Remont i przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej na działce nr 4039/7

[03.07.2019] Ogłoszenie o zamówieniu

[05.07.2019] Pytania i odpowiedzi

[11.07.2019] Pytania i odpowiedzi

[16.07.2019] Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje

[16.07.2019] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

[19.07.2019] Informacja z otwarcia ofert

[30.07.2019] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[08.10.2019] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 568224-N-2019 z dnia 2019-07-03 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Remont i przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej na działce nr 4039/7
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej na działce nr 4039/7
Numer referencyjny: ZP.271.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: remont i przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej na działce nr 4039/7 w zakresie: - robót rozbiórkowych, - wykonania nawierzchni poliuretanowej, - wykonania ogrodzenia i piłkochwytów, - wykonania oświetlenia boiska, - wyposażenia. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót. Po stronie wykonawcy będzie obsługa geodezyjna oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej inwestycji. Przedmiot zamówienia nie obejmuje przebudowy kortu tenisowego opisanej w projekcie budowlanym. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 3. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty ziemne, wykonanie drenażu boiska i odwodnienia, wykonanie nawierzchni boiska, roboty ogólnobudowlane, elektryczne. 4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 5. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt 5 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 7. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 8. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 10. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 12. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 14. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. 15. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-18, godzina: 11:30

(...)

 

DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 494.40KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 858.86KB)
Załączniki do SIWZ (zip, 10,954.79KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 05.07.2019 r.

ZP.271.11.2019


Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 568224-N-2019 w dniu 03.07.2019 r. na zamówienie pn. Remont i przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej na działce nr 4039/7

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1:

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami Specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych (część architektoniczno – budowlana), w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy załączyć do oferty przetargowej następujące dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej na boisko wielofunkcyjne:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014

2. Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu, potwierdzona przez producenta

nawierzchni.

3. Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

5. Aktualny certyfikat FIBA II level, potwierdzający przydatność nawierzchni do gry w koszykówkę,

6. Raport z badań wydany przez instytucję uprawnioną do kontroli jakości ( ITB, IAAF, ISA SPORT< Labo sport, Sports labs etc), potwierdzający parametry techniczne oferowanej nawierzchni

7. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6, wydane przez

laboratorium posiadające akredytacje, potwierdzające wartości pierwiastków śladowych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu nr 568224-N-2019 z dnia 03.07.2019 r. oraz SIWZ Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych część architektoniczno-budowlana dokumentów. Dokumenty te należy przedłożyć w trakcie odbioru pod rygorem nieodebrania wykonanych robót, na co wskazuje § 18 ust. 2 projektu umowy.

 

PYTANIE NR 2:

W projekcie budowlanym znajdują się informacje dot. kortu tenisowego, ogrodzenia wokół kortu, siedzisk-na planie PZT wskazany jest kort o łącznej powierzchni 521,51m2-brak powyższych prac w przedmiarze. Czy należy je wykonać?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ kort tenisowy nie jest przedmiotem zamówienia.


PYTANIE NR 3:

Na planie PZT linią fioletową, zieloną i niebieską oznaczone jest ogrodzenie-w przedmiarze robót jest wskazane do wykonania tylko ogrodzeni wys.2m- długości 113,6mb-którego oznaczenia dotyczy ta pozycja w przedmiarze?Czy pozostałe ogrodzenia należy wykonać?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ zamówieniem jest objęte wyłącznie boisko wielofunkcyjne i ogrodzenie tego boiska zostało uwzględnione w przedmiarze.

 

PYTANIE NR 4:

Generalnie w przedmiarze brak jest prac związanych z kortem tenisowym-proszę o potwierdzenie zakresu inwestycji.Czy jest on zgodny z załączonymi przedmiarami robót?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:

Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ kort tenisowy nie jest przedmiotem zamówienia.

 

PYTANIE NR 5:

Są rozbieżności w warstwach konstrukcyjnych pod naw. poliuretanową między przedmiarem, a rysunkiem-03. M.in. wg rysunku jest warstwa kruszywa-wg przedmiaru podbudowa betonowa. Z przedmiaru wynika brak wasrtwy ET, którą stosuje się na podbudowie z kruszyw- wg rysunku taka warstwa jest. Proszę o jednoznaczną odpowiedź który układ warstw jest prawidłowy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5:

Układ warstw przedstawiony na rysunku jest właściwy i ma odzwierciedlenie w przedmiarze. Warstwa ET zawarta jest w pozycji razem z nawierzchnią poliuretanową.

 

PYTANIE NR 6:

Czy w zakresie prac rozbiórkowych należy się ograniczyć do prac wskazanych w przedmiarze?Wg przedmiaru brak prac rozbiórkowych związanych z kortem.Co należy zrobić z materiałem rozbiórkowym?Asfaltem?urządzeniami sportowymi?gruzem?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6:

Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu kort tenisowy nie jest przedmiotem zamówienia. Zgodnie z dokumentacją dotyczącą rozbiórki "Przewiduje się segregację, cięcie, rozdrabnianie, załadunek oraz wywóz materiałów rozbiórkowych do utylizacji, do przedsiębiorstw odpowiednich do odbioru poszczególnych typów materiałów rozbiórkowych.". Opłata za transport i utylizację winna zostać wkalkulowana w cenę oferty.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, więc załączony przedmiar robót jest wyłącznie elementem pomocniczym w celu przygotowania oferty.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 11.07.2019 r.

ZP.271.11.2019

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 568224-N-2019 w dniu 03.07.2019 r. na zamówienie pn. Remont i przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej na działce nr 4039/7

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego nr 1 z dnia 05.07.2018 r informującego że dokumenty  dotyczące nawierzchni syntetycznej należy przedłożyć dopiero w trakcie odbioru robót naraża Zamawiającego poważne konsekwencje, w przypadku gdy już zabudowana nawierzchnia nie spełni wymogów określonych przez Zamawiającego w SIWZ i jej załącznikach, bowiem niemożliwy będzie wówczas odbiór przedmiotu umowy, a co za tym idzie brak możliwości użytkowania z wybudowanego obiektu. Należy wskazać, że nawierzchnia poliuretanowa w przedmiotowym zamówieniu publicznym jest kluczowym elementem do zabudowania, dlatego uzasadnionym jest żądanie określonych w Specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych (część architektoniczno – budowlana) dokumentów już na etapie składania ofert, co daje możliwość weryfikacji zgodności oferowanej nawierzchni z wymaganiami SIWZ już na etapie prowadzonego postępowania oraz daje gwarancję, że Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia wykona nawierzchnię spełniającą oczekiwania Zamawiającego oraz uchroni Zamawiającego od stosowanych przez niektórych nierzetelnych wykonawców praktyk polegających na zabudowywaniu materiałów najtańszych niespełniających wymogów postawionych w dokumentacji przetargowej.  Czy zatem dokumenty o których mowa w Specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych (część architektoniczno – budowlana) będą wymagane do przedłożenia wraz z ofertą przetargową celem potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Lista wymaganych dokumentów:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014

2. Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu, potwierdzona przez producenta

nawierzchni.

3. Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

5. Aktualny certyfikat FIBA II level, potwierdzający przydatność nawierzchni do gry w koszykówkę,

6. Raport z badań wydany przez instytucję uprawnioną do kontroli jakości ( ITB, IAAF, ISA SPORT< Labo sport, Sports labs etc), potwierdzający parametry techniczne oferowanej nawierzchni

7. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6, wydane przez laboratorium posiadające akredytacje, potwierdzające wartości pierwiastków śladowych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w odpowiedzi z dnia 05.07.2019 r. Wymienione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dokumenty należy przedłożyć w trakcie odbioru robót.

 

PYTANIE NR 2:

W związku z rozbieżnościami w zakresie nawierzchni poliuretanowej tj. w opisie oraz na rysunku „Boisko wielofunkcyjne – przekroje wskazana jest nawierzchnia typu natrysk tj. 10 mm SBR  + 3 mm Natrysk PU na warstwie elastycznej ET 35 mm, z kolei w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót na stronie 34/35 jest wskazana nawierzchnia typu 2S tj. 8 mm SBR + 8 mm EPDM na warstwie elastycznej ET 30 mm. Proszę zatem o wskazanie, którą nawierzchnię należy przyjąć do wyceny, gdyż są to dwie odmienne technologie wykonania nawierzchni.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Określa się technologię nawierzchni zgodnie z rysunkami projektu architektoniczno - budowlanego. Do wyceny należy przyjąć nawierzchnię typu natrysk tj. 10 mm SBR  + 3 mm Natrysk PU na warstwie elastycznej ET 35 mm zgodną z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014.

 

PYTANIE NR 3:

proszę jednoznacznie określić technologię wykonania nawierzchni poliuretanowej (wg przekroju ma to być natrysk, wg STWIOR nawierzchnia typu 2S).Parametry nawierzchni wskazują na nawierzchnię typu 2S, ale jednocześnie ograniczają konkurencyjność.Ponieważ zarówno one, jak i wymóg certyfikatu FIBA jednoznacznie wskazują na nawierzchnię firmy Conica-nie dając możliwości złożenia oferty większemu gronu Wykonawców.

 

W związku z powyższym proszę o:

1.Jednoznaczne określenie technologii nawierzchni

2.Dopuszczenie nawierzchni w wymaganej technologii zgodnej z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014 (nadrzędnym dokumentem, który w UE dopuszcza nawierzchnię do zastosowania)

 

Ponadto w poprzednich odpowiedziach Zamawiający wyjaśnił, że układ warstw nawierzchni na rys.03, jest tożsamy z przedmiarem. Po ponownej analizie-nie możemy się z tą odpowiedzią zgodzić:

rysunek 03:

warstwa klinująca z kruszywa łamanego 0-32(8cm) wg przedmiaru-podbudowy betonowe 10cm

warstwa konstrukcyjna z k. łamanego 5-32(20cm) wg przedmiaru podbudowy z klinca 8cm-krotność 0,8

.................................................................... wg przedmiaru podbudowy z tłucznia 20cm-krotność 1,33

warstwa odsączająca z piasku (10cm)- zgodne z przedmiarem

geowłóknina-zgodne z przedmiarem

grunt rodzimy

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

Określa się technologię nawierzchni zgodnie z rysunkami projektu architektoniczno - budowlanego. Do wyceny należy przyjąć nawierzchniętypu natrysk tj. 10 mm SBR  + 3 mm Natrysk PU na warstwie elastycznej ET 35 mm zgodną z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014.

W odpowiedzi na pytanie o układ warstw nawierzchni oraz w nawiązaniu do udzielonej na stronie internetowej odpowiedzi na pytanie nr 5 w dniu 05.07.2019 r. Zamawiający informuje, że nie należy przyjmować do kalkulacji ceny pozycji z przedmiaru robót numer 1.2.17. „Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm”. Pozostałe warstwy zgodnie z przekrojem.

PYTANIE NR 4:

wg rysunku PZT boisko do koszykówki ma wymiary 23x 32m-co daje powierzchnię 736m2(kolor zielony, niebieski i strefa bezpieczna szara-również poliuretanowa)-wg przedmiaru natomiast do wykonania jest 672m2 poliuretanu.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:

Płyta boiska do wykończenia w nawierzchni poliuretanowej (wszystkie strefy) ma według rysunku 32*21=672m2. W ofercie należy założyć dodatek do nałożenia nawierzchni do krawędzi prefabrykatu betonowego na którym umieszczona jest trybuna - 15m2. Dodatek należy wkalkulować w cenę nawierzchni poliuretanowej. Pozostałe odcinki do wykonania z kostki brukowej lub jako nawierzchnia trawiasta zgodnie z projektem.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16.07.2019 r.

ZP.271.11.2019

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 568224-N-2019 w dniu 03.07.2019 r. na zamówienie pn. Remont i przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej na działce nr 4039/7

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1:

W związku z udzielonymi odpowiedziami dopuszczającymi nawierzchnie zgodne z normą PN-EN14877:2014 proszę o rezygnację z wymogu posiadania dokumentu FIBA.Jak było wskazane w poprzednich pytaniach-FIBA jest dokumentem posiadanym tylko przez jednego producenta-firmę Conica. Samo dopuszczenie nawierzchni zgodnie z normą,ale przy wymogu tego dokumentu-nie zmienia ograniczenia w możliwości złożenia oferty.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Zamawiający rezygnuje z wymogu Certyfikatu FIBA dla nawierzchni. W związku z powyższym Zamawiający podaje zaktualizowane zestawienie dokumentów, które będą wymagane do odbioru robót:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014.
2.
Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu, potwierdzona przez producenta nawierzchni.
3.
Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.
4.
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
5.
Raport z badań wydany przez instytucję uprawnioną do kontroli jakości (ITB, IAAF, ISA SPORT< Labo sport, Sports labs etc), potwierdzający parametry techniczne oferowanej nawierzchni.
6.
Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6, wydane przez laboratorium posiadające akredytacje, potwierdzające wartości pierwiastków śladowych.

PYTANIE NR 2:

Prosimy o dostarczenie konstrukcyjnego rozwiązania muru do montażu siedzisk plastikowych. Czy to ma być mur wylewany na mokro (tak zakłada przedmiar, ale ilość betonu nie jest adekwatna do ilości muru), czy to ma być umocnienie np. z palisady betonowej lub z „elek”. Prosimy również o wypowiedzenie się, czy ławki drewniane dla zawodników można zastąpić siedziskami plastikowymi na konstrukcji stalowej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Zamawiający, w nawiązaniu do rysunku w projekcie architektonicznym nr 02-BOISKO WIELOFUNKCYJNE oraz pozycji nr 35 i 36 przedmiaru robót – roboty ogólnobudowlane, modyfikuje opis wykonania ławek dla widzów i dla drużyn. Na stronie internetowej www.kalwaria-zebrzydowska.pl oraz w BIP, poniżej udzielonej odpowiedzi, Zamawiający zamieszcza dodatkową specyfikację dotyczącą ławek dla drużyn i ławek dla widzów (trybun), w oparciu o którą należy opracować ofertę.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1) Zamawiający modyfikuje zestawienie dokumentów, które należy przedłożyć do odbioru robót, a które są wyszczególnione na stronie nr 35 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (część architektoniczno – budowlana). Zaktualizowane zestawienie dokumentów, które będą wymagane do odbioru robót:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014.
2.
Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu, potwierdzona przez producenta nawierzchni.
3.
Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.
4.
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
5.
Raport z badań wydany przez instytucję uprawnioną do kontroli jakości (ITB, IAAF, ISA SPORT< Labo sport, Sports labs etc), potwierdzający parametry techniczne oferowanej nawierzchni.
6.
Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6, wydane przez laboratorium posiadające akredytacje, potwierdzające wartości pierwiastków śladowych.

2) Zamawiający, w nawiązaniu do rysunku w projekcie architektonicznym nr 02-BOISKO WIELOFUNKCYJNE oraz pozycji nr 35 i 36 przedmiaru robót – roboty ogólnobudowlane, modyfikuje opis wykonania ławek dla widzów i dla drużyn. Zamawiający zamieszcza dodatkową specyfikację dotyczącą ławek dla drużyn i ławek dla widzów (trybun), w oparciu o którą należy opracować ofertę.

3) Zmienia się termin składania i otwarcia ofert, w konsekwencji Dział I pkt. 11 ppkt. 11.1. i 11.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

„11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, parter, sekretariat – pokój nr 1 w terminie do 19.07.2019 r. do godziny 12.30.

11.2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 19.07.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 22. Otwarcie ofert jest jawne.”.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Ogłoszenie nr 540145691-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.

Kalwaria Zebrzydowska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 568224-N-2019
Data: 03/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-18, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-19, godzina: 12:30

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 19.07.2019 r.

ZP.271.11.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 568224-N-2019 w dniu 03.07.2019 r.

na zamówienie pn. Remont i przebudowa boiska wielofunkcyjnego
w Kalwarii Zebrzydowskiej na działce nr 4039/7

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 472 000,00 (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostało złożonych 5 ofert, o których informacje zamieszczono w tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

PHU GAWLIK Paweł Gawlik
ul. Gospodarcza 24/2
32-600 Oświęcim

467 999,60

30.10.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

InterHall Sp. z o. o.
ul. Milowicka 1 F
40-312 Katowice

503 720,44

30.10.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

BELLSPORT
Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4
41-923 Bytom

570 799,78

30.10.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych
HALUX Sp. z o. o.
ul. Saska 25
30-720 Kraków

459 947,79

30.10.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

Usługi Budowlane Roboty Ziemne Marian Pajdzik
34-736 Lubomierz 22

427 425,00

30.10.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 30.07.2019 r.

ZP.271.11.2019

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 568224-N-2019 w dniu 03.07.2019 r. na zamówienie pn. „Remont i przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej na działce nr 4039/7” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Usługi Budowlane
Roboty Ziemne
Marian Pajdzik
34-736 Lubomierz 22

 

cena wybranej oferty: 427 425,00

słownie złotych: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

PHU GAWLIK Paweł Gawlik
ul. Gospodarcza 24/2
32-600 Oświęcim

54,80

40,00

94,80

2.

InterHall Sp. z o. o.
ul. Milowicka 1 F
40-312 Katowice

50,91

40,00

90,91

3.

BELLSPORT
Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4
41-923 Bytom

44,93

40,00

84,93

4.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o. o.
ul. Saska 25
30-720 Kraków

55,76

40,00

95,76

5.

Usługi Budowlane Roboty Ziemne Marian Pajdzik
34-736 Lubomierz 22

60,00

40,00

100,00

 


 

Ogłoszenie nr 540213074-N-2019 z dnia 08-10-2019 r.

Kalwaria Zebrzydowska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510174255-N-2019
Data: 21/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 382397.17 Waluta pln
W ogłoszeniu powinno być: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 383397.17 Waluta pln

 

 

Zadanie współfinansowane przez Województwo Małopolskie w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa MIRS