O programie "Czyste Powietrze"

Chcesz wymienić piec lub instalację centralnego ogrzewania? Ocieplić dom? Zmniejszyć rachunki montując energooszczędne okna i drzwi? Program rządowy „Czyste powietrze” jest właśnie dla Ciebie. Mogą z niego skorzystać wszyscy właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, jeśli zdecydują się na inwestycje wpływające na zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów do atmosfery. Wystarczy złożyć wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Jakie inwestycje kwalifikują się do programu „Czyste powietrze”?

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te pomogą nie tylko chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki spodziewanym oszczędnościom. Do tzw. kosztów kwalifikowanych zaliczają się:

 • Demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe (kotłów na węgiel lub biomasę) poniżej 5 klasy wg normy unijnej PN-EN 303-5:2012 (tzw. ekoprojekt); a także innych źródeł, np. pieców kaflowych, kominków lub tzw. trzonów kuchennych, które są zainstalowane na potrzeby ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania wody użytkowej.
 • Zakup i montaż w istniejących i nowych budynkach: spełniających normy ekoprojektu kotłów na paliwa stałe, węzłów cieplnych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów olejowych, gazowych i kondensacyjnych, pomp ciepła powietrznych, odbierających ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami.
 • Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z piwnicami, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie.
 • Docieplenie przegród wewnętrznych budynku: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi.
 • Wymiana i montaż stolarki zewnętrznej: okien (w tym nieotwieralnych), drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych/garażowych.
 • Montaż lub modernizacja instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi.
 • Zakup i montaż w istniejących i nowych budynkach instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych (tylko w formie pożyczki).
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • Przygotowanie dokumentacji przedsięwzięcia: wykonanie audytu energetycznego budynku, wykonanie branżowej dokumentacji projektowej, wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (dotyczącej nietoperzy).

Warunek podstawowy:

Dla budynków istniejących to wymiana starego pieca / kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu Czyste Powietrze. Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu Czyste Powietrze.

 

 

Warunki dodatkowe

 • Rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego związanego z realizacją przedsięwzięcia.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia jest określony na 24 miesiące od dnia podpisania umowy (termin ostateczny to 30 czerwca 2029 roku).
 • Instalacja indywidualnego źródła ciepła może być dofinansowana jedynie, gdy na danym obszarze podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 • Montaż nowego kotła na węgiel może być dofinansowany jedynie, gdy brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci dystrybucji gazu.
 • Warunkiem finansowania przedsięwzięć w nowych budynkach jest, by w budynku były spełnione wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).

Formy i wysokość dofinansowania

W programie ,,Czyste Powietrze” można skorzystać z dwóch form dofinansowania: dotacji i/lub pożyczki. Dotacja to forma pomocy bezzwrotnej, a jej wysokość zależy od dochodu netto na jedną osobę przypadającą w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Maksymalna wysokość dotacji może wynieść do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia przy dochodzie miesięcznym do 600 zł na osobę. Do obliczania dochodu nie należy wliczać świadczenia 500+, świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Wysokość dofinansowania dla poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

W przypadku Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej oraz korzystających z dofinansowania nowo budowanych budynków jednorodzinnych:

 • grupa I: miesięczny dochód do 600 zł/osobędotacja do 90% i pożyczka do 10%,
 • grupa II: miesięczny dochód 601 – 800 zł/osobędotacja do 80% i pożyczka do 20%,
 • grupa III: miesięczny dochód 801 – 1000 zł/osobędotacja do 70% i pożyczka do 30%,
 • grupa IV: miesięczny dochód 1001 – 1200 zł/osobędotacja do 60% i pożyczka do 40%,
 • grupa V: miesięczny dochód 1201 – 1400 zł/osobędotacja do 50% i pożyczka do 50%,
 • grupa VI: miesięczny dochód 1401 – 1600 zł/osobędotacja do 40% i pożyczka do 60%,
 • grupa VII: miesięczny dochód powyżej 1600 zł/osobędotacja do 30% i pożyczka do 70%.

W przypadku dotyczy Wnioskodawców, którzy będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej:

 • grupa I: miesięczny dochód do 600 zł/osobędotacja do 90% i pożyczka do 10%,
 • grupa II: miesięczny dochód 601 – 800 zł/osobędotacja do 80% i pożyczka do 20%,
 • grupa III: miesięczny dochód 801 – 1000 zł/osobędotacja do 67% i pożyczka do 33%,
 • grupa IV: miesięczny dochód 1001 – 1200 zł/osobędotacja do 55% i pożyczka do 45%,
 • grupa V: miesięczny dochód 1201 – 1400 zł/osobędotacja do 43% i pożyczka do 57%,
 • grupa VI: miesięczny dochód 1401 – 1600 zł/osobędotacja do 30% i pożyczka do 70%,
 • grupa VII: miesięczny dochód powyżej 1600 zł/osobę:
  • roczny dochód wnioskodawcy do 85 528 zł – dotacja do 18% i pożyczka do 82%,
  • roczny dochód wnioskodawcy od 85 529 zł do 125 528 zł – dotacja do 15% i pożyczka do 85%,
  • roczny dochód wnioskodawcy powyżej 125 528 zł – dotacja 0% i pożyczka do 100%.

Pożyczka jest formą finansowania zwrotnego i może być udzielana na okres nie dłuższy niż 15 lat (z możliwością karencji). Oprocentowanie pożyczki jest zmienne, wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70pkt bazowych i nie mniej 2% rocznie.

Wnioskodawca w ramach jednego projektu może skorzystać z obu form finansowania jednocześnie lub wybrać tylko jedną. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące zł., jeśli koszty inwestycji przekroczą te kwotę, brakująca część może zostać dofinansowana w formie pożyczki. Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy.

Kto może złożyć wniosek i gdzie należy to zrobić

Beneficjentami programu „Czyste powietrze” mogą być osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a także osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego i budynek ten nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. To ważne, bo program „Czyste powietrze” w pierwotnym kształcie miał obejmować wyłącznie domy już istniejące. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (www.wfos.krakow.pl), gdzie można zalogować się na Portalu Beneficjenta, w razie pytań i wątpliwości skonsultować się z doradcą energetycznym.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, co oznacza że są one rozpatrywane na bieżąco. Realizacja programu zaplanowana jest do 30 czerwca 2029 roku, jednak termin podpisywania umów do zaopiniowanych pozytywnie wniosków mija z dniem 31 grudnia 2027 roku.

źródło: www.malopolska.pl