Dyżury aptek na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska - informacja

Ustalanie godzin pracy aptek należy do wyłącznej właściwości rady powiatu. Rada Powiatu nie może przekazać tej kompetencji innym podmiotom. Wynika to wprost z Uchwały XIII/129/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wadowickiego.

Obecnie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska dyżur całodobowy i świąteczny zgodnie z przyjętym harmonogramem  pełni wyłącznie „Twoja Apteka” w Kalwarii Zebrzydowskiej przy Alei Jana Pawła II 7.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej nadmienia, że projekt przedmiotowej uchwały, który obejmował pełnie dyżurów przez cztery apteki na  terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, został pozytywnie zaopiniowany.

Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą o podjęcie działań mających na celu wykonanie przedmiotowej uchwały Rady Powiatu przez wyznaczone  apteki do Starosty Wadowickiego.

1. Ustalanie godzin pracy aptek należy do wyłącznej właściwości rady powiatu. Rada Powiatu nie może przekazać tej kompetencji innym podmiotom. Rada Powiatu dokonuje ustalenia dyżurów aptek w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii wójtów (odpowiednio burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego (art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne). Również zmiany w przyjętym w drodze uchwały rozkładzie godzin pracy mogą być wprowadzone wyłącznie, poprzez przyjętą w analogicznym trybie uchwałę, zmieniającą określony rozkład godzin pracy aptek.

2. Tylko rada powiatu posiada kompetencję do określania godzin pracy aptek na terenie powiatu, zatem nie może ona delegować tego uprawnienia na inne podmioty (rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 5 stycznia 2018 r., nr NPII.4131.1.684.2017). Stanowisko to potwierdził także wojewoda śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 5 kwietnia 2012 r. (nr NPII.4131.1.94.2012) w którym wskazał, że „rada powiatu jest jedynym organem władnym do ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, znajdujących się na terenie powiatu. Rada powiatu, ustalając rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w formie aktu prawa miejscowego, mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia publicznego oraz dostępność do konkretnych aptek, powinna określić jednoznacznie dzienny i godzinny rozkład pracy aptek znajdujących się na terenie powiatu.

3. Uchwała rady powiatu o ustaleniu godzin otwarcia aptek oraz dyżurów w porze nocnej i okresie świątecznym jest aktem prawa miejscowego. Właściciele aptek muszą zatem przestrzegać wyznaczonego harmonogramu pracy, choćby było to dla nich trudne organizacyjnie, a nawet nieopłacalne orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.