Niezbędnym będzie dołączenie do pracy konkursowej informacji zawartych w § 3 ust. 5 regulaminu konkursu plastycznego – dane uczestnika i szkoły do której uczęszcza.

Ponadto warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, która winna być dołączona do pracy konkursowej (do pobrania poniżej).

Odpowiedzi na pytania w sprawach konkursu udziela:

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33 8766 004 lub 33 4721 012

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu w przypadku: złamania Regulaminu, niesamodzielnej pracy (plagiatu), zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem oraz podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na udział w konkursie
Zgoda rodzica/opiekuna na udział w konkursie
Klauzula i zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych