Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej

[30.07.2019] Ogłoszenie o zamówieniu

[09.08.2019] Pytania i odpowiedzi

[14.08.2019] Informacja z otwarcia ofert

[28.08.2019] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[26.09.2019] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 580102-N-2019 z dnia 2019-07-30 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej
Numer referencyjny: ZP.271.20.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie: - rozbiórki istniejącego ogrodzenia, - przekładki kabla energetycznego NN, - wykonania przyłączy: wodociągowy, kanalizacyjny, deszczowy, energetyczny, - robót ziemnych, posadowienia, wykonania fundamentów, izolacji, - konstrukcji budynku ścian zewnętrznych i wewnętrznych murowanych, elementów żelbetowych parteru, i konstrukcji drewnianej dachu, - pokrycia dachu, okucia, orynnowania, - stolarki okiennej i drzwiowej, - budowy muru oporowego, - budowy miejsc postojowych, utwardzenia terenu, zagospodarowania terenu wokół budynku. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska na działkach nr 4101, 4102. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W ramach zamówienia należy uwzględnić i wycenić nasadzenie 3 sztuk drzew zgodnie z decyzją Starosty Wadowickiego z dnia 16.07.2019 r. znak WSR.613.87.2019.JKO. 2. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty ziemne, ogólnobudowlane, brukarskie, instalacyjne. 3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 4. Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest przedkładać na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2 czynności. 7. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 8. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 10. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 12. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. 13. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-14, godzina: 12:30

(...)

 

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 492.25KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 700.88KB)
Załączniki do SIWZ (zip, 24,766.01KB)


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 09.08.2019 r.

ZP.271.20.2019

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 580102-N-2019 w dniu 30.07.2019 r. na zamówienie pn. „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1:

W elemencie robót "instalacja zewnętrzna kanalizacyjna i przyłącz kanalizacji" pozycja kosztorysowa nr 1 opisuje przykanaliki z rur kamionkowych, natomiast w dokumentacji projektowej przewidziano rury PCV. Które rury należy przyjąć do wyceny?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

W wycenie należy przyjąć rury PCV.

PYTANIE NR 2:

W elemencie robót "kanalizacja deszczowa wraz z przyłączem" pozycja kosztorysowa nr 1 opisuje przykanaliki z rur kamionkowych, natomiast w dokumentacji projektowej przewidziano rury PCV. Które rury należy przyjąć do wyceny?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

W wycenie należy przyjąć rury PCV.

PYTANIE NR 3:

W elemencie robót "budowa miejsc postojowych, utwardzenie terenu, zagospodarowanie terenu wokół budynku" pozycja kosztorysowa nr 7 opisuje Nawierzchnie z kostki kamiennej  rzędowej 14cm, natomiast w dokumentacji projektowej przewidziano kostkę betonową gr. 8 cm. Jaki materiał należy przyjąć do wyceny?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

W wycenie należy przyjąć kostkę betonową gr. 8 cm.

PYTANIE NR 4:

W elemencie robót "budowa miejsc postojowych, utwardzenie terenu, zagospodarowanie terenu wokół budynku" pozycja kosztorysowa nr 9 opisuje Krawężniki o wysokości 35cm kamienne,  natomiast w dokumentacji projektowej przewidziano obrzeże 8x30x100cm. Jaki materiał należy przyjąć do wyceny?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:

Obrzeże 8x30x100cm przewidziano wyłącznie dla terenu utwardzonego pieszego od strony terenu zielonego, teren na którym dopuszczony jest ruch kołowy jak również na podłączeniu do istniejącego układu komunikacyjnego należy wykonać krawężnik z betonu wibroprasowanego 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 580102-N-2019 w dniu 30.07.2019 r.

na zamówienie pn. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii  Zebrzydowskiej”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 933 938,40 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści osiem 40/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostało złożonych 7 ofert, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

 

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

EUROCOMPLEX Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Rynek 10 a
32-065 Krzeszowice

1 482 218,63

16.12.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Zakład Ogólnobudowlany
Andrzej Plaszczak
Kojszówka 109
34-231 Juszczyn

1 048 269,47

16.12.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Konsorcjum firm:
Zakład Instalacyjny C.O. Gaz. Wod. Kan. Usługi Budowlane
Michał Świerkosz ul. Wolności 201, 34-220 Maków Podhalański  – Lider Konsorcjum
INTEGRAL Usługi Ogólnobudowlane Artur Świerkosz ul. Wolności 201,
34-220 Maków Podhalański  –Partner Konsorcjum

1 616 671,34

16.12.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

Firma Budowlana Kowalczyk Obsługa Budownictwa
Bartłomiej Kowalczyk
ul. Zagumnie 484
32-440 Sułkowice

985 209,83

16.12.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

Usługi Budowlane GRESMAR
Stanisław Chodacki
32-051 Wielkie Drogi 224

1 049 500,00

16.12.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

6.

Zakład Remontowo-Budowlany Malarstwo i Tapeciarstwo Mieczysław Barzycki
34-205 Stryszawa 71E

973 877,64

16.12.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

7.

KA-BUD Kazimierz Job
Zakład Usług Remontowo-Budowlany
32-051 Wielkie Drogi 27

1 232 465,50

16.12.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 28.08.2019 r.

ZP.271.20.2019

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, żewpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym wtrybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego wBiuletynie Zamówień Publicznych nr 580102-N-2019 w dniu 30.07.2019 r. na zamówienie pn. „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej” Zamawiający zgodnie zart. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zakład Remontowo-Budowlany
Malarstwo i Tapeciarstwo
Mieczysław Barzycki
34-205 Stryszawa 71E

cena wybranej oferty: 973877,64

słownie złotych: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem 64/100.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów istanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom wkryteriach oceny ofert określonych wSIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom wkryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

EUROCOMPLEX Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Rynek 10 a
32-065 Krzeszowice

39,42

40,00

79,42

2.

Zakład Ogólnobudowlany
Andrzej Plaszczak
Kojszówka 109
34-231 Juszczyn

55,74

40,00

95,74

3.

Konsorcjum firm:
Zakład Instalacyjny C.O. Gaz. Wod. Kan. Usługi Budowlane
Michał Świerkosz ul. Wolności 201, 34-220 Maków Podhalański – Lider Konsorcjum
INTEGRAL Usługi Ogólnobudowlane Artur Świerkosz ul. Wolności 201,
34-220 Maków Podhalański –Partner Konsorcjum

36,14

40,00

76,14

4.

Firma Budowlana Kowalczyk Obsługa Budownictwa
Bartłomiej Kowalczyk
ul. Zagumnie 484
32-440 Sułkowice

59,31

40,00

99,31

5.

Usługi Budowlane GRESMAR
Stanisław Chodacki
32-051 Wielkie Drogi 224

55,68

40,00

95,68

6.

Zakład Remontowo-Budowlany Malarstwo i Tapeciarstwo Mieczysław Barzycki
34-205 Stryszawa 71E

60,00

40,00

100,00

7.

KA-BUD Kazimierz Job
Zakład Usług Remontowo-Budowlanych
32-051 Wielkie Drogi 27

48,19

40,00

88,19

 


 

Ogłoszenie nr 510204269-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 580102-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.20.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie: - rozbiórki istniejącego ogrodzenia, - przekładki kabla energetycznego NN, - wykonania przyłączy: wodociągowy, kanalizacyjny, deszczowy, energetyczny, - robót ziemnych, posadowienia, wykonania fundamentów, izolacji, - konstrukcji budynku ścian zewnętrznych i wewnętrznych murowanych, elementów żelbetowych parteru, i konstrukcji drewnianej dachu, - pokrycia dachu, okucia, orynnowania, - stolarki okiennej i drzwiowej, - budowy muru oporowego, - budowy miejsc postojowych, utwardzenia terenu, zagospodarowania terenu wokół budynku. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska na działkach nr 4101, 4102. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W ramach zamówienia należy uwzględnić i wycenić nasadzenie 3 sztuk drzew zgodnie z decyzją Starosty Wadowickiego z dnia 16.07.2019 r. znak WSR.613.87.2019.JKO. 2. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty ziemne, ogólnobudowlane, brukarskie, instalacyjne. 3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 4. Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest przedkładać na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2 czynności. 7. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 8. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 10. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 12. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. 13. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111213-4, 45111240-2, 45111291-4, 45215221-2, 45111200-0, 45262300-4, 45262500-6, 45260000-7, 45421100-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 759299.51
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Malarstwo i Tapeciarstwo Mieczysław Barzycki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Stryszawa 71E
Kod pocztowy: 34-205
Miejscowość: Stryszawa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 973877.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 973877.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1616671.34
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.