Aktualności

Wybierz temat nowin z listy poniżej, a następnie artykuł, który chcesz przeczytać.

 • Wydarzenia ( 2185 artykułów )
 • Ogłoszenia ( 610 artykułów )
 • Polecamy ( 312 artykułów )
 • Jubileusz ( 23 artykułów )

  SPONSORZY

  PATRONAT MEDIALNY

 • Zamówienia publiczne ( 483 artykułów )

  Ogólnie o Joomla!

 • Ogłoszenia inwestycyjne ( 4 artykułów )
 • Nabory na stanowiska urzędnicze ( 2 artykułów )
 • Oferty pracy ( 0 artykułów )

  Oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach


   

  DO POBRANIA
  Oferty pracy (30.11.2020) (.pdf)

 • Kalwaria Zebrzydowska w mediach ( 17 artykułów )
 • Spotkania z mieszkańcami ( 5 artykułów )
 • Moje Boisko - Orlik 2012 ( 101 artykułów )
 • Sprawozdania Burmistrza ( 60 artykułów )
 • Informator ( 20 artykułów )
 • Gospodarka odpadami komunalnymi ( 45 artykułów )

  Gospodarka odpadami komunalnymi

   

  [BIP] Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

  [BIP] Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska

  [BIP] Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

  [BIP] Informacja o osiągniętych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska wymaganych poziomach recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych

   

   

 • Szkoła Muzyczna ( 49 artykułów )
 • Archiwum artykułów ( 3401 artykułów )
 • Zwierzęta bezdomne ( 0 artykułów )

  Zwierzęta bezdomne

  Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.

  Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że na podstawie https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1738532,uchwala-nr-xv16620-rady miejskiej-w-kalwarii-zebrzydowskiej-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-progra.html

  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2020, czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, w tym zwierząt biorących udział                                      w zdarzeniach drogowych, są podejmowane po zgłoszeniu interwencji do następujących jednostek:

   

  Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

  Referat Rolnictwa, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

  ( w godzinach pracy Urzędu)

  Tel.33 876 60 03

  ul. Mickiewicza 2

  34-130 Kalwaria Zebrzydowska

  Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej

  (całodobowo)

  ul. Targowa 1

  34-130 Kalwaria Zebrzydowska

  tel. 33 876 66 07

  Gminny program opieki obejmuje:

  1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

  2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

  3) odławianie bezdomnych zwierząt;

  4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

  5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

  6) usypianie ślepych miotów;

  7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

  8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

  Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt mówiąc o  „zwierzętach bezdomnych”- rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

  Czynnościami związanymi z odławianiem, transportem zwierząt oraz utrzymaniem zwierząt w Schronisku z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zajmuje się P. Jarosław Kołodziejczyk prowadzący Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET ZASOLE  w Chełmku.

  W przypadku zwierząt rannych w wypadkach komunikacyjnych Gmina Kalwaria Zebrzydowska zawarła umowę z Gabinetem Weterynaryjny w Sułkowicach P. Marian Obst.

  Mieszkaniec Gminy Kalwaria Zebrzydowska, który przygarnął bezdomnego kota lub psa może skorzystać z zabiegu kastracji bądź sterylizacji zwierzęcia. Gmina Kalwaria Zebrzydowska finansuje w 100 % zabieg kastracji bądź sterylizacji. Umowa w tym zakresie zawarta została                  z Gabinetem AS Agnieszka Sarapata i Aneta Sarapata w Kalwarii Zebrzydowskiej                                     ul. Batalionów Chłopskich 4.

  Ważne:

  • nie wszystkie psy pojawiające się o określonych (stałych) porach w danej okolicy są bezdomne,
  • nieodpowiedzialność właścicieli psów dopuszczających do wałęsania się ich po terenie Gminy naraża na niebezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, a szczególnie dzieci,
  • dokarmianie psów w okresie godowym (wiosna lub wczesna jesień) uniemożliwia zwierzęciu powrót do swojego właściciela,
  • schronisko dla bezdomnych zwierząt ANIMAL VET ZASOLE  w Chełmu nie jest placówką charytatywną i za wszystkie zwierzęta tam umieszczone Gmina Kalwaria Zebrzydowska ponosi koszty związane z odłowienie, transportem oraz utrzymaniem psa w schronisku.
  • w przypadku umieszczenia w schronisku psa mającego właściciela, wydanie zwierzęcia nastąpi po uregulowaniu kosztów odłowienia, ewentualnego pobytu w lecznicy weterynaryjnej oraz transportu i pobytu zwierzęcia w schronisku.
 • Zawód obuwnik ( 5 artykułów )

  • Zawód: obuwnik

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie obuwnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych jak: przygotowywanie materiałów oraz opracowywanie elementów obuwia, wykonywanie operacji montażu cholewek, wykonywanie operacji związanych z montażem i wykańczaniem obuwia.

  • Okres nauki: 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

  • Podbudowa programowa: gimnazjum

  • Praktyka zawodowa: : w zakładach rzemieślniczych jako pracownik   młodociany.

  Dalsze kształcenie: w 3-letnich Liceach Ogólnokształcących dla Dorosłych


 • Kanonizacja Jana Pawła II ( 16 artykułów )

  Program uroczystości upamiętniających kanonizację Jana Pawła II
  Gmina Kalwaria Zebrzydowska 2014 rok

  Honorowy patronat
  Jego Ekscelencja Ks. biskup Damian Muskus,
  Rektor WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej - Romuald Kośla,
  Kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej - O. Gracjan Kubica,
  Ks. Dziekan Dekanatu Kalwaryjskiego - Wiesław Cygan,
  Małopolski Kurator Oświaty - Aleksander Palczewski,
  Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej - Zbigniew Stradomski.

   

  • 23 lutego, godz. 17:00 – spotkanie z o. Leonem Knabitem połączone z  promocją książki ukazującej osobiste notatki  Jana Pawła II "Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki osobiste 1962-2003".
  • 21 marca -  XV Jubileuszowy Rajd WAGABUNDA.
  • 2 kwietnia - "Tak jak mały Karol ze swoim tatą" w IX rocznicę śmierci  Jana Pawła II - droga krzyżowa dla młodzieży.
  • 7 kwietnia godz. 9:30- 14:30 - Jubileuszowy X Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II.
  • 10 kwietnia, godz. 16:00 – "Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej" spotkanie połączone z promocją publikacji „Pielgrzym do Kalwaryi” - Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • 12 kwietnia, godz. 16:00 – "Nie dajmy zgasnąć światłu, które On zapalił", uroczysta akademia przygotowana przez ZS nr 1 oraz Bibliotekę Publiczną w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • 24 kwietnia, godz. 16:00 – "Kalwarianie w Watykanie u JP2" – wernisaż fotografii – TPKZ.
  • 25 kwietnia, godz. 17.00 wystawa "Karol Wojtyła: KSIĄDZ – BISKUP - KARDYNAŁ – PAPIEŻ"’ oraz spotkanie z prof. Gabrielem Turowskim – CKSiT „Stare Kino” ul. Mickiewicza 4.
  • 26 kwietnia, godz. 20.00 - Koncert Dziękczynny – "AVE MARIA" w wykonaniu  Ewy Wolak i Marcina Wolaka - Bazylika w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • 27 kwiecień, Dzień Kanonizacji  - uroczystości religijne - Bazylika w Kalwarii Zebrzydowskiej.
   Samorząd lokalny zabezpiecza telebim. Bezpośrednia transmisja z Watykanu umożliwi  wiernym – mieszkańcom i pielgrzymom, wspólne przeżycie uroczystości kanonizacyjnych.
  • 28 kwietnia, 11:00 - "Listy dzieci do Świętego", ZS nr 2 w Brodach.
   Uroczystość z udziałem najmłodszych mieszkańców gminy, którzy do Świętego Jana Pawła II kierują listy z prośbami i intencjami.
  • 18 - 31 maja -  XVIII DNI Papieskie w Kalwarii Zebrzydowskiej.
   Cykliczne, przedsięwzięcie organizowane we współpracy z lokalnym samorządem od 18 lat przez Parafialny Klub Sportowy ,,Św. Józef’’ w Kalwarii Zebrzydowskiej działający przy miejscowej parafii.
  • 25 maja, godz. 20.00 – "Wdzięczni Janowi Pawłowi II za dar świętości" - koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu uczniów  i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej – kalwaryjska Bazylika.

  Efektem nawiązanej w roku 2013 współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, będzie organizacja w dniach 13-15 czerwca 2014r. w ramach Małopolskich Dni Jana Pawła II, cyklu imprez, uroczystości, zawodów sportowych, zwieńczonych koncertem w kalwaryjskiej Bazylice.

  • 13 czerwca, godz. 11.00, projekcja filmu "Brat Karola Wojtyły" - sala widowiskowa CKSiT.
  • 13 czerwca, godz. 13.30 - "Wernisaż malarstwa i fotografii  laureatów konkursów fotograficznych i plastycznych - podsumowujący XVII Dni Papieskie w Kalwarii Zebrzydowskiej" - sala widowiskowa CKSiT.
  • 13  czerwca, godz.  20.00,  koncert inaugurujący XIX Letni Festiwal Muzyczny - Bazylika w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • 14 czerwca, godz. 15.00 - gminny dzień imprez i zawodów sportowych "Na przełaj po zdrowie"’- ZS nr 6 w Leńczach.
   Celem jest promocja sportu, poprzez dyscypliny, które propagował  Karol Wojtyła,  realizując posługę duszpasterską w środowisku młodzieży jako „ich Wujek”.
  • 14 czerwca godz. 16.00 - 21.00, „Festyn Rodzinny” -  SP w Zarzycach Wielkich oraz Festyn Rodzinny "Mamo Tato witamy Was" - ZS nr 6 w Leńczach.
  • 14 czerwca, Koncert Orkiestry Dętej - Kościół św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • 15 czerwca, godz. 11.00 – 13.00, gry zabawy i animacje dla dzieci oraz impreza promocyjna podsumowująca projekt realizowany przez Urząd Miasta z udziałem harcerzy pt. "Krzyże i kapliczki przydrożne – wykonanie katalogu".
  • 15 czerwca, godz. 20:00, Koncert  Haliny Frąckowiak zorganizowany we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - Bazylika w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • 17 października, otwarcie i poświęcenie gminnej Hali Sportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
   Wmurowanie aktu erekcyjnego – z zapisem wydarzeń w roku kanonizacji Jana Pawła II.
  • Październik, "Pociąg Pamięci o Świętym Janie Pawle II" - w ramach projektu „Młodzież Pamięta”.

   

  Celem bezpośredniego przeżycia uroczystości kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII w dniu 24 kwietnia 2014 roku z Kalwarii Zebrzydowskiej, do Watykanu wyruszy pielgrzymka, w której wraz z mieszkańcami będą uczestniczyć przedstawiciele duchowieństwa i lokalnego samorządu. Na ręce Jego Świątobliwości Papieża Franciszka złożą okolicznościowy list oraz przekażą skromny dar w postaci pamiątkowego ornatu.


 • Półkolonie ( 6 artykułów )

  Terminarz letnich półkolonii w roku 2014

  Kalwaria Zebrzydowska 30.06-11.07.2014
  Brody 30.06-11.07.2014
  Przytkowice 30.06-11.07.2014
  Zebrzydowice 30.06-11.07.2014
  Barwałd Górny 30.06-11.07.2014
  Barwałd Średni 30.06-11.07.2014
  Leńcze 30.06-11.07.2014
  Stanisław Dolny Kępki 30.06-11.07.2014
  Zarzyce Wielkie 18.08-29.08.2014
  Stanisław Dolny 18.08-29.08.2014

  Z letniego wypoczynku zorganizowanego w szkołach skorzysta około 300 dzieci za łączną kwotę 70 tys. zł. Na prośbę różnych organizacji Urząd Miasta dofinansował także wakacyjny wypoczynek dla:
  ZHP, PKS „Św. Józef”, Wspólnoty ”Małych Przyjaciół Św. Franciszka”, Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej, Wolontariatu oraz organizację imprez sportowych na „Orliku” w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 • Czyste powietrze ( 32 artykułów )
 • Światowe Dni Młodzieży 2016 ( 13 artykułów )

  Youth festival

 • RPO ( 3 artykułów )
 • Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zeb. ( 7 artykułów )

   

 • Wyrównaj swoje szanse! ( 7 artykułów )

   

 • Wymiana systemów ogrzewania węglowego na gazowe ( 0 artykułów )

 • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa ZSP ( 1 Artykuł )

   

  Gmina Kalwaria Zebrzydowska, w dniu 01.06.2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach Poddziałania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich (koszt całkowity zadania to 1.314.629,87 zł, przyznana kwota pomocy to 985.972,37 zł). Okres realizacji zadania od 01.03.2018 r. do 31.05.2019 r.

  Inwestycja będzie realizowana w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym Dolny, budynek usytuowany jest na działkach nr 2861/9 4051, Teren szkoły

  jest w pełni uzbrojony i posiada bezpośredni zjazd z głównej drogi publicznej. Istniejący budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolny to budynek składający się z dwóch brył

  przesuniętych względem siebie w pionie. Każda bryła jest o dwóch kondygnacjach naziemnych, częściowo podpiwniczona o nieużytkowym poddaszu. bryły kryte połączonymi

  ze sobą dachami wielospadowymi o kątach spadku 30 stopni. Szkoła posiada również małą przybudówkę składającą się na wiatrołap, schody wejściowe. Budynek w całości jest ocieplony. Na działce brak zadrzewienia wysokiego jak i niskiego mogącego kolidować z planowaną rozbudową, przebudową i nadbudową części budynku Zespołu Szkolno

  - Przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi. Przedmiotowy projekt przewiduje w swym zakresie rozbudowę, przebudowę budynku szkoły celem zwiększenia powierzchni użytkowej parteru, I piętra, poddasza użytkowego i przeznaczenia jej na cele szkolne.

  Dodatkowo istniejąca klatka schodowa nie spełnia już wymogów ochrony ppoż, w związku z czym projekt zakłada również jej pełne wyburzenie i wykonanie nowej klatki schodowej spełniającej wszelkie niezbędne wymogi. Projekt zakłada wydzielenie pożarowe przedmiotowej klatki schodowej wraz z zapewnieniem jej oddymiania.

  Z uwagi na istniejący oddział przedszkolny w obiekcie szkoły, realizując projekt wzięto pod uwagę szczegółową analizę zgodności funkcjonującego przedszkola w związku z wymogami ochrony ppoż (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony ppoż jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej Dz.U. poz 20 z dnia 7 stycznia 2015 r), zgodnie z którymi rozplanowano układ funkcjonalno – przestrzenny modernizowanej szkoły podstawowej.

  W wyniku realizacji projektu Zespół Szkolno Przedszkolny w dalszym ciągu będzie:

  - prowadził oddział przedszkolny w niezmienionym zakresie,

  - prowadził Szkołę Podstawową o zwiększonej liczbie oddziałów z ośmiu na dziesięć poprzez 8-klasowy system nauczania,

  - prowadził działania doszkalające kadrę nauczycielską,

  - realizował zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych,

  - organizował kolonie i obozy wypoczynkowe dla dzieci,

  - prowadził działania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 • Spis Rolny 2020 ( 3 artykułów )

 • Fundusz Dróg Samorządowych ( 0 artykułów )

  Fundusz Dróg Samorządowych