Kluczowa inwestycja na finiszu

Prace związane z realizacją priorytetowej dla gminy inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dobiegają końca. Projekt pozwala na realizację założeń polityki wodno-ściekowej wynikającej wprost z konieczności wdrożenia dyrektywy ściekowej.  Przedsięwzięcie obejmuje budowę ponad 9 km kolektorów sanitarnych oraz blisko 5 km sieci wodociągowej na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska.

Budżet projektu to blisko 15 mln zł brutto, w tym ok. 8 mln zł środków pochodzących z dotacji unijnej.

Aktualnie roboty prowadzone są w rejonie Rynku, ul. Mickiewicza oraz ul. Krakowskiej. Większość robót prowadzona jest metodami bezwykopowymi, co w znacznym stopniu zmniejsza uciążliwości związane z realizacją prac. Część ekip odpowiedzialna jest za finalizację budowy kolektorów sanitarnych, inne brygady pracują przy przebudowie sieci wodociągowej w rejonie Rynku - mówi Bożena Mróz-Tumidajska Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kalwarii Zebrzydowskiej

W kolejnym etapie wykonana zostanie sieć wodociągowa wzdłuż ul. Krakowskiej. Równolegle trwają prace związane z uruchomieniem pompowni ścieków. Po zakończeniu wszystkich robót Firma Wykonawcza przystąpi do prac porządkowych i odtworzenia nawierzchni chodników i dróg

Realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego funduszy unijnych, uzyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR). Budżet projektu to blisko 15 mln zł brutto, w tym ok. 8 mln zł środków pochodzących z dotacji unijnej.

Prace przewidziane do realizacji w ramach projektu zakończą się jeszcze w bieżącym kwartale. Prowadzona rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji stworzy techniczne możliwości odprowadzania ścieków bezpośrednio do oczyszczalni dla ponad 170 nieruchomości.

Już dzisiaj Mieszkańcy objęci inwestycją mogą starać się o przyłączenie swoich nieruchomości do sieci. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Techniczne aspekty jak i możliwy termin wykonania poszczególnych przyłączy jest bezpośrednio związany z położeniem nieruchomości oraz przewidzianym w projekcie miejscem włączenia, dlatego też wnioski składane przez zainteresowane osoby wymagają indywidualnego podejścia.

Wszelkie sprawy dotyczące realizacji inwestycji, zakresu i postępu prac oraz formalności związanych z budową przyłączy prowadzi Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej (www.mzwik-kalwaria.pl).

Należy podkreślić, iż zgodnie z zapisami obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, właściciele zamieszkałych nieruchomości mają obowiązek przyłączenia budynków do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od daty oddania sieci do eksploatacji w przypadku nieruchomości zamieszkałych w tej dacie.

Inwestycję realizuje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie Gmina Kalwaria Zebrzydowska posiada 100 proc. udziałów.