Email Drukuj PDF

Przebudowa dróg gminnych oraz remont parkingu na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania

[29.05.2019] Ogłoszenie o zamówieniu

[07.06.2019] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

[07.06.2019] Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

[17.06.2019] Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie nr 553892-N-2019 z dnia 2019-05-29 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa dróg gminnych oraz remont parkingu na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych oraz remont parkingu na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania
Numer referencyjny: ZP.271.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: „Przebudowa dróg gminnych oraz remont parkingu na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania”: Zadanie nr 1: Przebudowa ulicy Dworcowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w km 0+395 – 0+448; Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr K470113 „Szkoła” w miejscowości Zarzyce Wielkie w km 0+143 – 0+215; Zadanie nr 3: Remont parkingu i drogi wewnętrznej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową urządzeń odwadniających przy Kościele i Szkole Podstawowej w miejscowości Barwałd Górny. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej dla każdego zadania oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.

(...)

 


 

Ogłoszenie nr 540114056-N-2019 z dnia 07-06-2019 r.

Kalwaria Zebrzydowska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 553892-N-2019
Data: 29/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-31

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-13, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-17, godzina: 09:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Część nr 1
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2019-09-30
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2019-10-31

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Część nr 2
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2019-09-30
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2019-10-31

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Część nr 3
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2019-09-30
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2019-10-31

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 07.06.2019 r.

ZP.271.8.2019

Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej „SIWZ”, dotycząca przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 553892-N-2019 w dniu 29.05.2019 r. na zamówienie pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz remont parkingu na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

 

1. zmienia się termin wykonania zamówienia do 31 października 2019 r., w konsekwencji zapis Działu I pkt. 4 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„Zamawiający wymaga, aby każde zadanie zostało wykonane w terminie do dnia 31 października 2019 r.”

2. wykreśla się dotychczasowe zapisy Działu I pkt 10.11., 10.12. SIWZ i wprowadza się zapisy o brzmieniu:

„10.11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10.12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.”.

W konsekwencji dokonanej modyfikacji zmianie ulega wzór formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ) oraz projekt umowy.

3. wykreśla się dotychczasowe zapisy Działu I pkt 11.1., 11.2. SIWZ i wprowadza się zapisy o brzmieniu:

„11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, parter, sekretariat – pokój nr 1, w terminie do 17.06.2019 r. do godziny 9.30.

11.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 17.06.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 22. Otwarcie ofert jest jawne.”.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-13, godzina: 11:30

(...)

 

DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 513.51KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 724.09KB)
Załączniki do SIWZ (zip, 14,328.68KB)

Zmodyfikowany zał. nr 1 do SIWZ formularz oferty (doc, 86.00KB)
Zmodyfikowany zał. nr 4 do SIWZ projekt umowy (docx, 45.99KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 17.06.2019 r.

ZP.271.8.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 553892-N-2019 w dniu 29.05.2019 r.
na zamówienie:
Przebudowa dróg gminnych oraz remont parkingu na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania

Zadanie nr 1: Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr K470113 „Szkoła” w miejscowości Zarzyce Wielkie

Zadanie nr 3: Remont parkingu i drogi wewnętrznej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową urządzeń odwadniających przy Kościele i Szkole Podstawowej w miejscowości Barwałd Górny

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

na zadanie nr 1: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 0/100),

na zadanie nr 2: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 0/100),

na zadanie nr 3: 75 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy 0/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert na każde zadanie zostały złożone 4 oferty, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

 

Zadanie nr 1 – Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

52 094,04

31.10.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane Piotr Gancarczyk
Śleszowice 70a
34-210 Zembrzyce

47 006,72

31.10.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Firma Usługowo-Handlowa  RAF-KOP
Rafał Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

54 404,59

31.10.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

38 636,56

31.10.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 

Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi gminnej nr K470113 „Szkoła” w miejscowości Zarzyce Wielkie

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

69 607,07

31.10.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

BRUK-SPEC-PLUS
Przedsiębiorstwo Budowlane
Piotr Gancarczyk
Śleszowice 70a
34-210 Zembrzyce

55 538,07

31.10.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Firma Usługowo-Handlowa
RAF-KOP
Rafał Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

69 120,77

31.10.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

Zakład Wykonawczy
KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

47 711,65

31.10.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ


Zadanie nr 3 – Remont parkingu i drogi wewnętrznej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową urządzeń odwadniających przy Kościele i Szkole Podstawowej w miejscowości Barwałd Górny

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

83 980,46

31.10.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

BRUK-SPEC-PLUS
Przedsiębiorstwo Budowlane
Piotr Gancarczyk
Śleszowice 70a
34-210 Zembrzyce

77 846,58

31.10.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Firma Usługowo-Handlowa
RAF-KOP
Rafał Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

75 322,00

31.10.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

Zakład Wykonawczy
KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

67 884,27

31.10.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ