Ogłoszenie o naborze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w związku z przystąpieniem do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 ogłasza nabór na stanowisko opiekunki.

 


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
w związku z przystąpieniem do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

ogłasza nabór na stanowisko opiekunki

1. Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zawodowe, ukończony kurs dla opiekunów
 • Spełnienie wymagań zgodnych z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych
 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
 • Znajomość topografii miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B

 

2. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów :

 • Empatia
 • Komunikatywność
 • Odpowiedzialność
 • Rzetelność
 • Obowiązkowość
 • Zaangażowanie i odporność na stres
 • Uczciwość

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Celem głównym Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2019 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

b) konieczności  stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 • Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
 • Zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej
 • Zapewnienie zleconej przez lekarza pielęgnacji,
 • Zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku opiekunki,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych),
 • oświadczenie o niekaralności.

 

5. Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w wymiarze ¾  etatu

 

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko opiekunka ” w terminie do 3 lipca 2019r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu maju 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Kierownik MGOPS

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 24.06.2019 r.

 


 

Ogłoszenie o wyniku naboru
na stanowisko opiekunki
w związku z przystąpieniem do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  informuje, że w wyniku zakończenia ww. naboru - nabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:
W związku z ogłoszeniem naboru nie wpłynęła żadna oferta.

kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Pocztowska

 

Kalwaria Zebrzydowska, 10.07.2019 r.