Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 6 w Leńczach

[25.07.2019] Ogłoszenie o zamówieniu

[31.07.2019] Pytania i odpowiedzi

[05.08.2019] Pytania i odpowiedzi

[14.08.2019] Informacja z otwarcia ofert

[29.08.2019] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie nr 578424-N-2019 z dnia 2019-07-25 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 6 w Leńczach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 6 w Leńczach
Numer referencyjny: ZP.271.18.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 6 w Leńczach w zakresie: - robót demontażowych i ziemnych, - wykonania podbudowy, - wykonania nawierzchni poliuretanowej, - wykonania piłkochwytów, - przebudowy sieci gazowej wraz z załatwieniem wszelkich formalności z Zakładem Gazowniczym w Krakowie, - wyposażenia, - wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w projekcie architektoniczno-budowlanym, projekcie przebudowy sieci gazowej oraz przedmiarze robót. Po stronie wykonawcy będzie obsługa geodezyjna oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej inwestycji. Zamawiający będzie wymagał do odbioru robót dokumentów wyszczególnionych w projekcie budowlanym potwierdzających spełnianie wymagań przez zastosowaną nawierzchnię poliuretanową. 2. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty ziemne, wykonanie nawierzchni boiska, roboty ogólnobudowlane, gazowe. 3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 4. Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest przedkładać na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2 czynności. 7. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 8. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 10. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 12. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. 13. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-14, godzina: 09:30

(...)

 

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 492.33KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 700.52KB)
Załączniki do SIWZ (zip, 16,916.29KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 31.07.2019 r.

ZP.271.18.2019

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 578424-N-2019 w dniu 25.07.2019 r. na zamówienie pn. Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 6 w Leńczach

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1:

Na rys.A.03 znajduje się informacja, że piłkochwyt dł. 33mb należy wykonać w miejscu murku podlegającego demontażu- czy prace te zawarte są w poz. 1.1. przedmiaru robót?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Tak. Pozycja 1.1 przedmiaru odpowiada za demontaż murka betonowego.

 

PYTANIE NR 2:

Wg rysunku AR.05 warstwa klinująca 0-32 ma mieć 8 cm, wg przedmiaru(poz. 2.6-2.7)-10 cm.Jak grubość jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Prawidłowa jest grubość 8cm czyli zgodnie z dokumentacją projektową i taką należy przyjąć przy sporządzaniu oferty.

 

PYTANIE NR 3:

Czy w poz.5.5 przedmiaru robót ilość nie powinna być 447m2?(2x18x6 plus 1x33x6).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

Tak - prawidłowe wyliczenie powinno wyglądać tak: 18x6x2 + 33x6x1, w związku z czym powierzchnia siatki winna wynosić 414 m2.

 

PYTANIE NR 4:

Prosimy o wyjaśnienie czy zakres robót instalacji gazowej ma być zgodny z Projektem Technicznym ( o długości 4,5 m ) czy z przedmiarem robót (tylko zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi na długości 13 m).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:

Zakres robót związany z przebudową sieci gazowej należy wycenić zgodnie z projektem technicznym.

 

PYTANIE NR 5:

Zaprojektowano system natrysk  o nietypowej grubości natrysku 3 mm – standardowa grubość natrysku wynosi 2mm-czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiej grubości?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5:

Zmianie ulegają zapisy STWIORB dotyczące wymaganych parametrów i opisu ogólnego dla nawierzchni syntetycznej. Aktualne wymogi dla Wykonawcy oraz parametry nawierzchni zostały określone w opisie w załączniku do odpowiedzi na przedmiotowe pytanie, zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego i w BIP. Zamawiający będzie wymagał do odbioru robót dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przez zastosowaną nawierzchnię poliuretanową.

 

PYTANIE NR 6:

Zamawiający wymaga określonych parametrów dla podbudowy i dla nawierzchni. Informujemy, że dla podbudowy nie ma normy, która to reguluje te parametry i których spełnianie dopuszczałoby podbudowę do zastosowania. Przedstawione parametry odnoszą się do konkretnego producenta-w związku z powyższym proszę o zrezygnowanie z zapisów dotyczących parametrów podbudowy.Podbudowa jest elementem całego systemu na który Zamawiający dostaje gwarancję.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6:

Zmianie ulegają zapisy STWIORB dotyczące wymaganych parametrów i opisu ogólnego dla nawierzchni syntetycznej. Aktualne wymogi dla Wykonawcy oraz parametry nawierzchni zostały określone w opisie w załączniku do odpowiedzi na przedmiotowe pytanie, zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego i w BIP. Zamawiający będzie wymagał do odbioru robót dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przez zastosowaną nawierzchnię poliuretanową.

PYTANIE NR 7:

Zamawiający wymaga  parametrów dla nawierzchni opisanej jako warstwa wierzchnia. Parametry częściowo są zgodne z normą PN EN 14877:2014, ale większość pochodzą z nieobowiązującej już rekomendacji ITB.W związku z powyższym proszę o dopuszczenie nawierzchni w wymaganym przez Zamawiającego systemie posiadającej parametry zgodne z normą PN EN 14877:2014-co w pełni gwarantuje jakość oferowanego produktu, a także posiadającej nast. dokumenty:

  • Badania na zgodność z normą
  • Karta techniczna
  • Atest PZH
  • Autoryzacja

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7:

Zmianie ulegają zapisy STWIORB dotyczące wymaganych parametrów i opisu ogólnego dla nawierzchni syntetycznej. Aktualne wymogi dla Wykonawcy oraz parametry nawierzchni zostały określone w opisie w załączniku do odpowiedzi na przedmiotowe pytanie, zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego i w BIP. Zamawiający będzie wymagał do odbioru robót dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przez zastosowaną nawierzchnię poliuretanową.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 05.08.2019 r.

ZP.271.18.2019

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 578424-N-2019 w dniu 25.07.2019 r. na zamówienie pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 6 w Leńczach”

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1:

Wysięg do koszykówki: 160 cm czy 225 cm?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej zakłada się montaż zestawu do koszykówki o wysięgu 160cm; należy zwrócić uwagę na sposób montażu wybranego słupa i jego ufundamentowanie od strony ogrodzenia istniejącego (zachodnia część boiska) - może wystąpić kolizja z ogrodzeniem istniejącym w zależności od wybranego typu słupa i jego montażu; przy ostatecznym doborze typu słupa należy brać pod uwagę ww. uwarunkowania;

 

PYTANIE NR 2:

Tablica do koszykówki 120x 90 cm czy 180x105 cm?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Należy zamontować tablicę do koszykówki w wymiarach 180x105 cm.

 

PYTANIE NR 3:

Proszę podać rozstaw słupków do piłkochwytów o długości 18 m i 33 mb?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

Rozstaw słupków do piłkochwytu: osiowy zakładany rozstaw słupków został podany na rysunku AR.01.06 i AR.01.07 - lecz ostateczny rozstaw zależy od Wykonawcy, ponieważ Projektant dopuszcza realizację piłkochwytu wg dowolnego rozwiązania systemowego firmowego atestowanego - przy spełnieniu wymogów określonych w punkcie 3.8 opisu technicznego.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 14.08.2019 r.

ZP.271.18.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 578424-N-2019 w dniu 25.07.2019 r.

na zamówienie pn. Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 6 w Leńczach

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 442 000,00 (słownie złotych: czterysta czterdzieści dwa tysiące 00/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostało złożonych 5 ofert, o których informacje zamieszczono w tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

PHU GAWLIK Paweł Gawlik
ul. Gospodarcza 24/2
32-600 Oświęcim

375 612,22

30.04.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

HYDROWIT Władysław Witek
Tłuczań ul. Zadziele 182
34-114 Brzeźnica

417 641,58

30.04.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych

HALUX Sp. z o. o.

ul. Saska 25

30-720 Kraków

427 998,34

30.04.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

BELLSPORT
Grzegorz Leszczyński

ul. Hutnicza 4

41-923 Bytom

490 285,03

30.04.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

Usługi Budowlane Roboty Ziemne Marian Pajdzik

34-736 Lubomierz 22

416 779,35

30.04.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 29.08.2019 r.

ZP.271.18.2019

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 578424-N-2019 w dniu 25.07.2019 r. na zamówienie pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 6 w Leńczach” Zamawiający zgodnie zart. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

PHU GAWLIK Paweł Gawlik
ul. Gospodarcza 24/2
32-600 Oświęcim

cena wybranej oferty: 375612,22

słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwanaście 22/100.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

PHU GAWLIK Paweł Gawlik
ul. Gospodarcza 24/2
32-600 Oświęcim

60,00

40,00

100,00

2.

HYDROWIT Władysław Witek
Tłuczań ul. Zadziele 182
34-114 Brzeźnica

53,96

40,00

93,96

3.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych
HALUX Sp. z o. o.
ul. Saska 25
30-720 Kraków

52,66

40,00

92,66

4.

BELLSPORT
Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4
41-923 Bytom

45,97

40,00

85,97

5.

Usługi Budowlane Roboty Ziemne Marian Pajdzik
34-736 Lubomierz 22

54,07

40,00

94,07