Gospodarka odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska za rok 2019

 

czytaj dalej »

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/169/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Zasady segregacji odpadów

 

czytaj dalej »

Obowiązek ewidencji zbiorników bezodpływowych

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

czytaj dalej »

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałą nr XIII/137/2019 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2020 roku w Gminie Kalwaria Zebrzydowska obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj dalej »

Strona 1 z 9