Chcesz otworzyć lub rozwinąć firmę? Pozyskaj dofinansowanie w LGD Gościniec 4 żywiołów!

 

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w okresie 2016 – 2022 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzy.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem planowane są  nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie  operacji w  ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przewidziany jest szereg działań z których mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz JST.

W najbliższym czasie będą ogłoszone nabory na rozwój działalności oraz tworzenie nowych przedsiębiorstw.

Wnioski składać można w Lokalnej Grupie Działania „Gościniec 4 żywiołów”. Muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po zakończeniu procedury oceny przez LGD i uzyskaniu pozytywnej oceny przez ZW w zakresie przeprowadzonego naboru następuje podpisanie umowy.

Pomoc w ramach programu jest przyznawana na operacje w zakresie:

  • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
  • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez;
  • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą  na obszarze wiejskim objętym LSR
  • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk;
  • zachowania dziedzictwa lokalnego;
  • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,  lub kulturalnej;
  • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

FORMY WSPARCIA FINANSOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Podejmowanie działalności gospodarczej

- wartość dofinansowania.- wysokość wsparcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - 90 tyś. zł., dofinansowanie w zakresie sekcji J,K,L,M systemu REGON – 50 tyś. zł.

- dofinansowanie skierowane jest do osób, które nie podlegają ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmują działaln. gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywały działaln. gospodarczej.

- operacja musi zakładać zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia społecznego i należy podlegać tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

- należy utworzyć co najmniej 1 miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę), należy utrzymać utworzone miejsca pracy do dnia, w którym upłynie  2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

- środki finansowe z tytułu pomocy wypłacane są w 2 transzachI transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy, II transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana po zrealizowaniu operacji.

Rozwijanie działalności gospodarczej

- wysokość dostępnych środków uzależniona jest od kwoty ogłoszonej w naborze

- ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje

- operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy

- miejsca pracy które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji należy utrzymać, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

- dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych; w formie refundacji;

Nabory dla przedsiębiorców planowane są na maj 2019 r.

W biurze LGD Gościniec 4 żywiołów prowadzone są bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania dotacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!

tel./fax (33) 843 62 18    e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020