Dotacja na budowę wodociągu w Barwałdzie Górnym

Długo oczekiwana przez mieszkańców Barwałdu Górnego inwestycja, budowa wodociągu w przysiółkach Wyręby, Kamieniec i Żarek będzie realizowana. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę ponad 3 km sieci wodociągowej wraz z hydrofornią. Inwestycja swoim zasięgiem obejmie ponad 80 nieruchomości, które będą mogły skorzystać z nowej infrastruktury. Szacunkowa wartość zadania to blisko 2 mln zł.

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę projektów zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na rozbudowę  sieci wodociągowej w Barwałdzie Górnym - przysiółek Wyręby, Kamieniec i Żarek, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymał promesę pomocy finansowej w łącznej kwocie ponad 1,1 mln zł. Jest to już trzecia inwestycja dotycząca rozbudowy sieci wodociągowej na terenach wiejskich, która otrzymała wsparcie z PROW na lata 2014-2020 – mówi Bożena Mróz-Tumidajska Prezes WPWiK Sp. z o.o

Należy podkreślić, iż bez udziału środków zewnętrznych zapewnienie odpowiedniego montażu finansowego byłoby znacznie utrudnione. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości do 63,63 %.

Warto tez dodać, że Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pozyskał dotację  w wysokości 1 mln 633 tys. zł na budowę 123 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy, w ramach wspomnianego wcześniej programu. Całkowity koszt to 2 mln 567 tys. zł, przyznana kwota pomocy to 1 mln 633 tys. zł.

Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty i Prezes WPWiK Sp. z o.o Bożena Mróz-Tumidajska z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego, wicemarszałka Tomasza Urynowicza i radnej Marty Mordarskiej odebrali promesy na pomoc finansową dla gospodarki wodno-ściekowej w ramach „wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.