Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminyKalwaria Zebrzydowska w sezonie 2019/2020 z podziałem na 14 zadań

[26.07.2019] Ogłoszenie o zamówieniu

[03.09.2019] Informacja z otwarcia ofert

[12.09.2019] Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części zamówienia

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352212-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalwaria Zebrzydowska: Usługi odśnieżania
2019/S 143-352212

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ZP.271.17.2019
ul. Mickiewicza 7
Kalwaria Zebrzydowska
34-130
Polska
Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska, Tomasz Janiczak, Michał Orkisz
Tel.: +48 338766700 / 334721010
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminyKalwaria Zebrzydowska w sezonie 2019/2020 z podziałem na 14 zadań
Numer referencyjny: ZP.271.17.2019
II.1.2) Główny kod CPV
90620000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi: kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczaniegołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2019/2020 z podziałem na 14 zadań. Zadanie nr1 – Sołectwo Barwałd Górny, Zadanie nr 2 – Sołectwo Barwałd Średni, Zadanie nr 3 – Sołectwo Brody, Zadanienr 4 – Sołectwo Bugaj, Zadanie nr 5 – Sołectwo Leńcze, Zadanie nr 6 – Sołectwo Podolany, Zadanie nr 7 –Sołectwo Przytkowice, Zadanie nr 8 – Sołectwo Stanisław Dolny Kępki, Zadanie nr 9 – Sołectwo StanisławDolny Dolany, Zadanie nr 10 – Sołectwo Zarzyce Małe, Zadanie nr 11 – Sołectwo Zarzyce Wielkie, Zadanienr 12 –Sołectwo Zebrzydowice, Zadanie nr 13 – Sołectwo Zebrzydowice Bieńkowice, Zadanie nr 14 – MiastoKalwaria Zebrzydowska.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania. Wykonawca może złożyćofertę na dowolną ilość zadań. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Zakres praczostał określony w SIWZ wraz z załącznikami.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

(...)

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/09/2019
Czas lokalny: 09:30

(...)

 

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 358.15KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 763.34KB)
Załączniki nr 1-8 do SIWZ (zip, 2,749.57KB)
Zał. nr 9 do SIWZ - JEDZ wersja edytowalna (doc, 187.00KB)
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_7c70e2be-4aa9-453b-a398-25801… (asc, 0.68KB)

 

 

miniPortal - wersja produkcyjna
https://miniportal.uzp.gov.pl/

miniPortal - informacje i filmy instruktażowe
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 03.09.2019 r.

ZP.271.17.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
nr 2019/S 143-352212 w dniu 26.07.2019 r. na zamówienie pn.

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie
i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
w sezonie 2019/2020 z podziałem na 14 zadań

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi na poszczególne zadania:

Zadanie nr 1 – Sołectwo Barwałd Górny: 103000 zł (słownie złotych: sto trzy tysiące)

Zadanie nr 2 – Sołectwo Barwałd Średni: 156 000 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy)

Zadanie nr 3 – Sołectwo Brody: 121000 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia jeden tysięcy)

Zadanie nr 4 – Sołectwo Bugaj: 58000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy)

Zadanie nr 5 – Sołectwo Leńcze: 204000 zł (słownie złotych: dwieście cztery tysiące)

Zadanie nr 6 – Sołectwo Podolany: 38000 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy)

Zadanie nr 7 – Sołectwo Przytkowice: 166000 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy)

Zadanie nr 8 – Sołectwo Stanisław Dolny Kępki: 71000 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy)

Zadanie nr 9 – Sołectwo Stanisław Dolny Dolany: 24000 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące)

Zadanie nr 10 – Sołectwo Zarzyce Małe: 31000 zł (słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy)

Zadanie nr 11 – Sołectwo Zarzyce Wielkie: 65000 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy)

Zadanie nr 12 – Sołectwo Zebrzydowice: 137 000 zł (słownie złotych: sto trzydzieści siedem tysięcy)

Zadanie nr 13 – Sołectwo Zebrzydowice Bieńkowice: 22000 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące)

Zadanie nr 14 – Miasto Kalwaria Zebrzydowska: 278000 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy).


W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Oferta na zadanie nr

Cena
(zł brutto)

Zaproponowana kara umowna

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Paweł Wyroba
34-141 Przytkowice 192

5

245565,00

500 zł

od 01.11.2019 r.

do 31.03.2020 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

6

44752,50

10

36 720,00

11

76308,75

2.

Przedsiębiorstwo Komunalne Kalteks Spółka z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

3

127905,86

500 zł

od 01.11.2019 r.

do 31.03.2020 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

4

61961,33

12

147693,35

14

298638,25

3.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

1

110132,46

1 000 zł

od 01.11.2019 r.

do 31.03.2020 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

2

168618,24

8

79122,42

4.

MARKO Usługi rolnicze i transportowe
Marcin Kosek
Stanisław Dolny 32
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

W przesłanym pliku brak oferty

5.

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna PIAST w Kopytówce
Kopytówka 35
34-114 Brzeźnica

5

197630,71

600 zł

od 01.11.2019 r.

do 31.03.2020 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

10

29754,95

6.

AGRO-KOM
Michał Kania
ul. Pałacowa 28
34-113 Paszkówka

7

177467,76

1 000 zł

od 01.11.2019 r.

do 31.03.2020 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

9

26833,14

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 12.09.2019 r.

ZP.271.17.2019

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w zakresie części zamówienia nr 13 pn.:
„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Zebrzydowice-Bieńkowice w sezonie 2019/2020”


Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 143-352212 w dniu 26.07.2019 r. na zamówienie pn. „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2019/2020 z podziałem na 14 zadań” w zakresie zadania nr 13: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Zebrzydowice-Bieńkowice w sezonie 2019/2020” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W dniu 03.09.2019 r. o godz. 09:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2019/2020 z podziałem na 14 zadań”. Na zadanie nr 13 tj. „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Zebrzydowice-Bieńkowice w sezonie 2019/2020” nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.