VI Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [26.03.2019]

 

Kalwaria Zeb. 12.03.2019r.

BR.0002.6.2019

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zmian.) - zwołuję na dzień 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 9.00 VI Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z IV i V Sesji Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska, niestanowiących jej wyłącznej własności.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na czas nie dłuższy niż 3 lata.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Przytkowicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Stanisławiu Dolnym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 1244/10, położoną w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 4003, położoną w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości obejmującej działkę nr 4088/7, położoną w Kalwarii Zebrzydowskiej, zabudowaną budynkiem handlowo-usługowym wraz z ustanowieniem służebności gruntowej (drogowej) po działkach nr 4339 i 4088/8.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek gruntowych nr 3158/40 i 3166/9, położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych (drogowych) po działce nr 3166/9 do działek nr 3168/27 i nr 3167/5 oraz działek nr 3168/26 i nr 3167/4.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet za prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących i członków Zarządów Osiedli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019r.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zlikwidowanie dyżurów Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz o wprowadzenie dyżuru każdego Radnego raz w miesiącu.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2019-2025.
 29. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 30. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 31. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 32. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” - Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

 

DO POBRANIA
Projekty uchwał (zip)