OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Nieruchomość położona jest w Kalwarii Zebrzydowskiej, przy ul.Broniewskiego, nie jest zabudowana. Działka nr 3158/40 jest porośnięta samosiewem  drzew oraz starym sadem owocowym – do wykarczowania. Przez północną część działki przebiega linia kolektora kanalizacji miejskiej , który nie powinien ograniczać możliwości jej zabudowy.

Łączna powierzchnia sprzedawanej nieruchomości wynosi: 0,3763 ha.

 

1. Powierzchnia nieruchomości:

Łączna powierzchnia sprzedawanej nieruchomości wynosi: 0,3763 ha.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Kalwarii Zebrzydowskiej, przy ul.Broniewskiego , nie jest zabudowana. Działka nr 3158/40 jest porośnięta samosiewem  drzew oraz starym sadem owocowym – do wykarczowania. Przez północną część działki przebiega linia kolektora kanalizacji miejskiej , który nie powinien ograniczać możliwości jej zabudowy. W bliskiej odległości od działki przebiegają wszystkie media. Działka nr 3166/9 stanowi teren przy pasie drogowym ul.Broniewskiego i wykorzystywana jest częściowo jako dojazd do działek nr 3167/5 i 3168/27 oraz działek nr 3167/4 i 3168/26.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

MW.2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka nr 3158/40 znajduje się częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej „C” – ochrony ekspozycji zespołów zabytkowych i krajobrazu obejmująca obszar „strefy buforowej” wyznaczonej dla obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, a częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej „B1” – otulinowa – obejmującej tereny przylegające do obszarów objętych strefami konserwatorskimi „R” i „A”. Działka nr 3166/9 znajduje się w strefie „B1”. Obydwie działki objęte są również strefą ochrony pośredniej dla ujęcia wody powierzchniowej rzeki Skawinka.

4. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu  wynosi brutto : 984.000,00 zł. (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych ).

5. Informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości:

Własność nieruchomości przeznaczona jest do sprzedaży w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

Jeżeli pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, nie będzie prowadzona dalsza procedura zmierzająca do sprzedaży nieruchomości.

Przeznaczona do zbycia nieruchomość nie jest obecnie przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Natomiast wraz ze sprzedażą nieruchomości zostaną ustanowione służebności gruntowe (drogowe) po działce nr 3166/9 do działek nr 3168/27 i 3167/5 oraz do działek nr 3168/26  i 3167/4, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

6. Termin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego:

3 sierpnia  2020 r.  o godz.14°° w budynku Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska.

W przetargu tym mogą uczestniczyć osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą przelewem środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta  Kalwarii Zebrzydowskiej Nr 36 8119 0001 0000 0387 2000 0050  wadium  w wysokości: 60.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), najpóźniej do dnia   27 lipca 2020 r. /włącznie/.

Wpłacając wadium, należy w tytule przelewu podać numer działki.

Uczestnik przetargu winien  przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

- w przypadku osób prawnych - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydany lub potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwe pełnomocnictwa, dokumenty tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może  budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na  poczet nabycia własności nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone (bez odsetek) niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym – jednak nie później niż przed upływem trzech dni, w sposób odpowiadający formie wniesienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym miejscu i terminie – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ( przed podpisaniem umowy środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Kalwaria Zebrzydowska). Nabywca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej – do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2278)  do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości winien przedłożyć stosowne zezwolenie.

Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, bez geodezyjnego ustalenia, wznowienia granic.

Szczegółowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numerem tel. 33 8766 003.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej oraz opublikowaniu na stronie internetowej www.kalwaria-zebrzydowska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ MIASTA  KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA  W   PRZETARGU.

UWAGA:  BURMISTRZ MIASTA   KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA OGŁOSZONEGO PRZETARGU, JEDYNIE Z WAŻNYCH POWODÓW, PRZY CZYM W TAKIM PRZYPADKU POINFORMUJE O TYM NIEZWŁOCZNIE W FORMIE WŁAŚCIWEJ DLA OGŁOSZENIA  O PRZETARGU, PODAJĄC TAKŻE PRZYCZYNĘ ODWOŁANIA PRZETARGU.