152 tys. zł dotacji na wymianę nawierzchni boiska „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej

Otrzymaliśmy dotacje w wysokości w 152 tys. zł. z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni boiska „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Przygotowany przez Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wniosek pn. „Wymiana nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej” otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS” w 2020 roku.

Zadanie obejmować będzie wymianę nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska,

Boisko posiada wymiary 30,00 m x 62,00 m, o powierzchni 1.860 m2. Zadanie polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni, uzupełnieniu podbudowy oraz montażu nowej nawierzchni z trawy syntetycznej.

Wykorzystane zostaną materiały posiadające stosowne atesty oraz spełniające obowiązujące normy jakości. Wymiana nawierzchni znacznie poprawi możliwości eksploatacyjne obiektu, zapewni bezpieczeństwo użytkowników oraz odpowiadać będzie istniejącym standardom.

- Szacowany koszt całkowity zadania to: 390.350,00 zł
- Wnioskowana pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego: 200.000,00 zł.
- Przyznana kwota: 152.320,00 zł.